Infolegal.ro

HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

Publicata in M.Of. nr. 613 din data de 20 august 2008

Art. 1 Prezenta hotarare reglementeaza normele si criteriile de atestare a statiunilor turistice in scopul protejarii, conservarii si valorificarii resurselor turistice.

Art. 2 Se atesta ca statiune turistica de interes national sau local, dupa caz, localitatea ori partea unei localitati care dispune de resurse naturale si antropice si care indeplineste cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevazute in anexa nr. 1.

Art. 3 (1) Atestarea statiunilor turistice se face de Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Atestarea ca statiune turistica nu schimba rangul localitatii stabilit in conditiile legii.

Art. 4 (1) Autoritatile administratiei publice locale transmit Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevazut la anexa nr. 2, si documentatia pentru atestarea statiunii turistice, care trebuie sa cuprinda:
a) monografia turistica;
b) documentatiile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, avizate si aprobate conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: planul urbanistic general si regulamentul aferent acestuia si planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia;
c) fisa statiunii turistice, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 pentru statiunile turistice de interes national si conform modelului prevazut in anexa nr. 4 pentru statiunile turistice de interes local;
d) studii si documente care sa argumenteze atestarea statiunii turistice si a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
(2) Monografia turistica prevazuta la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda urmatoarele capitole principale:
a) consideratii generale privind pozitia geografica, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu si factori naturali de risc;
b) analiza potentialului turistic in functie de tipul statiunii turistice: factorii naturali de cura, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;
c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice si de agrement, informatii privind circulatia turistica.

Art. 5 Documentatia pentru atestarea statiunii turistice se depune la Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia, intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului pentru atestarea statiunii turistice. In cazul in care localitatea sau partea din localitate nu intruneste toate criteriile pentru a fi atestata ca statiune turistica, Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale va informa in scris, in acelasi termen, autoritatea administratiei publice locale interesata.

Art. 6 (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile locale care au in administrare localitati sau parti de localitati atestate ca statiuni turistice de interes local, respectiv national au obligatia de a depune fisa statiunii turistice, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, respectiv in anexa nr. 4.
(2) Nedepunerea fisei statiunii turistice in termenul prevazut la alin. (1) atrage retragerea statutului de statiune turistica al localitatii sau partii de localitate atestate ca statiune turistica.

Art. 7 In scopul unei mai bune informari a turistilor si pentru imbunatatirea cadrului de protejare, conservare si valorificare a resurselor turistice, localitatile ori parti ale acestora, atestate ca statiuni turistice de interes national sau local, vor fi semnalizate pe drumurile nationale si judetene cu panouri indicatoare, la intrarea in statiunea turistica.

Art. 8 (1) Achizitionarea panourilor indicatoare se realizeaza de autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla statiunea turistica, in conditiile legii.
(2) Panourile indicatoare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm × 400 mm, se executa din tabla emailata, in culori alb 100% si maro pantone 291 C 100%, avand continutul: „Statiune turistica de interes national“ sau „Statiune turistica de interes local“, dupa caz, si se monteaza pe suport la intrarea in localitate, sub indicatorul cuprinzand denumirea localitatii.
(3) Consiliile locale au obligatia de a monta si de a intretine panourile indicatoare prevazute la alin. (2).

Art. 9 (1) Statiunea turistica atestata este administrata de consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala se afla.
(2) Autoritatea administratiei publice locale are obligatia de a respecta criteriile prevazute in anexa nr. 1, care au stat la baza atestarii acesteia.
(3) Veniturile obtinute din taxa hoteliera sunt destinate dezvoltarii turismului pe plan local si promovarii acestuia, precum si finantarii proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 10 (1) Centrele nationale de informare si promovare turistica sunt servicii specializate care functioneaza in subordinea consiliilor locale si judetene, dupa caz, si in colaborare cu Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.
(2) Sediile centrelor nationale de informare si promovare turistica trebuie sa fie situate in centrul localitatilor, pe strazi cu circulatie intensa, in apropierea obiectivelor de interes turistic, in cladiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turisti.
(3) Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale elaboreaza norme metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica, care se aproba prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 11 (1) Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale propune retragerea atestarii unei statiuni turistice, prin hotarare a Guvernului, in cazul in care statiunea turistica atestata conform legislatiei anterioare nu mai indeplineste criteriile prevazute in anexa nr. 1.
(2) Evaluarea indeplinirii normelor si criteriilor prevazute in prezenta hotarare se realizeaza de catre reprezentantii imputerniciti ai Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Art. 12 Localitatile sau partile unor localitati atestate ca statiuni turistice de interes national ori local, conform legislatiei anterioare privind atestarea statiunilor turistice, prezentate in anexa nr. 5, raman atestate ca atare in masura in care indeplinesc criteriile de atestare a statiunilor turistice prevazute in prezenta hotarare.

Art. 13 Anexele nr. 1–5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 14 Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava