Infolegal.ro

HG 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

Art. 1 Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile prezentei hotarari, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare.

Art. 2 (1) Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au capacitate deplina de exercitiu;
b) prin comportamentul lor in societate, starea sanatatii si profilul lor psihologic, prezinta garantii pentru indeplinirea corecta a obligatiilor care revin unui parinte, referitoare la cresterea, ingrijirea si educarea copiilor sai;
c) au in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihna ale utilizatorilor sai, inclusiv cele ale copiilor care urmeaza a fi primiti in plasament sau in incredintare;
d) au urmat cursurile de formare profesionala organizate de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care efectueaza evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

(2) Nu poate fi asistent maternal profesionist:
a) persoana care a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
b) parintele decazut din drepturile parintesti sau cel al carui copil a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
c) persoana care sufera de boli cronice transmisibile.
(3) Persoana care desfasoara o activitate salarizata, alta decat cea prevazuta la art. 1, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu conditia incetarii contractului individual de munca pe baza caruia isi desfasoara respectiva activitate salarizata.

Art. 3 (1) Persoanele care solicita sa devina asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacitatii lor serviciului public specializat pentru protectia copilului din judetul, respectiv sectorul municipiului Bucuresti, pe teritoriul caruia isi au domiciliul sau unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati de protectie a copilului. Cererea va mentiona in mod obligatoriu numarul de copii pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan conditii optime de ingrijire, grupa de varsta si sexul acestora, disponibilitatea de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.
(2) Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum si motivele pentru care doreste sa devina asistent maternal profesionist.
(3) La cererea de evaluare vor fi anexate:
a) copii legalizate de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
b) o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste solicitantul, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupa caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
c) certificate medicale eliberate de policlinica de care apartin, care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a solicitantului si a persoanelor mentionate la lit. b);
d) certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieste;
e) un document care sa ateste dreptul de folosinta al solicitantului asupra locuintei, respectiv copie legalizata de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de inchiriere, declaratie autentificata a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaste solicitantului un drept de folosinta asupra locuintei, cunoscand specificul activitatii pe care solicitantul urmeaza sa o desfasoare ca asistent maternal profesionist, sau, dupa caz, copie legalizata de pe contractul de subinchiriere, incheiat in conditiile legii;

f) declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b).

Art. 4 (1) Cererea prevazuta la art. 3 alin. (1) va fi evaluata de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de organismul privat autorizat, in termen de 90 de zile de la data inregistrarii.
(2) Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice si medicale ale capacitatii solicitantului, care vor fi determinate prin:
a) interviuri luate solicitantului si persoanelor cu care acesta locuieste de catre un asistent social si de catre un psiholog, prin care se determina profilul psihologic al solicitantului, motivatia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist si pozitia persoanelor cu care acesta locuieste fata de implicatiile desfasurarii acestei activitati;
b) vizite la domiciliul solicitantului, in scopul verificarii indeplinirii conditiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c);
c) recomandari ale vecinilor, cunoscutilor, rudelor solicitantului, precum si ale reprezentantilor autoritatii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
d) orice investigatii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.
(3) Pe perioada evaluarii solicitantului, serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat este obligat sa organizeze pentru acesta cursuri de formare profesionala ca asistent maternal profesionist.

Art. 5 (1) Cursurile de formare profesionala au o durata de minimum 60 de ore, iar programa analitica a acestora se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie si se aproba, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al secretarului de stat, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Cheltuielile pentru organizarea cursurilor sunt suportate de catre serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de organismul privat autorizat.

Art. 6 (1) Dupa efectuarea evaluarii, solicitantul adreseaza comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul sau o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. Cererea se solutioneaza in termen de 15 zile de la data inregistrarii.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat inainteaza comisiei pentru protectia copilului dosarul solicitantului, insotit de un raport de evaluare a capacitatii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va mentiona cunostintele dobandite de acesta in urma cursurilor de formare profesionala, precum si propunerea motivata a celui care a efectuat evaluarea, referitoare la eliberarea sau, dupa caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist.
(3) Tinand seama de cererea formulata de solicitant, propunerea de eliberare a atestatului va mentiona numarul maxim de copii pe care acesta ii poate primi simultan in plasament sau in incredintare, grupa de varsta si sexul copiilor, precum si capacitatea solicitantului de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.
(4) In urma analizarii documentatiei inaintate si a audierii solicitantului, comisia pentru protectia copilului decide cu privire la acordarea atestatului.
(5) Comisia pentru protectia copilului poate cere si audierea altor persoane, precum si orice informatii suplimentare pe care le considera necesare.

Art. 7 (1) Atestatul de asistent maternal profesionist se elibereaza pentru o perioada de 3 ani.
(2) Atestatul va mentiona datele de identitate ale titularului, durata de valabilitate a atestatului, numarul maxim de copii care pot fi primiti simultan in plasament sau in incredintare, grupa de varsta si sexul acestora, precum si capacitatea titularului de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.
(3) Plasamentul sau incredintarea unui numar de copii mai mare decat cel prevazut in atestat este interzisa, cu exceptia cazului in care copiii dati in plasament sau incredintati sunt frati.
(4) Atestatul poate fi reinnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protectia copilului, la propunerea temeinic motivata a serviciului public specializat pentru protectia copilului sau a organismului privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentului maternal profesionist.
(5) In cazul schimbarii domiciliului asistentului maternal profesionist, atestatul eliberat va fi reinnoit de serviciul public specializat pentru protectia copilului de la noul domiciliu, cu respectarea acelorasi conditii care au stat la baza emiterii lui. In aceasta situatie, evaluarea capacitatii solicitantului nu va include cursurile de formare profesionala.

Art. 8 (1) Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti.
(2) Contractul individual de munca se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului.
(3) Executarea contractului individual de munca incepe pe data primei hotarari de incredintare sau de plasament al unui copil asistentului maternal profesionist.
(4) Contractul individual de munca se suspenda ori inceteaza in cazurile prevazute de legislatia muncii, precum si in cazul suspendarii, retragerii sau incetarii atestatului de asistent maternal profesionist.
(5) Persoanele pensionate pentru limita de varsta, atestate ca asistent maternal profesionist, isi desfasoara activitatea pe baza unui contract individual de munca incheiat prin cumul cu pensia.

Art. 9 (1) Pentru fiecare copil primit in plasament sau in incredintare, asistentul maternal profesionist incheie o conventie, care constituie anexa la contractul individual de munca incheiat cu angajatorul.
(2) Conventia se incheie cu acordul scris al sotului sau, dupa caz, al sotiei asistentului maternal profesionist si se notifica comisiei pentru protectia copilului care a hotarat plasamentul sau incredintarea copilului.
(3) Conventia cuprinde urmatoarele elemente:
a) informatii referitoare la copil: identitatea, originea etnica si religioasa, situatia sa personala, familiala, sociala si medicala, nevoile sale speciale;
b) motivele hotararii de plasament sau de incredintare;
c) planul de aplicare si obiectivele plasamentului sau ale incredintarii;
d) modalitatile de mentinere a contactului intre copil si parintii sai biologici si modul de pregatire a reintegrarii copilului in familia sa naturala, in cazul plasamentului;
e) modul de pregatire a integrarii copilului intr-o familie adoptiva, in cazul incredintarii;
f) modalitatile de supraveghere a activitatii asistentului maternal profesionist si de evaluare periodica a evolutiei copilului primit in plasament sau incredintat;
g) drepturile si obligatiile specifice ale partilor.

Art. 10 (1) Asistentul maternal profesionist are urmatoarele obligatii privind copiii primiti in plasament sau incredintati:
a) sa asigure cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, in vederea asigurarii unei dezvoltari armonioase fizice, psihice, intelectuale si afective a acestora;
b) sa asigure integrarea copiilor in familia sa, aplicandu-le un tratament egal cu al celorlalti membri ai familiei;
c) sa asigure integrarea copiilor in viata sociala;
d) sa contribuie la pregatirea reintegrarii copiilor in familia lor naturala sau la integrarea acestora in familia adoptiva, dupa caz;
e) sa permita specialistilor serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activitatii sale profesionale si evaluarea evolutiei copiilor;
f) sa asigure continuitatea activitatii desfasurate si in perioada efectuarii concediului legal de odihna, cu exceptia cazului in care separarea de copiii plasati sau incredintati pentru aceasta perioada este autorizata de catre angajator;
g) sa pastreze confidentialitatea informatiilor pe care le primeste cu privire la copii.
(2) Asistentii maternali profesionisti au obligatia sa informeze de indata serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care le supravegheaza activitatea cu privire la orice schimbare survenita in situatia lor personala, familiala sau sociala care ar putea sa influenteze activitatea or profesionala.
(3) Asistentii maternali profesionisti au obligatia sa participe la cursurile de perfectionare organizate de angajatori.
(4) Asistentul maternal profesionist si persoanele cu care acesta locuieste au obligatia sa prezinte anual comisiei pentru protectia copilului un certificat medical din care sa rezulte ca starea sanatatii lor permite continuarea desfasurarii activitatii. Cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale si de eliberarea certificatului medical se suporta de catre angajator.

Art. 11 (1) Serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentilor maternali profesionisti este obligat sa prezinte comisiei pentru protectia copilului rapoarte trimestriale referitoare la evolutia copiilor incredintati sau dati in plasament asistentilor maternali profesionisti.
(2) In exercitarea atributiilor de supraveghere si sprijin al activitatii asistentilor maternali profesionisti ce revin serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat, acestia sunt obligati sa efectueze vizite si intalniri periodice, precum si o evaluare anuala a activitatii desfasurate de fiecare asistent maternal profesionist.
(3) Reprezentantii comisiei pentru protectia copilului au drept de control asupra activitatii asistentilor maternali profesionisti.
(4) Comisia pentru protectia copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist daca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia sau daca asistentul maternal profesionist nu respecta vreuna dintre obligatiile prevazute in prezenta hotarare.
(5) Suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist duce la suspendarea sau incetarea contractului individual de munca si a conventiei incheiate, prevazute la art. 8 si 9.

Art. 12 Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 217/1998 cu privire la conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 16 aprilie 1998.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava