Infolegal.ro

Ghidul de finantare a Programului Casa Verde

Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 950/2010

Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1 –  Ghidul de finantare
(1) Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, denumit în continuare Program.
(2) Ghidul contine dispozitii privind:
a) Programul;
b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finantare, a proiectului propus si a cheltuielilor legate de aceasta;
c) conditiile de depunere a dosarului de finantare, analiza si selectare, aprobare, finantare, implementare si monitorizare a proiectului propus.

Art. 2 – Scopul Programului
Scopul Programului îl reprezinta îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante, prin finantarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire.

Art. 3 – Sursa de finantare pentru derularea Programului
(1) Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se deruleaza în limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
(3) Suma alocata sesiunii, distribuita pe judete conform numarului de locuitori, se publica o data cu anuntarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, prin dispozitie a Presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 4 – Definitii
În sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate – Administratia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar – persoana fizica care depune dosar de finantare si cu care Autoritatea încheie contract de finantare;
c) cerere de finantare nerambursabila – document completat si depus în cadrul sesiunii de depunere de catre solicitant, în vederea obtinerii finantarii din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finantare nerambursabila este prevazut în anexa nr. 2;
d) cerere de tragere – solicitare a beneficiarului adresata în scris Autoritatii, în baza careia se face decontarea; formularul cererii de tragere este prevazut în anexa nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila;
e) cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de catre beneficiar cu achizitia de produse sau lucrari necesare implementarii proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a încadrarii lor în categoriile de cheltuieli eligibile;
f) contributie proprie – parte din valoarea totala a cheltuielilor eligibile necesare implementarii proiectului, nefinantata din Fondul pentru mediu, sustinuta de catre beneficiar din surse financiare proprii;
g) dosar de decontare – cererea de tragere definita la lit. d), însotita în mod obligatoriu de documentele justificative a caror lista este prevazuta în anexa nr. 2 la contractul de finantare nerambursabila;
h) dosar de finantare – cererea de finantare nerambursabila definita la lit. c), însotita de documentatia care trebuie depusa de catre solicitant în vederea analizarii si aprobarii finantarii de catre Autoritate;
i) finantare nerambursabila – modalitate de sustinere financiara a proiectului, caracterizata prin decontarea de catre Autoritate a unei cote-parti din cheltuielile eligibile realizate de catre beneficiar cu achizitia serviciilor/produselor sau lucrarilor;
j) instalator – operatorul economic specializat, care comercializeaza si instaleaza sisteme de încalzire ce utilizeaza energie solara;
k) sistem de încalzire – complex de instalatii, echipamente si elemente destinate obtinerii sau producerii exclusiv de energie termica;
l) sistem de încalzire clasic – sistem de încalzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, carbuni;
m) solicitant – persoana fizica care depune dosar de finantare.

Art. 5 – Organizarea sesiunii de finantare
(1) Pentru organizarea sesiunii de finantare, prin dispozitia presedintelui Autoritatii, se stabilesc:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;
b) suma alocata sesiunii de finantare.
(2) Dispozitia presedintelui prevazuta la alin. (1) se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

Art. 6 – Etapele sesiunii de finantare
Etapele sesiunii de finantare sunt urmatoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a ghidului si a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;
b) depunerea dosarelor de finantare;
c) analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
d) aprobarea dosarelor de finantare selectate;
e) postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate si respinse;
f) solutionarea contestatiilor;
g) încheierea contractelor de finantare;
h) implementarea proiectului.

CAPITOLUL II
Eligibilitatea solicitantului si a proiectului, depunerea dosarului de finantare

Art. 7 – Cuantumul finantarii
(1) Finantarea se acorda dupa cum urmeaza:
a) pâna la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
b) pâna la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;
c) pâna la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
(2) În cazul cumularii în cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate în cadrul Programului.

Art. 8 – Tipuri de proiecte finantate prin Program
Prin Program se finanteaza urmatoarele instalatii pentru încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv instalatii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de caldura;
c) centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Art. 9 -Criterii de eligibilitate a solicitantului
(1) Este eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este persoana fizica care îsi are domiciliul pe teritoriul României;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
c) nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale în vigoare;
d) în activitatea desfasurata anterior începerii proiectului nu a încalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.
(2) Nu este eligibil solicitantul care detine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se întocmesc o carte funciara colectiva si câte o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata în proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Art. 10 -Criterii de eligibilitate a proiectului
Este eligibil proiectul care îndeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
a) respecta prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului;
b) proiectul vizeaza realizarea unei instalatii conform cu scopul Programului si cu prevederile prezentului ghid.

Art. 11 -Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;
b) cheltuielile cu montajul si punerea în functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si încercarilor;
c) taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(2) Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

Art. 12 – Dosarul de finantare
Dosarul de finantare va cuprinde:
a) cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, în original;
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completata si semnata de catre solicitant, în original;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, în copie legalizata pentru imobilele aflate în constructie, valabile la data depunerii;
e) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora îsi are domiciliul solicitantul;
f) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, în original;
g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire“, precum si sesiunea de depunere.

Art. 13 -Depunerea dosarului de finantare
(1) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentata la art. 12.
(2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma decât cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finantare.
(3) Solicitantul poate depune dosarul de finantare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
(4) Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finantare, un singur proiect. În cadrul aceluiasi proiect se pot cumula doua tipuri de instalatii.
(5) Dosarul de finantare continând toate documentele obligatorii mentionate la art. 12 va fi depus la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.
(6) Documentele se vor depune într-un singur exemplar.
(7) Dosarul de finantare se depune personal la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.
(8) Personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul, cu responsabilitati în derularea Programului, verifica conformitatea administrativa a documentelor si completeaza fisa prevazuta în anexa nr. 1.
(9) Dupa constatarea conformitatii, cererea de finantare primeste numar de înregistrare de la agentia judeteana pentru protectia mediului, în ordinea sosirii.
(10) Documentele depuse de catre solicitant, însotite de fisa conformitatii administrative, vor fi introduse în plic de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul si înaintate Autoritatii.
(11) Cererea de finantare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual.

CAPITOLUL III
Verificarea conformitatii administrative, analiza, selectarea dosarelor de finantare si acordarea finantarii

Art. 14 – Verificarea conformitatii administrative
(1) Agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul procedeaza la verificarea existentei în dosar a tuturor documentelor solicitate, în formatul solicitat, completând fisa conformitatii administrative prevazuta în anexa nr. 1, si, ulterior, înregistreaza cererea de finantare nerambursabila.
(2) Dosarele de finantare conforme din punct de vedere administrativ se trimit în plic sigilat împreuna cu fisa conformitatii administrative completata, la Autoritate.

Art. 15 – Analiza si selectarea dosarelor de finantare
(1) În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiza numita prin dispozitia presedintelui Autoritatii procedeaza la:
a) verificarea informatiilor înscrise pe plicul continând dosarul de finantare;
b) deschiderea plicului continând dosarul de finantare al solicitantului;
c) analiza eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
d) înaintarea catre Comitetul director al Autoritatii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finantare.
(2) Comisia poate solicita documente sau informatii suplimentare cu privire la documentele depuse, în vederea clarificarii dosarului de finantare, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, în maximum 10 zile lucratoare de la data solicitarii, documentele si informatiile solicitate; în caz contrar, dosarul de finantare este respins.

Art. 16 – Aprobarea dosarelor de finantare
(1) Dupa avizare, Comitetul director al Autoritatii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzând proiectele selectate.
(2) Comitetul director al Autoritatii avizeaza centralizatorul privind proiectele respinse.

Art. 17 – Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hotarârii Comitetului de avizare al Autoritatii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse se realizeaza prin postarea pe site-ul Autoritatii.

Art. 18 – Contestatii
(1) Se poate depune contestatie privind decizia Comitetului director la sediul Autoritatii, în termen de 10 zile de la data comunicarii rezultatelor, respectiv postarea listei cu dosarele de finantare respinse pe site-ul Autoritatii.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin dispozitia presedintelui Autoritatii, analizeaza motivele respingerii si înainteaza Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei.
(3) Autoritatea solutioneaza contestatia în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autoritatii.

Art. 19 – Acordarea finantarii
(1) Solicitantul a carui cerere de finantare a fost aprobata se prezinta la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza caruia domiciliaza, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila, având asupra sa actul de identitate, în original.
(2) Se considera renuntare la finantarea aprobata neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobarii dosarului de finantare, respectiv publicarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate.

Art. 20 – Contractul de finantare nerambursabila
(1) Modelul contractului de finantare nerambursabila este prevazut în anexa nr. 5.
(2) Contractul de finantare nerambursabila se întocmeste în doua exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.
(3) Contractul de finantare nerambursabila intra în vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante si este valabil pâna la data de 15 decembrie a fiecarui an.
(4) Dosarul de decontare va fi depus la sediul Autoritatii nu mai târziu de data de 31 octombrie a fiecarui an.
(5) Contractul de finantare nerambursabila se poate modifica cu acordul partilor, prin act aditional. În cazul în care solicitarea de modificare, prin act aditional, apartine beneficiarului, aceasta va fi prezentata în scris cu minimum 30 de zile lucratoare înainte de data la care se doreste a se opera modificarea.
(6) În conditiile neexecutarii de catre beneficiar a obligatiilor din contractul de finantare nerambursabila, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înstiintat asupra rezilierii contractului prin „Notificare de reziliere a contractului pentru finantare“.
(7) Rezilierea contractului de finantare nerambursabila din culpa beneficiarului are drept consecinta restituirea, în termenul precizat în notificare, de catre beneficiar a finantarii primite, sub forma de plata de daune interese în cuantum egal cu suma trasa din finantarea nerambursabila acordata, la care se adauga dobânda legala pentru suma acordata, la nivelul dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, calculata de la data platii. În cazul nerestituirii finantarii, Autoritatea procedeaza la executarea contractului de finantare nerambursabila, în conditiile Codului de procedura fiscala.
(8) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune interese.

Art. 21 -Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Suma aprobata nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind sa asigure din surse proprii finalizarea proiectului.
(2) Autoritatea nu acorda plati în avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila. De asemenea, Autoritatea nu efectueaza plati pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finantarii si furnizorii de servicii/produse/lucrari aferente proiectului.
(3) Odata cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat sa faca dovada achitarii integrale a serviciilor/produselor/lucrarilor aferente proiectului.

Art. 22 -Documente obligatorii necesare decontarii
Beneficiarii finantarii vor depune la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului unde domiciliaza solicitantul, dosarul de decontare continând urmatoarele documente:
a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila, completata integral prin tehnoredactare computerizata si semnata de beneficiar;
b) contractul de executie, în copie legalizata;
c) factura fiscala/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta si în original, în vederea certificarii conformitatii de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului responsabil cu derularea Programului);
d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare însotite de O.P.-uri) si/sau chitanta;
e) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor în original;
f) certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, în copie;
g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire“, precum si numarul si data contractului de finantare nerambursabila în baza caruia se solicita decontarea.

Art. 23 – Conditii generale ale documentelor depuse în vederea decontarii
(1) Factura depusa în vederea decontarii va trebui sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie completata integral si corect;
b) sa fie emisa înainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate si dupa data semnarii contractului de finantare nerambursabila;
c) sa precizeze data si numarul contractului conform caruia se emite si perioada în care au fost executate lucrarile aferente.
(2) Autoritatea finanteaza suma solicitata prin cererea de tragere, însotita de documentele justificative, dar nu mai mult de suma prevazuta în contractul de finantare nerambursabila.
(3) Ulterior verificarii si stabilirii conformitatii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autoritatii sau reprezentantii institutiilor desemnate pentru controlul Programului pot efectua o vizita la punctul de lucru unde se implementeaza proiectul. Beneficiarul este obligat sa prezinte toate documentele solicitate care au legatura cu proiectul odata cu efectuarea controlului. În urma controlului se va întocmi o nota de control, care va fi semnata de cel care efectueaza controlul si de catre beneficiar.

Art. 24 -Monitorizarea
(1) Beneficiarul este obligat sa mentina investitia realizata în cadrul Programului pentru o perioada de cel putin un an dupa finalizarea sa.
(2) În perioada de monitorizare personalul Autoritatii sau reprezentantii institutiilor desemnate pentru controlul Programului pot efectua vizite la fata locului, în vederea constatarii mentinerii/nementinerii investitiei realizate.
(3) Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata în cazul în care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si în cazul în care acestea au fost vândute, în timpul derularii proiectului si dupa finalizarea proiectului, pe o perioada de un an.

Art. 25 – Reguli de publicitate privind Programul
(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legatura cu Programul se publica pe site-ul Autoritatii, www.afm.ro, si/sau al Ministerului Mediului si Padurilor, www.mmediu.ro
(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea Ministerului Mediului si Padurilor si/sau a Autoritatii.

Art. 26 -Anexe
Anexele nr. 1–5 fac parte integranta din prezentul ghid.

ANEXA Nr. 1 la ghid
FISA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE

Numele si prenumele solicitantului:
Nr. si seria actului de identitate:
Nr. de înregistrare a dosarului de finantare la Agentia judeteana pentru protectia mediului:
Nr. crt.
Documentul solicitat
DA
NU
1. Cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2 la Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, în original.
2. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, completata si semnata de solicitant, în original.
3. Act de identitate al solicitantului, în copie
4. Extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizatie de construire în copie legalizata pentru imobilele aflate în constructie.
5. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finantare.
6.Adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, în original.
7.Plic.

Numele si prenumele persoanei desemnate din partea agentiei judetene pentru protectia mediului
Semnatura
Stampila agentiei judetene pentru protectia mediului

ANEXA Nr. 2
la ghid
CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA

Nr. de înregistrare la agentia judeteana pentru protectia mediului:
Nr. de înregistrare Administratia Fondului pentru Mediu:

I. Date de identificare a solicitantului *
Numele si prenumele solicitantului (conform actului de identitate):
Numarul si seria actului de identitate: B.I./C.I.
Valabilitatea actului de identitate: –
Codul numeric personal:
Adresa completa a solicitantului
Str. nr. , bl. , sc. , et. , ap.
Localitatea (oras/municipiu/comuna, sat)
Judetul/Sectorul
Telefon fix: prefix judet , nr. telefon
Telefon mobil:
Fax:
E-mail:

Adresa completa a imobilului la care se implementeaza proiectul
Str. nr.
Localitatea (oras/municipiu/comuna, sat)
Judetul/Sectorul
Cont deschis la Banca , sucursala
Cont IBAN
(Se va atasa adeverinta privind existenta contului, emisa de banca.)

II. Finantare solicitata
Subsemnatul/Subsemnata,……. , cu datele de identificare sus-mentionate, solicit o finantare nerambursabila în suma de lei, pentru realizarea proiectului (Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire.) Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Date privind instalatiile pentru realizarea, înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila si finantarea solicitata
Denumire instalatie (de exemplu: panou solar, controler electronic, boiler etc.)
Destinatia (apa calda menajera/încalzire locuinta)
Putere (kW/buc.) sau capacitate (l/buc.)
Buc.
Valoare fara TVA în lei
Valoare cu TVA în lei
Cheltuieli cu montajul si punerea în functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si încercarilor:
TOTAL INVESTITIE
VALOARE FINANTARE SOLICITATA

Numele, prenumele solicitantului
Semnatura
*Este obligatorie completarea tuturor datelor.

ANEXA Nr. 3
la ghid
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata , declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, urmatoarele:
a) imobilul în/pe care se realizeaza investitia nu face obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
b) în activitatea desfasurata anterior începerii proiectului nu am încalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizez activitati cu efect negativ asupra mediului;
c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finantarea prin Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire (Programul) nu fac obiectul unui alt program de finantare;
d) sunt de acord cu faptul ca, în timpul procesului de analiza si selectare a proiectului, poate aparea ca necesara completarea dosarului de finantare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiza, ma oblig sa le depun în termenul prevazut în cuprinsul Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire;
e) sunt de acord sa finantez partea ce îmi revine din valoarea eligibila totala aferenta proiectului, precum si toate costurile neeligibile necesare implementarii proiectului;
f) ma angajez sa mentin în functiune instalatiile pentru care se acorda finantare pentru o perioada de minim un an;
g) sunt de acord ca reprezentantii autoritatii sau ai institutiilor desemnate de autoritatea centrala pentru protectia mediului sau alte institutii cu atributii în verificarea si controlul utilizarii banului public sa verifice folosirea finantarii nerambursabile primite;
h) finantarea nerambursabila solicitata, în situatia aprobarii si acordarii, va fi utilizata în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finantare si în celelalte documente cuprinse în dosarul de finantare;
i) respect legislatia nationala si comunitara în domeniul protectiei mediului;
j) am luat cunostinta de faptul ca prezentarea eronata sau falsa a datelor si informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în celelalte documente cuprinse în dosarul de finantare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrala a sumei primite ca finantare în cadrul Programului;
k) nu înregistrez obligatii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte localitati decât cea pe raza careia am domiciliul.
Subsemnatul/subsemnata, întelegând ca orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice alta natura este pedepsita conform legii, declar ca nu am furnizat informatii false în documentele prezentate si îmi asum responsabilitatea datelor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finantare depus, garantând, de asemenea, ca datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.
Prin semnarea prezentei, confirm ca am înteles si mi-am însusit în integralitate continutul cererii de finantare.
Numele si prenumele solicitantului
Semnatura

ANEXA Nr. 4
la ghid
GRILA DE VERIFICARE
pentru eligibilitatea solicitantului si a proiectului

I. Date de identificare solicitant si dosar de finantare
Solicitant:
Adresa:
Numar înregistrare AFM:

II. Eligibilitatea solicitantului
Se bifeaza cu „x“ una dintre coloanele DA sau NU si la final, la pct. V, casuta „ACCEPTAT“ sau „RESPINS“
Nr. crt.
DA
NU
1. Este persoana fizica care îsi are domiciliul pe teritoriul României.
2.Este proprietar/coproprietar al imobilului pe care se implementeaza proiectul.
3.Nu înregistreaza obligatii restante la bugetul local.
4.Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din care trebuie sa rezulte ca terenul pus la dispozitie pentru realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica este conforma ghidului de finantare.

III. Eligibilitatea proiectului
Nr. crt.
DA
NU
1.Proiectul vizeaza realizarea unei instalatii conforme cu scopul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, si cu prevederile Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire.
2.Valoarea totala a cheltuielilor eligibile
3.Valoarea propusa spre finantare
IV. Observatii
V. Rezultatul analizei
PROIECT ACCEPTAT ?
PROIECT RESPINS ?

Nume si prenume
Semnatura
Membru comisie
Membru comisie
Presedinte comisie

ANEXA Nr. 5
la ghid
CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA

Nr. din
Între:
Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. , deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentata legal prin – presedinte, în calitate de finantator, denumita în continuare AFM,
si
…………………, cu domiciliul în , CI/BI seria nr. , cont nr. deschis la ,, în calitate de beneficiar, denumit/a în continuare beneficiar,

a intervenit urmatorul contract:
Art. 1
Obiectul contractului

1. AFM acorda beneficiarului o finantare nerambursabila, denumita în continuare finantare, în valoare de lei reprezentând cofinantare, pentru realizarea proiectului vizând achizitia si punerea în functiune a unei instalatii
2. Finantarea se acorda numai pentru cheltuielile eligibile si numai în limita sumei prevazute la art. 1.1.
3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile daca sunt îndeplinite urmatoarele criterii generale:
a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzator, respectiv utilizarea eficienta a banilor si realizarea unui raport optim cost-beneficiu;
b) sunt realizate dupa semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;
c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale.
4. Orice plata excedentara efectuata de catre AFM constituie plata necuvenita, iar beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmarii de primire a notificarii din partea AFM.
5. Beneficiarul accepta finantarea si se angajeaza sa desfasoare proiectul pe propria raspundere.

Art. 2
Destinatia finantarii

Finantarea este acordata pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cererii de finantare.

Art. 3
Durata contractului si perioada de utilizare a finantarii

1. Contractul intra în vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si îsi înceteaza valabilitatea la 15 decembrie
2. Termenul de realizare a investitiei este 31 octombrie

Art. 4
Modalitatea de plata

1. Utilizarea finantarii de catre beneficiar se poate face numai dupa îndeplinirea de catre acesta a tuturor conditiilor prevazute în prezentul contract.
2. Plata se efectueaza prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe masura tragerii sumei si prin creditarea contului nr. deschis de catre beneficiar la , numai pe baza de cerere de tragere, conform modelului prevazut în anexa nr. 1, însotita de documentele justificative prevazute în anexa nr. 2, în conditiile în care cererea de tragere si documentatia aferenta sunt complete si corect întocmite.
Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferente de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

Art. 5
Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
1. sa foloseasca finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordata;
2. sa asigure contributia proprie pentru realizarea proiectului;
3. sa asigure executarea proiectului cu diligenta necesara si eficienta, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si standardele de mediu aplicabile;
4. sa fie singurul raspunzator în fata AFM pentru implementarea proiectului;
5. sa furnizeze si sa transmita AFM orice alta informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de catre aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
6. sa plateasca toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datoreaza potrivit reglementarilor legale;
7. sa utilizeze si conserve bunurile achizitionate în baza acestui contract cu diligentele unui bun proprietar si sa le mentina în functiune pe o perioada de minimum un an de la data finalizarii proiectului;
8. sa permita reprezentantilor AFM si ai institutiilor însarcinate cu verificarea si controlul Programului accesul la imobilul în/pe care se realizeaza proiectul si la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitatilor ce se realizeaza din finantarea acordata;
9. sa permita personalului AFM sa controleze modul în care beneficiarul îndeplineste obiectivele proiectului, timp de un an dupa finalizarea proiectului;
10. sa nu sponsorizeze/finanteze activitati cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;
11. sa notifice AFM si sa prezinte documentele corespunzatoare, în termen de 7 zile în cazul în care apar modificari cu privire la actele de identitate si/sau la informatiile furnizate AFM cu ocazia prezentarii cererii de finantare sau pe parcursul derularii prezentului contract;
12. sa suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregatirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea si terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitatilor aferente.

Art. 6
Obligatiile AFM

AFM are urmatoarele obligatii:
1. sa asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
2. sa puna la dispozitia beneficiarului informatiile legate de finantare.

Art. 7
Cazuri de culpa

1. Nerespectarea de catre beneficiar a oricareia din obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpa.
2. Constituie caz de culpa si urmatoarele fapte ale beneficiarului:
a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevazuta în contract;
b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legatura cu proiectul, stabilite printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva;
c) împotriva beneficiarului a fost demarata procedura de executare silita sau oricare alta procedura asemanatoare;
d) situatia economico-financiara a beneficiarului nu mai asigura conditii de realizarea a proiectului.
3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpa si în cazul în care deficientele mentionate în notificare nu sunt înlaturate în maximum 30 de zile de la data notificarii, AFM are dreptul sa ia urmatoarele masuri, fara punerea în întârziere si fara nicio alta formalitate prealabila:
a) sistarea temporara a utilizarii finantarii, pâna la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitiva si rezilierea unilaterala, fara nicio alta formalitate prealabila, a contractului cu recuperarea sumelor virate catre beneficiar, în conditiile Codului de procedura fiscala.

Art. 8
Încetarea contractului

1. De drept:
a) la data prevazuta în contract;
b) în cazul imposibilitatii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;
c) la data interventiei unui act de autoritate;
d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în asa masura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a avut cunostinta de aparitia unor astfel de circumstante.

2. Prin reziliere, la initiativa AFM, în urmatoarele conditii:
a) beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract;
b) în situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpa prevazute la art. 7.2.

3. Rezilierea contractului de finantare din culpa beneficiarului are drept consecinta restituirea, în termenul precizat în notificare/înstiintarea de plata, de catre beneficiar a finantarii primite, sub forma de plata de daune interese în cuantum egal cu suma trasa din finantarea nerambursabila acordata, la care se adauga dobânda legala pentru suma acordata, la nivelul dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, calculata de la data platii. În cazul nerestituirii finantarii Autoritatea procedeaza la executarea contractului de finantare/garantiilor constituite în favoarea sa, în conditiile Codului de procedura fiscala.
4. Beneficiarul ramâne direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorari de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).
5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune interese.
6. În cazul nedepunerii cererii de tragere pâna la 31 octombrie , contractul se reziliaza fara alte notificari prealabile.
7. Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata si în cazul în care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau gajate, ipotecate în timpul derularii proiectului si dupa finalizarea proiectului, pe o perioada de 1 an.

Art. 9
Forta majora si cazul fortuit
1. Prin forta majora si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa încheierea contractului si care împiedica partile sa îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.
2. Partea care invoca forta majora are urmatoarele obligatii:
a) sa notifice forta majora celeilalte parti în termen de 5 zile de la data aparitiei;
b) sa transmita în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forta majora certificatul de forta majora emis de autoritatea competenta;
c) sa comunice data încetarii în termen de 5 zile de la încetare;
d) sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.
3. Daca nu se procedeaza la anuntare, în conditiile si termenele prevazute, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa notificarii.
4. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
5. Forta majora, comunicata si dovedita în conditiile art. 9.2, exonereaza de raspundere partea care o invoca.
6. Daca forta majora si/sau consecintele acesteia dureaza sau se estimeaza ca va/vor dura mai mult de 3 luni, partile se obliga sa negocieze cu buna-credinta în vederea identificarii solutiei celei mai bune:
a) încetarea contractului, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.
7. Prevederile de mai sus se aplica si în caz fortuit.

Art. 10
Alte clauze
1. Beneficiarul îsi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derularii proiectului, AFM fiind degrevata integral de orice responsabilitate.
2. În nicio circumstanta si din niciun motiv AFM nu poate fi trasa la raspundere si obligata la plata de daune-interese pe durata desfasurarii proiectului si ca urmare AFM nu va accepta nicio cerere de despagubire sau plati suplimentare.
3. În cazul în care realizarea proiectului genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
4. Contractul în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabila beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluata de succesorii sai în drepturi, cu aprobarea prealabila a AFM.
5. Beneficiarul va adopta o conduita adecvata prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea nastere unui astfel de conflict.
6. AFM si beneficiarul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritatilor competente, în conditiile legii, sau unor terte parti numai cu acordul partilor prezentului contract.
7. Drepturile de proprietate intelectuala rezultate în urma implementarii proiectului, precum si alte documente legate de proiect vor ramâne în patrimoniul beneficiarului care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si dupa cum considera necesar informatia cuprinsa în rapoartele proiectului, precum si rezultatele obtinute, oricare ar fi forma acestora.
8. Beneficiarul are obligatia de a despagubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricaror reclamatii si actiuni în justitie ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete de inventie, marci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitatile necesare implementarii proiectului si daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli de orice natura, aferente violarii dreptului de proprietate intelectuala.
9. Beneficiarul este de acord ca AFM sa publice date privind rezultatele implementarii proiectului.
10. Neexercitarea de catre AFM a oricarui drept prevazut în prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, pâna la stingerea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de aceasta.
11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificari ale legislatiei aplicabile, partile au obligatia sa depuna toate diligentele, conform noilor reglementari, astfel încât sa nu se abata de la obligatiile stabilite în cuprinsul acestuia.

Art. 11
Jurisdictie
1. Orice neîntelegere rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabila.
2. În cazul în care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantei judecatoresti de drept comun în a carei raza teritoriala îsi are sediul AFM.

Art. 12
Notificari
1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la urmatoarele adrese:
Pentru AFM: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;
Pentru beneficiar:
2. În cazul în care beneficiarul doreste sa fie notificat la o alta adresa sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicata în scris la AFM.
3. Notificarile facute beneficiarului la adresele mentionate la pct. 1 sau 2 se considera a fi aduse la cunostinta acestuia.
4. Notificarile se pot transmite si pe fax, la numarul pentru AFM si la numarul pentru beneficiar, cu conditia sa fie confirmate ulterior.

Art. 13
Amendamente
1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate si/sau completate numai cu acordul partilor, consemnat într-un act aditional.
2. Cererea de modificare a contractului va fi adresata AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreste sa se opereze modificarea, cu exceptia cazurilor bine întemeiate si justificate de catre beneficiar.

Art. 14
Dispozitii finale

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.
2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procura, noi, reprezentantii legali ai beneficiarului, am luat cunostinta de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.
3. Anexele nr. 1 si 2, pe care beneficiarul declara ca le cunoaste si le accepta, fac parte integranta din prezentul contract.
4. Prezentul contract s-a semnat la data de în doua exemplare, ambele având valoare juridica egala, câte unul pentru fiecare parte contractanta.

Administratia Fondului pentru Mediu
Presedinte,
Beneficiar,
Numele si prenumele
Semnatura

NOTA:
În contractul ce se încheie cu beneficiarul:
– se vor completa toate rubricile ramase libere;
– se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele si paragrafele si se vor face corelarile corespunzatoare.

ANEXA Nr. 1
la contractul de finantare nerambursabila
CERERE DE TRAGERE

Nr. de înregistrare la agentia teritoriala pentru protectia mediului: nr/data
Nr. de înregistrare la AFM: nr/data
Numele si prenumele solicitantului:
Adresa:
Seria si nr. actului de identitate: B.I./C.I.
Cont nr. deschis la
În baza Contractului de finantare nerambursabila nr. din //, va rog sa aprobati prezenta cerere de tragere, pentru suma de lei, din finantarea nerambursabila în valoare de lei.
Suma totala aprobata conform contractului de finantare nerambursabila
(în lei)
Suma solicitata prin prezenta cerere de tragere

Suma aprobata prin prezenta cerere de tragere
1, 2, 3
lei

NOTA:
Coloanele nr. 1 si 2 se completeaza de catre beneficiar, iar coloana nr. 3 se completeaza de catre personalul AFM.
Atasez la prezenta cerere documentele justificative (se va mentiona daca acestea sunt depuse în original sau în copie):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar ca am verificat datele din prezenta cerere si în conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa.
Numele si prenumele beneficiarului
Aprobat A.F.M.
Presedinte
Semnatura
Director Directia economica
Control financiar-preventiv
Director Directia implementare proiecte
Sef Serviciu implementare
Referent de specialitate

ANEXA Nr. 2
la contractul de finantare nerambursabila
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE
pentru efectuarea decontarii de catre Autoritate si care însotesc cererea de tragere

a) contractul de executie, în copie legalizata
b) factura fiscala/facturile fiscale, în copie (se va/vor prezenta si în original, în vederea certificarii conformitatii)
c) documente bancare privind achitarea facturii/facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza institutiei financiar-bancare însotite de O.P.-uri) si/sau chitanta
d) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, în original
e) certificatul de garantie emis de producator pentru instalatie, în copie.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava