Infolegal.ro

Contractul de comodat. Noțiuni actualizate

Legaturi: Acte juridice

Un număr mare de persoane sunt interesate de cunoaşterea / deţinerea unui model de contract de comodat explicit, pe înţelesul celor care (1) nu au o pregătire juridică, şi (2) nu cunosc sensul şi conţinutul unora dintre noţiunile specifice comodatului, care să poată fi folosit cât mai uşor în activitatea practică.

contractPrezentul „model de contract de comodat” a fost elaborat de subsemnatul pe baza prevederilor din „Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil”, art.: 916 – 918; 1616 – 1618: 2144 – 2157, şi din „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, privind regimul străinilor în România”, art. 12 şi art. 13, redate în Anexa nr. 1 la prezenta.

Prevederi legale redate în Anexa nr. 1 la prezenta au fost selectate şi sistematizate de subsemnatul.

Acest „model de contract de comodat” fiind de interes cel mai mult pentru persoanele fizice, pentru darea – primirea în comodat a unui imobil, în special cu destinaţia de locuinţă (cele mai multe fiind apartamente), am considerat necesar a face referire în acesta la un „apartament” ca „obiect al contractului”.

*

CONTRACT DE COMODAT

Încheiat astăzi ……………………………………..

 1. Părţile contractante

Subsemnatul____________________________, domiciliat în _____________________________ ________________________________ , identificat cu C.I. seria _____, nr. ________________ , eliberată de ___________ ___________, la data de __________, cod numeric personal _______________________, în calitate de COMODANT / LOCATOR (de proprietar al bunului, care dă în folosinţă gratuită bunul), şi subsemnatul ______________________________________________, domiciliat în _______________ _________________________________________ , identificat cu C.I. seria _____, nr. __________ , eliberată de ___________ ___________, la data de __________, cod numeric personal ________________ ________, în calitate de COMODATAR / LOCATAR (care primeşte în folosinţă gratuită bunul), am convenit încheierea prezentului contract de comodat (numit în continuare „Contract / Contractul”), cu respectarea clauzelor menţionate mai jos.

Locatorul îi va permite locatarului să locuiască pe perioada _____________________________________,

în imobilul situat în ___________________________________________________, fără pretenţii băneşti, cu condiţia respectării clauzelor stabilite mai jos.

 1. Temeiul legal

Prezentul Contract de comodat, care are ca obiect predarea în folosinţă gratuită a unui apartament, a fost încheiat în temeiul:

 1. Legii nr. 287 / 2009 privind Codul civil, art.: 916 – 918; 1616 – 1618: 2144 – 2157.
 2. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, privind regimul străinilor în România, art. 12 şi art. 13.
 1. Precizări privind sensul şi conţinutul noţiunilor folosite.

Pentru evitarea oricăror confuzii prin folosirea noţiunilor de comodant şi comodatar, locator şi locatar, atât în prezentul contract, cât şi în interpretarea şi în aplicarea prevederilor legale în materie, în cele ce urmează se prezintă şi sensul şi conţinutul acestora, aşa cum rezultă din „Legea nr. 287/2009 privind Codul civil”.

Conform art. 2146 din Codul civil, noţiunea de comodat are sensul de „împrumut de folosinţă gratuită”, de „contract de împrumut cu titlu gratuit” prin care o parte, numită comodant, predă un bun imobil (spre exemplu, un apartament) celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui la termenul stabilit prin contract.

Comodantul, numit şi locator, este proprietarul bunului, este cel care bunul spre folosinţă celeilalte părţi, numite comodatar, până la termenul stabilit prin contract.

Comodatarul, numit şi locatar, este cel care primeşte bunul spre folosinţă, cu obligaţia de a-l restitui la termenul stabilit prin contract, în starea în care la primit.

Locator este persoana care dă în chirie un lucru (un apartament în acest exemplu).

Locatar este persoana care ia în chirie un lucru, în calitate de chiriaș, pe baza unui contract.

Comodantul este acelaşi cu locatorul, cu proprietarul bunului, cu cel care bunul spre folosinţă, cu cel care bunul cu chirie fără plată.

Comodatarul este acelaşi cu locatarul, cu cel care primeşte bunul spre folosinţă, cu cel care ia bunul cu chirie fără plată.

 1. Obligaţiile părţilor

4.1. Precizări preliminare.

 1. Primul, în calitate de locator, predă, iar al doilea, în calitate de locatar, primeşte un apartament cu …… camere, complet mobilat şi cu toate dotările necesare unei familii, situat în Craiova,………………………………………………………………………………………
 2. Suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate de locatar sunt menţionate în anexa nr. 1 la prezentul contract, care este parte integrantă din acesta.
 3. Apartamentul nu dispune de alte suprafeţe exterioare (curţi, grădini etc.) folosite în exclusivitate sau în comun.
 4. Primirea şi restituirea cheilor se face la primirea şi respectiv la predarea apartamentului.
 5. Inventarul obiectelor şi dotărilor aferente se regăseşte în procesul verbal de predare – primire al locuinţei / în registru – inventar, semnat între părţi, care face parte integrantă din acesta.
 6. Prezentul contract de comodat este valabil pe perioada ……………………………………….

4.2. Clauze convenite între părţi:

 1. Toate bunurile din dotare sunt înscrise într-un registru – inventar, iar predarea – primirea bunurilor se face pe baza acestui registru inventar.
 2. Locatarul are obligaţia ca imediat după intrarea în apartament să procedeze la inventarierea bunurilor din dotare, a stării în care se află locuinţa şi să anunţe locatorul, atât despre eventualele minusuri sau plusuri, cât şi despre defecţiunile sau neajunsurile constatate cu privire la starea locuinţei. În cazul în care, în termen de 24 de ore de la intrarea în apartament, nu s-a anunţat locatorul asupra eventualelor diferenţe, defecţiuni şi / sau neajunsuri, se admite tacit că acestea nu există.
 3. Atât locuinţa în ansamblul său, cât şi bunurile din dotare sunt în perfectă stare de folosire / funcţionare.
 4. Contractul se încheie pe perioada menţionată mai sus, cu posibilităţi de reziliere, de fiecare parte, înainte de expirarea termenului stabilit.
 5. În cazul rezilierii contractului înainte de expirarea termenului stabilit, locatarul se obligă să anunţe locatorul cu cel puţin 15 zile înainte de a părăsi locuinţa, iar locatorul să anunţe locatarul cu cel puţin 15 zile înainte de eliberarea locuinţei. Nerespectarea acestei clauze de către locatar conduce la pierderea garanţiei.
 6. Înainte de plecarea definitivă din locuinţă locatarul este obligat să predea locuinţa locatorului în aceeaşi stare bună de folosinţă, curăţenie şi igienă în care a primit-o (starea mobilei, a zugrăvelilor, instalaţiilor etc.), predarea bunurilor făcându-se pe baza aceluiaşi document pe baza căruia s-a primit, respectiv procesul verbal de predare – primire al locuinţei sau registru – inventar.
 7. Locatarul va clarifica, înainte de plecarea definitivă din locuinţă, situaţia cheltuielilor privind: 1) întreţinerea; 2) curentul electric; 3) gazele; 4) cablul TV; 5) contravaloarea oricăror obiecte lipsă sau degradate.
 8. Dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată ale locatarului se va face pe bază de documente legale.
 9. Pentru recuperarea atât a sumelor datorate de locatar, cât şi a penalităţilor, locatorul va folosi oricare din mijloacele legale pe care le va considera adecvate.
 10. Locatarul îi va permite locatorului să controleze modul cum este folosit apartamentul şi starea acestuia, o dată pe lună, între orele 8,00 – 22,00.

4.3. Rezilierea contractului:

 1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără nici o formalitate prealabilă (notificare, punere în întârziere etc.) şi fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitrar, sau a unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte clauzele contractuale, precum:
 2. Contractul se consideră reziliat de plin drept, fără nici o formalitate prealabilă (notificare, punere în întârziere etc.) în situaţia în care locatarul nu îşi îndeplineşte clauzele contractuale, precum:

18.1. Locatarul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora.

18.2. Locatarul are un comportament care deranjează ceilalţi locuitori din bloc sau împiedică folosirea normală a spaţiilor comune.

18.3. Locatarul are întârzieri mai mari de 30 de zile în achitarea cheltuielilor privind: 1) întreţinerea; 2) curentul electric; 3) gazele; 4) cablul TV; 5) contravaloarea oricăror obiecte lipsă sau degradate aflate în dotarea apartamentului.

18.4. Locatarul deţine câini, pisici, păsări în apartament.

18.5. Locatarul a primit spre locuire în apartament alte persoane care: 1) nu sunt declarate şi nu sunt înscrise la asociaţia de proprietari; 2) nu sunt anunţate la poliţie, pentru categoriile de cetăţeni pentru care legea (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, privind regimul străinilor în România) prevede acest lucru.

 1. Evacuarea locatarului, din cauzele menţionate mai sus, se face după anunţarea, în scris, a locatarului de către locator, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru evacuare.
 2. Locatarul este conştient de faptul că neeliberarea apartamentului la expirarea termenului contractual sau în cel mult 15 zile de la încălcarea clauzelor contractuale (precum tulburarea liniştii publice, degradarea unor părţi din locuinţă, cum ar fi instalaţiile de gaze, sanitare, de curent electric, de încălzire, de aer condiţionat, uşi, ferestre, jaluzele etc.) constituie ocuparea abuzivă şi ilegală a locuinţei, sancţionată de Codul penal.

4.4. Se interzice locatarului:

 1. Efectuarea unor modificări sau îmbunătăţiri ale locuinţei.
 2. Locuirea în apartament a altor persoane nedeclarate la asociaţia de proprietari şi la Poliţie, pentru care se prevede acest lucru prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, privind regimul străinilor în România.
 3. Deţinerea de animale şi de păsări.
 4. Se admite locuirea în apartament, pentru perioade de maximum 10 zile, a persoanelor rudă până la gradul al IV-lea, inclusiv (respectiv părinţi, bunici, copii, nepoţi, fraţi, surori).
 5. În cazul părăsirii definitive a spaţiului, de către titularul contractului, sau al decesului acestuia, contractul încetează.
 6. În cazul în care locatarul constată anumite defecţiuni în apartament (la instalaţiile sanitare, electrice, de încălzire, de aer condiţionat, electrice, de gaze, inundaţii etc.), care afectează folosinţa normală a clădirii sau a locuinţei, acesta are obligaţia de a anunţa imediat locatorul, telefonic sau verbal.
 7. În situaţia în care locatorul nu intervine imediat (aşa cum se impune, spre exemplu, în cazul unor inundaţii), datorită unor cauze obiective (precum: plecat în concediu de odihnă; bolnav; internat în spital şi alte asemenea cauze), pentru remedierea defecţiunilor apărute, lucrările pot fi executate de către locatar, cu acordul verbal sau telefonic al locatorului, în contul locatorului şi conform celor stabilite de acord cu acesta.
 8. Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziţiile în materie conţinute în Codul civil.
 9. Prin semnarea prezentului contract părţile confirmă că sunt de acord cu respectarea, cu bună credinţă, a tuturor prevederilor acestuia.
 10. Prezentul contract s-a încheiat în baza „Legii nr. 287/Codul civil” în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 11. Conform prevederilor legale în vigoare, contractul de comodat nu se depune şi nu se înregistrează nici la la organul fiscal, şi nici la o altă instituţie a statului.

4.5. Încetarea obligaţiilor locatarului la plata cheltuielilor generate de folosirea apartamentului.

 1. Obligaţiile locatarului la plata cheltuielilor generate de folosirea apartamentului, care formează obiectul prezentului contract, încetează la data predării efective a spaţiului, cu toate bunurile din dotare, în aceeaşi stare în carte au fost primite, pe baza unui proces – verbal de predare – primire a acestora, semnat de ambele părţi.

Locator: Locatar:

Anexa nr. 1.

Fişa

suprafeţei apartamentului închiriat

Apartamentul închiriat se află în …………………………………….., str. …………………………………………., având încălzire cu microcentrală proprie, apă curentă, canalizare, instalaţie electrică, cablu TV, aparat de aer condiţionat.

 1. Apartamentul este compus din două camere, bucătărie, baie, debara, balcon închis, în suprafaţă totală de ………. mp, care se află în folosinţa exclusivă a locatarului.
 2. Apartamentul nu dispune de curţi, grădini şi alte spaţii şi suprafeţe exterioare

Anexa nr. 2.

Proces verbal

de predare – primire a locuinţei.

 1. Se încheie prezentul proces – verbal de predare – primire a locuinţei.
 2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte locuinţa sunt următoarele:

2.1. Pereţii, duşumelele, tavanul, tencuielile, zugrăvelile, vopsitoriile, parchetul etc.) sunt în stare normală de folosire, fără a fi degradate.

2.2. Uşile, ferestrele, încuietorile, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc. sunt în stare normală de funcţionare.

2.3. Instalaţia electrică, prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplicele, corpurile de iluminat etc. sunt în stare normală de folosire.

2.4. Instalaţiile din dotare, precum instalaţia de încălzire cu microcentrală proprie, cea de aer condiţionat etc. sunt în stare normală de funcţionare.

2.5. Instalaţia sanitară, baia, cada, duşul, WC-ul (vasul, scaunul şi capacul), chiuveta, lavoarul, bucătăria, robinetele etc.) sunt în stare normală de funcţionare.

2.6. Mobila, covoarele, bunurile de folosinţă îndelungată, cele pentru menaj şi uz curent, lenjeria etc. sunt în stare normală de folosinţă, fără a fi degradate, în totalitate sau în parte.

2.7. Celelalte dotări, nemenţionate mai sus (mobilier, aragaz, etc.) sunt în stare normală de folosinţă.

 1. Acest proces – verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat, Am primit,

Despre autor

N. Grigorie Lăcrița

N. Grigorie Lăcrița

LĂCRIŢA, Nicolae Grigorie
Studii: Facultatea de Ştiinţe Economice din Craiova, curs de zi, secţia Finanţe, promoţia 1975. Doctor în economie din anul 1982.

Activitate: După terminarea facultăţii, a lucrat în unităţi de producţie, în compartimentele: financiar-contabilitate; calculaţia costurilor, preţurilor şi tarifelor; organizarea şi normarea muncii; retribuirea muncii.
Între anii 1991 – 2012 a lucrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj în activităţile de control fiscal, metodologie, asistenţă contribuabili.
Este doctor în economie (din 1981), conferenţiar universitar, disciplinele predate fiind „Finanţe publice” şi „Fiscalitate”.
Practician de elită şi deopotrivă teoretician, Nicolae Grigorie şi-a desfăşurat activitatea publicistică sub pseudonimul N. Grigorie-Lăcriţa, pe parcursul anilor 1993 – 2016 având publicate (în calitate de autor unic sau autor coordonator): 88 de cărţi cu ISBN; 74 de lucrări cu ISSN; 166 de studii; 1.030 de articole de revistă, în format pe hârtie; 182 de articole de ziar, în format pe hârtie; peste 400 de articole online, marea majoritate a acestora fiind pe probleme economice, cele mai multe pe teme de fiscalitate, foarte apreciate pentru utilitatea lor practică şi contribuţia adusă la îmbunătăţirea legislaţiei fiscale şi a reglementărilor de aplicare a acesteia.

De asemenea, a fost:
1) fondator şi redactor şef al revistei „Ghid Fiscal”, ISSN 1.582 – 5.493, publicată, pe cont propriu, în perioada 1999 – 2005, al cărei tiraj a ajuns, în perioada de vârf, la 28.000 de exemplare, cu o desfacere în 17 judeţe,
2) membru în „Colectivul ştiinţific” şi în „Colectivul de Editori” ale revistei „Consultant fiscal”, ISSN 1844 – 3591, revistă editată de Corpul Consultanţilor Fiscali din România, membră a Confederaţiei Fiscale Europene şi a Uniunii Profesiilor Liberale din România,
3) este membru al Colectivului de redacţie al revistei „Curierul fiscal”, ISSN 1841 – 7779.

Pe Internet, lucrările autorului pot fi găsite la o simplă căutare pe Google, folosind termenul „N. Grigorie – Lăcriţa”.

Dintre miile de propuneri şi soluţii exprimate pentru îmbunătăţirea legislaţiei fiscale şi a reglementărilor de aplicare a acesteia, pesta 100 au fost adoptate, contribuind la perfecţionarea sistemului fiscal, al celui de pensii, al asigurărilor sociale de sănătate şi de şomaj.

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi a executat 45 contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Grupul de presă şi editură „Tribuna economică” Bucureşti, editor a 11 dintre cele mai apreciate reviste din ţară din domeniul economic, i-a acordat, în anul 1999, „LAURII  Tribunei economice” (echivalent al Premiului I pe ţară, premiul care se acorda o dată la 5 ani), primind „Diploma”, „Medalia” şi „Coroana de LAUREAT” pentru contribuţia la abordarea problemelor fiscalităţii. De asemenea, în anul 2004 i s-au acordat, pentru a doua oară, „LAURII  Tribunei economice”, primind „Diploma” şi „Medalia”.

Începând cu anul 2016, este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti (UZP) din România.

Vezi în pagina următoare prevederile legale referitoare la Contractul de comodat

Pagini: 1 2

Recomandari editoriale

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava