Infolegal.ro

Hotararea Guvernului nr 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementarii programului „Prima casa“,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Art. 1
(1) În scopul facilitarii accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite, se aproba normele de implementare a programului „Prima casa“, denumit în continuare programul, prevazute în anexa nr. 1.
(2) Programul, definit ca program guvernamental, are urmatoarele caracteristici:
a) caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al tarii;
b) caracter social, reprezentat de interventia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achizitia de locuinte.
Art. 2
Beneficiarii pot achizitiona în cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:
a) locuinta finalizata;
b) locuinta care urmeaza sa se construiasca;
c) locuinta aflata în faza de constructie, denumita în continuare constructie la rosu.
Art. 3
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte prevazute la art. 2 si pentru finantatori sunt prevazute în anexa nr. 2.
Art. 4
Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerul Administratiei si Internelor sunt împuternicite sa duca la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea
p. Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri,
Marin Gheorghe,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica

ANEXA Nr. 1 NORME
de implementare a programului „Prima casa“
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1
Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementarii programului „Prima casa“, denumit în continuare programul.
Art. 2
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garanteaza, în numele si în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achizitia unei locuinte în cadrul programului.
Art. 3
(1) Sursa de plata a garantiilor emise în numele si în contul statului este bugetul de stat.
(2) Pentru anul 2009, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro.
(3) Plafonul prevazut la alin. (2) include si valoarea promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, în numele si în contul statului, potrivit cap. VI.
Art. 4
Conventia prevazuta la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, denumita conventia privind implementarea programului, va cuprinde, fara a se limita la acestea, clauze privind:
a) mecanismul de punere în aplicare a conditiilor programului;
b) evidenta portofoliului de garantii;
c) raportarea periodica a portofoliului de garantii;
d) conditiile de plata a garantiilor;
e) termenul si modalitatea de transfer al contravalorii garantiilor pentru care finantatorul a solicitat plata;
f) raspunderea contractuala;
g) cauze de încetare a conventiei;
h) modalitatea de solutionare a eventualelor litigii.
CAPITOLUL II

Definitii
Art. 5
În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) conditiile programului – criteriile de eligibilitate pentru beneficiari si finantatori, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;
b) garantie – angajament asumat de FNGCIMM, în numele si în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit;
c) beneficiar – persoana fizica care îndeplineste criteriile de eligibilitate prevazute de prezentele norme, precum si normele de creditare ale finantatorului, care solicita si primeste finantare din partea acestuia, garantata de FNGCIMM, în numele si în contul statului, în cadrul programului;
d) finantator – banca, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc.), care îndeplineste criteriile de eligibilitate si acorda o finantare unui beneficiar în cadrul programului;
e) finantare garantata – credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul programului, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
f) riscul de credit – neplata, partiala sau integrala, de catre beneficiar a finantarii garantate (principalului);
g) conventie privind implementarea programului – document-cadru, încheiat între Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor;
h) conventie de garantare – document contractual cadru, încheiat între finantator si FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile si obligatiile partilor, acordarea, monitorizarea si executarea garantiilor;
i) contract de garantare – document contractual încheiat între FNGCIMM, finantator si beneficiar, în care se prevad conditiile specifice de acordare si plata a unei garantii;
j) soldul finantarii garantate – soldul finantarii (principalului) exigibil la data cererii de plata a garantiei;
k) valoarea garantiei – valoarea mentionata în contractul de garantare, al carei nivel acopera soldul finantarii garantate (principalului), exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
l) valoarea de executare a garantiei – suma ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egala cu soldul finantarii garantate;
m) data încetarii raspunderii FNGCIMM în numele si în contul statului – data la care înceteaza raspunderea FNGCIMM în numele si în contul statului, respectiv:
1. data rambursarii integrale de catre beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata; sau
2. data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei;
n) perioada de valabilitate a garantiei – perioada de la data intrarii în vigoare a garantiei si pâna la data încetarii raspunderii FNGCIMM în numele si în contul statului;
o) promisiune unilaterala de creditare – document prin care finantatorul îsi exprima disponibilitatea de a acorda o finantare unui beneficiar care, la data acordarii acesteia, trebuie sa se încadreze în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;
p) promisiune de garantare – document emis de FNGCIMM catre finantator, prin care FNGCIMM îsi exprima intentia de a garanta finantarea care va fi acordata beneficiarilor de catre finantator. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni.
CAPITOLUL III

Descrierea garantiei
Art. 6

Garantia emisa de FNGCIMM, în numele si în contul statului, are urmatoarele caracteristici principale:

a) este irevocabila – furnizorul protectiei nu îsi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului în care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei;

b) este neconditionata – contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;

c) este expresa – protectia furnizata de garantie este legata în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la îndoiala;

d) este directa;

e) este platibila la prima cerere scrisa a finantatorului;

f) are valoare determinata, initial egala cu valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei mai putin avansul, fara a depasi 60.000 euro sau echivalentul în lei; raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de finantator;

g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de catre beneficiar;

h) acopera numai principalul, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.
Art. 7

Raspunderea FNGCIMM, în numele si în contul statului, începe la data semnarii de catre parti a contractului de garantare.
Art. 8

Garantia se acorda în euro sau în moneda nationala si se plateste în moneda nationala, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României si valabil la data platii.
Art. 9

Acordarea garantiei se realizeaza pe baza aprobarilor FNGCIMM.
Art. 10

Garantia este garantata cu ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate prin program, în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea în cartea funciara a interdictiei de vânzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini.
CAPITOLUL IV

Acordarea si monitorizarea garantiei
Art. 11

(1) În vederea obtinerii unei garantii, finantatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, sub conditia suspensiva de acordare a garantiei. Solicitarea se formuleaza în temeiul conventiei de garantare.

(2) FNGCIMM analizeaza, potrivit reglementarilor proprii si prezentelor norme, solicitarea de garantare si, în cazul în care constata ca aceasta îndeplineste conditiile de acordare, comunica finantatorului decizia sa si încheie contractul de garantare.

(3) Contractul de garantare va cuprinde, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) identitatea partilor;

b) obiectul si durata contractului;

c) valoarea maxima a garantiei acordate în euro si exprimata în moneda nationala sau acordate în moneda nationala;

d) valoarea, modalitatea de calcul si termenele de plata ale comisionului de gestiune datorat de finantator;

e) continutul si termenele de raportare a situatiei finantarii garantate;

f) conditiile si termenul de plata a garantiei;

g) celelalte drepturi si obligatii ale partilor;

h) cazurile de neîndeplinire a obligatiilor;

i) modalitatea de solutionare a eventualelor litigii.

(4) FNGCIMM are dreptul sa solicite finantatorului informatii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare si în documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.
Art. 12

FNGCIMM monitorizeaza garantiile aprobate. Monitorizarea reprezinta ansamblul de actiuni întreprinse în perioada cuprinsa între acordarea garantiei si încetarea valabilitatii acesteia, actiuni constând, în principal, în:

a) urmarirea si verificarea îndeplinirii de catre finantator a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si în conditiile prevazute de acesta;

b) urmarirea periodica a stadiului derularii creditului, pe baza situatiilor furnizate de catre finantator, conform prevederilor contractului de garantare.
Art. 13

Contractul de garantare poate fi modificat prin act aditional, pe parcursul derularii, numai în cazul în care modificarile nu se refera la conditiile programului.
CAPITOLUL V

Plata garantiei
Art. 14

(1) Finantatorul este îndreptatit la executarea garantiei numai daca a transmis la FNGCIMM cererea de plata în cadrul perioadei de valabilitate a garantiei.

(2) Cererea de plata va fi însotita de documentele justificative prevazute în contractul de garantare.
Art. 15

FNGCIMM verifica încadrarea cererii de plata în termenii si conditiile conventiei de garantare si ale contractului de garantare.
Art. 16

Plata garantiei se va face în conditiile si în termenii prevazuti în conventia privind implementarea programului, conventia de garantare si contractul de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata, fara însa a se depasi 90 de zile calendaristice restante la plata de catre beneficiar.
Art. 17

(1) Sumele garantate de FNGCIMM se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, si se recupereaza, prin executare silita, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la beneficiarii finantarii garantate, persoane fizice, conform reglementarilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.

(2) Dupa efectuarea platii de la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice informeaza FNGCIMM, care întocmeste un înscris prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, exprimata în moneda nationala, si data scadentei acesteia. Înscrisul, împreuna cu dovada comunicarii acestuia catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, contractul de garantare, precum si documentele care au stat la baza acordarii garantiei, se înainteaza organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala în a caror raza teritoriala are domiciliul fiscal debitorul persoana fizica, în vederea efectuarii procedurii de executare silita.

(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data platii garantiei catre finantator, FNGCIMM comunica înscrisul prevazut la alin. (2) si debitorului beneficiar al finantarii garantate.

(4) Comunicarea prevazuta la alin. (2) si (3) se face prin posta, cu scrisoare recomandata cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea actelor si confirmarea primirii acestora.

(5) Procedurile privind transmiterea documentatiei si formularistica utilizata se stabilesc prin conventia privind implementarea programului.
Art. 18

(1) În temeiul titlului executoriu, organele fiscale vor proceda la emiterea si comunicarea somatiei de plata pentru sumele individualizate în înscrisul prevazut la art. 17 alin. (2), executarea silita urmând sa se realizeze potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În cazul în care popririle înfiintate de organul de executare genereaza consecinte sociale deosebite, organul fiscal poate dispune, la cererea debitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporara totala, fie suspendarea temporara partiala a executarii silite prin poprire, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.
Art. 19

(1) Pentru aplicarea art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si autoritatile administratiei publice locale vor asigura transmiterea la organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a informatiilor actualizate existente în cartile funciare si, respectiv, în baza de date privind bunurile imobile si bunurile mobile sau vor asigura obtinerea acestor informatii online.

(2) Modalitatea si conditiile de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (1) se vor stabili prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, în termen de 15 de zile calendaristice de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.
CAPITOLUL VI

Promisiunea de garantare
Art. 20

În situatia achizitiei unei locuinte care urmeaza a fi construita sau a unei constructii la rosu, beneficiarul va depune la finantator o cerere de finantare, însotita de antecontractul de vânzare-cumparare a locuintei sau de contractul de constructie, încheiat cu o societate de constructii. Finantatorul, în urma constatarii încadrarii solicitantului în criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea conditiilor specifice prevazute în normele sale interne, emite o promisiune unilaterala de creditare, sub conditia obtinerii unei promisiuni de garantare.
Art. 21

La solicitarea finantatorului, în baza conventiei de garantare, FNGCIMM emite promisiunea de garantare.
Art. 22

Înainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezinta finantatorului documentele din care rezulta finalizarea locuintei. Daca la aceasta data finantatorul constata îndeplinirea integrala de catre beneficiar a criteriilor programului, aproba finantarea sub conditia obtinerii garantiei FNGCIMM.
Art. 23

Pentru obtinerea garantiei FNGCIMM se procedeaza conform cap. IV.
CAPITOLUL VII

Dispozitii finale
Art. 24

În aplicarea prezentelor norme, conventia privind implementarea programului, precum si conventia de garantare se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.
Art. 25

(1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, finantatorii vor transmite FNGCIMM si Ministerului Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor în cadrul programului, asa cum sunt prevazute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2, precum si valoarea estimata a finantarilor care urmeaza sa fie garantate si a promisiunilor de garantare care vor fi solicitate în anul 2009 în cadrul programului.

(2) În cazul în care valoarea totala a finantarilor comunicata de finantatori depaseste plafonul prevazut la art. 3 alin. (2) si (3), FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, sa efectueze alocari pro rata în cadrul acestuia.

(3) FNGCIMM este autorizat sa evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari între finantatori în functie de gradul de utilizare al plafoanelor alocate.
ANEXA Nr. 2 CRITERII

de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte finalizate, care urmeaza sa se construiasca sau aflate în faza de constructie la rosu si pentru finantatori
Art. 1

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza în cadrul programului o locuinta finalizata sunt urmatoarele:

a) la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementarii programului „Prima casa“, nu detin în proprietate o locuinta, individual sau în comun, împreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândita si nici nu au în derulare un credit ipotecar; dovada îndeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, data în forma autentica;

b) achizitioneaza în cadrul programului o locuinta finalizata, aflata pe teritoriul României, înscrisa în cartea funciara în conditiile legii si libera de sarcini, cu exceptia privilegiului vânzatorului asupra pretului;

c) îndeplinesc conditiile specifice prevazute în cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;

d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

e) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egala cu 3 rate de dobânda;

f) se obliga sa nu înstraineze locuinta achizitionata în primii 5 ani de la data dobândirii; dupa expirarea acestui termen, în cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa întruneasca criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;

g) se obliga sa constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si este de acord cu notarea în cartea funciara a interdictiei de vânzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini;

h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata împotriva tuturor riscurilor si cesioneaza drepturile de despagubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.
Art. 2

Criteriile de eligibilitate pentru finantatori sunt urmatoarele:

a) au acoperire teritoriala la nivel national si/sau judetean;

b) costul total al finantarilor acordate în cadrul programului se compune din:

– rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marja de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro si ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator;

– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii;

c) finantatorii au obligatia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimata în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si separat a costurilor cu comisioanele;

d) nu percep comision de rambursare anticipata;

e) solicita un avans de 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

f) durata maxima a creditului este de 30 ani;

g) contractul de credit nu contine clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre finantator a acestuia;

h) accepta sa efectueze evaluarea locuintei si verifica îndeplinirea obligatiei de asigurare a locuintei de catre beneficiar pe toata durata creditului;

i) accepta sa instituie si sa reînnoiasca în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ipoteca de rangul I asupra locuintei achizitionate în cadrul programului;

j) îndeplinesc conditiile de prudentialitate prevazute de legislatia bancara, certificate pentru FNGCIMM de catre Banca Nationala a României;

k) finantatorii sunt obligati sa mentina criteriile prevazute la alin. (1) pe întreaga durata de derulare a contractelor de finantare încheiate în conditiile programului.
Art. 3

În cazul achizitionarii locuintelor prevazute la art. 2 lit. b) si c) din hotarâre, pe lânga criteriile prevazute la art. 1, beneficiarii trebuie sa prezinte finantatorului un antecontract încheiat cu o societate de constructii.
Art. 4

În cazul achizitionarii locuintelor prevazute la art. 2 lit. b) si c) din hotarâre, pe lânga criteriile prevazute la art. 2, în cazul în care finantatorii solicita FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor plati acestuia un comision unic de analiza de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finantator. Comisionul este suportat de beneficiar.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava