Infolegal.ro

Anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole se supun evaluărilor

Legaturi: Fiscalitate

Din cauză că există neclarităţi cu privire la faptul dacă „anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole” trebuie supuse sau nu evaluărilor în scopul impozitării, începând cu 1 ianuarie 2016, se impun următoarele precizări.

numerarClădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol (conform H.G. nr. 1/2016,Titlul IX, pct.42) sunt considerate numai acele clădiri folosite în exclusivitate pentru activităţile care corespund grupelor 011 – 016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.

Activităţile din domeniul agricol (conform H.G. nr. 1/2016,Titlul IX, pct.41) sunt considerate numai acele activităţi care corespund activităţilor corespunzătoare grupelor 011 – 016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.

În „Anexa 2. Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii” din „Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii”, „anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole” sunt definite astfel (sublinierile ne aparţin):

„Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole. Construcţiile situate în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.”.

Elementele în baza cărora „anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole” se încadrează în categoria clădirilor nerezidenţiale sunt următoarele:

  1. Sunt construcţiile situate în extravilanul localităţilor.

Ori este cunoscut faptul că în extravilanul localităţilor legea nu permite realizarea de construcţii cu destinaţia de locuinţă, de „clădiri rezidenţiale”.

Orice clădire care este realizată, de o persoană fizică, în extravilanul localităţilor este o clădire Nerezidenţială, fapt pentru care se supune evaluării în discuţie.

  1. „Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole” sunt destinate să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.”.

Aşa după cum am mai arătat, clădirile Nerezidenţiale (1) sunt clădirile care nu sunt folosite pentru locuit, (2) sunt clădirile care sunt folosite pentru orice alte activităţi decât cele pentru locuit, (3) sunt orice clădiri care nu sunt rezidenţiale.

În concluzie, din prevederile Codului fiscal rezultă că „anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole” trebuie supuse evaluărilor în scopul stabilirii impozitului pe clădiri, începând cu 1 ianuarie 2016, în baza art. 458, 459 şi 495 din Codul fiscal.

Activităţile corespunzătoare grupelor 011 – 016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.

011 Cultivarea plantelor nepermanente
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 0111

0112

0111
0112 Cultivarea orezului 0111 0112
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0111

0112

0113
0114 Cultivarea trestiei de zahăr 0111 0114
0115 Cultivarea tutunului 0111 0115
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0111 0116
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0111; 0112 0119
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121 Cultivarea strugurilor 0113 0121
0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0113 0122
0123 Cultivarea fructelor citrice 0113 0123
0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0113 0124
0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 0112

0113

0125
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 0111

0113

0126
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0113 0127
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 0111; 0112;0113 0128
0129 Cultivarea altor plante permanente 0111; 0201 0129
013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0112 0130
014 Creşterea animalelor
0141 Creşterea bovinelor de lapte 0121 0141
0142 Creşterea altor bovine 0121 0141
0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0122 0142
0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0125 0143
0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor 0122 0144
0146 Creşterea porcinelor 0123 0145
0147 Creşterea păsărilor 0124 0146
0149 Creşterea altor animale 0122; 0125 0149
015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 0130 0150
016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 0141 0161
0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0142; 9272 0162
0163 Activităţi după recoltare 0141; 0111;0113 0163
0164 Pregătirea seminţelor 0111; 0112; 0113; 0141 0164

Bibliografie.

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Titlul IX. Impozite şi taxe locale, art. 453-495. Capitolul I. Dispoziţii generale, art. 453-454. 453. Definiţii. Art. 454. Impozite şi taxe locale. Capitolul II. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri, art. 455-462. Art. 455. Reguli generale. Art. 456. Scutiri. Art. 457. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Art. 458. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Art. 459. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice. Art. 460. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice. Art. 461. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor. Art. 462. Plata impozitului/taxei

2. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Titlul IX. Impozite şi taxe locale – pct. 1-171. Capitolul I. Dispoziţii generale – pct. 1-11. Secțiunea 1. Definiţii – pct. 1-11. Capitolul II. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri – pct. 12-62. Secțiunea 1. Reguli generale – pct. 12-19. Secțiunea a 2-a. Facilităţi şi scutiri – pct. 20-27. Secțiunea a 3-a. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice – pct. 28-37. Secțiunea a 4-a. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale – pct. 38-42. Secțiunea a 5-a. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă – pct. 43-48. Secțiunea a 6-a. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor – pct. 49-61. Secțiunea a 7-a. Plata impozitului/taxei pe clădiri – pct. 62.

3. „Hotărârea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 3 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului de evaluare – GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a clădirilor”, publicată în Monitorul Oficial nr. 946 din 21 decembrie 2015, intrată în vigoare la data de 31 decembrie 2015, emisă de Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din „Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor”, aprobată cu modificări prin „Legea nr. 99/2013/pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor”. „Ghidul de evaluare – GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a clădirilor” face parte din „Standardele de evaluare – ANEVAR”, obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

Despre autor

N. Grigorie Lăcrița

N. Grigorie Lăcrița

LĂCRIŢA, Nicolae Grigorie
Studii: Facultatea de Ştiinţe Economice din Craiova, secţia Finanţe (1975); doctor în economie (1982).
Activitate: După terminarea facultăţii, a lucrat în unităţi de producţie, în compartimentele: financiar-contabilitate; calculaţia costurilor, preţu­rilor şi tarifelor; organizarea şi normarea muncii; retribuirea muncii. Între anii 1991-2012 a lucrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj în activităţile de control fiscal şi metodologie. Este conferenţiar universitar, disciplinele predate fiind „Finanţe publice” şi „Fiscalitate”. A dobândit calităţile de evaluator în spe­cia­litatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al CECCAR. A încheiat şi executat peste 45 de contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Publicaţii: Practician de elită şi deopotrivă teoretician, a publicat 101 cărţi prin cele mai mari edituri din România şi peste 2.500 de articole în literatura de specialitate, în diferite publicaţii şi în mass-media. În perioada 1999-2004 a publicat, pe cont propriu, revista „Ghid Fiscal”.

Premii şi distincţii: Pentru contribuţia adusă la abordarea problemelor fiscalităţii a fost distins cu „Laurii Tribunei economice”, în anii 1999 şi 2004, primind „Diploma”, „Medalia” şi „Coroana de laureat”.

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava