Infolegal.ro

Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

CAPITOLUL IDispozitii generale, definitiiArt. 1. – Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in
proprietatea a cel putin trei persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv in cazul celor care au in
structura lor si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.Art. 2. – In conditiile art.1, datorita starii de indiviziune fortata, proprietarii au obligatia sa ia masuri cu privire la drepturile
si obligatiile comune ce le revin tuturor asupra proprietatii comune. In acest scop, proprietarii se pot asocia in asociatii de proprietari cu personalitate juridica.Art. 3. – In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:a) cladire-bloc de locuinte-condominiu- proprietatea imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente
sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte, si proprietatea comuna indiviza. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna;b) proprietate individuala – apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, parte dintr-o cladire, destinata locuirii sau altor activitati, care impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna constituie o unitate de proprietate imobiliara. Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese in prezenta lege sau in acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprietati individuale dintr-un condominiu trebuie considerat in acelasi mod ca si dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile;c) proprietate comuna – toate partile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;d) proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata – cel putin o instalatie pe verticala care
alimenteaza in comun tronsoane ori scari sau parti de constructie comune tronsoanelor sau scarilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca pozitie si suprafata;e) cota-parte indiviza – cota-parte de proprietate care ii revine fiecarei proprietati individuale din proprietatea comuna si este egala cu raportul dintre suprafata utila a proprietatii individuale si totalul suprafetelor utile ale tuturor proprietatilor individuale;f) proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului -persoana fizica sau juridica, de drept public sau de drept privat,
care are in proprietate acel spatiu, respectiv apartament, intr-un condominiu;g) asociatie de proprietari – forma de asociere autonoma si nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu;

h) acord de asociere – actul care consfinteste decizia proprietarilor de a se asocia;

i) cheltuieli ale asociatiei de proprietari – cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei care sunt legate de exploatarea,
reparatia sau intretinerea proprietatii comune, precum si cheltuielile cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu
sunt facturate individual catre proprietatile individuale;

j) cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari – suma corespunzatoare din cheltuielile asociatiei pe care fiecare proprietar este obligat sa o plateasca lunar;

k) atestat – actul care dovedeste calitatea de administrator de imobil.CAPITOLUL IIInfiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietariArt. 4. – (1) Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.(2) Consecintele neluarii masurilor de organizare si functionare cu privire la administrarea si gestiunea proprietatii comune sunt in raspunderea juridica a tuturor proprietarilor sau a reprezentantilor acestora, dupa caz.

Art. 5. – (1) Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere.

(2) In cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson sau
scara in parte numai in conditiile in care nu exista o proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor, care nu poate fi
delimitata.

(3) Daca este cazul, asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire isi reglementeaza intre ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora printr-o anexa la acordul de asociere.

Art. 6. – (1) Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari, impreuna cu statutul, acordul de
asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.(2) Statutul si acordul de asociere se intocmesc in baza prezentei legi.(3) Acordul de asociere trebuie sa contina:a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele si prenumele tuturor proprietarilor;
c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii;
d) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
e) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.

(4) Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea.

(5) Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie.

(6) Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea partilor.

Art. 7. – Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea generala de
constituire se face la cererea scrisa a acestora, fara alte formalitati.

Art. 8. – (1) Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel putin 2/3 din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.

(2) Orice modificare sau completare se inregistreaza la judecatoria care a emis incheierea judecatoreasca de infiintare, fara alte formalitati.CAPITOLUL IIIDrepturile si obligatiile proprietarilorArt. 9. – Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au dreptul sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala a
proprietarilor, sa-si inscrie candidatura, sa candideze, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana in cauza trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.Art. 10. – Proprietarii au dreptul sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si au acces, la cerere, la orice
document al acesteia.Art. 11. – (1) Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari proprietatii sale individuale, cu respectarea prevederilor
legale referitoare la autorizarea de catre autoritatea publica locala a modificarilor constructive, fara a pune in pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor proprietati individuale.(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietatii comune, fara a obtine mai intai acceptul din partea
asociatiei de proprietari.Art. 12. – Zidurile dintre apartamentele sau spatiile alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii si din
proprietatea comuna, pot fi reamplasate prin acordul intre proprietarii apartamentelor sau spatiilor respective, pe baza
autorizatiei de modificare a constructiei, eliberata de autoritatea publica locala si cu instiintarea asociatiei. Zidurile dintre
apartamente sau spatii si proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului de asociere, in baza hotararii majoritatii proprietarilor si a autorizatiei de modificare a constructiei eliberate de autoritatea publica locala.

Art. 13. – Veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune apartin asociatiei de proprietari. Aceste venituri alimenteaza fondurile speciale ale asociatiei de proprietari pentru reparatii si investitii cu privire la proprietatea comuna si nu se platesc proprietarilor.

Art. 14. – Proprietarul este obligat sa mentina proprietatea sa individuala, apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in stare buna, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incalca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala a celorlalti proprietari din condominiu.Art. 15. – Cu un preaviz de 5 zile, proprietarul este obligat sa accepte accesul in apartamentul sau in spatiul sau al unui
delegat al asociatiei, atunci cand este necesar sa se inspecteze, sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz.

Art. 16. – (1) Proprietarii sunt obligati sa ia masuri pentru consolidarea sau modernizarea cladirii, pentru reabilitarea termica si eficienta energetica, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura interventiilor se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri.

(2) In cladirile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri pentru consolidare, cu sprijinul autoritatii publice locale sau centrale.Art. 17. – Daca proprietarul unui apartament ori spatiu sau oricare alta persoana care actioneaza in numele sau provoaca
daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament sau spatiu, respectivul proprietar sau respectiva
persoana are obligatia sa repare stricaciunile sau sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.Art. 18. – In cazurile in care, in cladirile de locuinte, unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica, cu buna-stiinta si sub orice forma, folosirea normala a cladirii de locuit, creand prejudicii celorlalti proprietari sau chiriasi, dupa caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instantei sa hotarasca masurile pentru folosirea normala a cladirii, precum si plata daunelor.Art. 19. – In cazul spatiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate vor fi
reglementate potrivit dreptului comun.Art. 20. – (1) Proprietarii care isi instraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt obligati ca, la intocmirea formelor de instrainare, sa faca dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.(2) Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare fara o adeverinta din partea asociatiei de proprietari, care sa
reprezinte dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, eliberata in original sub
semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari. Actele de instrainare incheiate cu nerespectarea acestei obligatii sunt nule de drept.(3) In cazul existentei unor datorii catre asociatia de proprietari, instrainarea proprietatii se poate face numai daca se introduce in contract o clauza privitoare la preluarea datoriilor de catre cumparator.CAPITOLUL IVOrganizarea si functionarea asociatiei de proprietariArt. 21. – (1) La adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii vor alege, dintre cei prezenti, un comitet executiv, format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori, si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica sau juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.(2) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba cel putin studii medii si pot depune, daca adunarea generala a
asociatiei de proprietari hotaraste astfel, intr-un cont bancar al asociatiei de proprietari, o garantie suficienta si indestulatoare, pe baza unui contract de garantie incheiat in acest sens. Cuantumul garantiei nu poate fi mai mic decat media anuala a totalului cheltuielilor lunare ale asociatiei.

(3) Presedintele asociatiei de proprietari este fie candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin vointa sa si a majoritatii proprietarilor din cadrul adunarii generale. Presedintele, in situatii deosebite, poate numi temporar dintre membrii comitetului executiv un vicepresedinte caruia ii poate delega atributiile sale.

Art. 22. – (1) Deponentul garantiei mentionate la art.21 alin.(2) nu poate dispune in nici un mod de suma depusa drept
garantie si nici de dobanda aferenta, decat dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: aprobarea descarcarii de
gestiune privind exercitiul financiar precedent de catre adunarea generala a membrilor asociatiei de proprietari, precum si incetarea efectelor delegatiei mentionate la art.21.(2) In cazul in care se constata de catre reprezentantii asociatiei de proprietari sau de catre proprietarii insisi minusuri in
gestiune, asociatia poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului in gestiune, direct din contul bancar mentionat la art.21 alin.(2), cu aprobarea scrisa, expresa, anterioara a adunarii generale, fara a avea nevoie de consimtamantul deponentului garantiei.Art. 23. – (1) Dupa adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari, va avea loc cel putin o data pe an, in
primul trimestru, o adunare generala a proprietarilor membri ai asociatiei. Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel putin unei adunari generale a proprietarilor apartine membrilor comitetului executiv, inclusiv presedintelui asociatiei de
proprietari.

(2) Adunarea generala este alcatuita din toti proprietarii membri ai asociatiei de proprietari.

(3) Adunarea generala ordinara se convoaca fie de presedintele asociatiei de proprietari, fie de comitetul executiv.

(4) Pentru situatii speciale sau de maxima urgenta, adunarile generale extraordinare ale asociatiei pot fi convocate oricand de catre comitetul executiv sau de catre cel putin 20% din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.

(5) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra oricarei adunari
generale a asociatiei de proprietari, cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale. Ordinea de zi anuntata se poate completa prin hotararea adunarii generale.Art. 24. – (1) Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari
(jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal.(2) Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea generala va fi suspendata si
reconvocata in termen de maximum 10 zile de la data primei convocari.

(3) La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora.

(4) Hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari sunt obligatorii si pentru proprietarii din condominiu care nu au
fost prezenti la adunarea generala, precum si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.Art. 25. – (1) Pentru adoptarea hotararilor in adunarea generala a asociatiei de proprietari, se vor avea in vedere urmatoarele:a) fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;
b) pentru hotararile cu privire la stabilirea fondurilor de investitii pentru consolidare, reabilitare si modernizare, votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna;
c) proprietarul poate fi reprezentat in adunarea generala de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o imputernicire scrisa si semnata de catre proprietarul in numele caruia voteaza;
d) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai multi membri absenti, daca prezinta imputernicire
semnata de catre proprietarii in numele carora voteaza;
e) in cazul unui vot paritar, votul presedintelui asociatiei de proprietari este decisiv.(2) Hotararile adunarilor generale vor fi luate cu votul majoritatii membrilor asociatiei de proprietari prezenti la adunarea
generala convocata sau reconvocata, dupa caz. In statutul propriu al asociatiei de proprietari pot fi prevazute si alte conditii, dar nu mai putin de jumatate plus unu din voturile celor prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata.

(3) In situatii exceptionale, hotararile pot fi luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc, membri ai asociatiei de proprietari, pentru probleme care ii vizeaza direct, pe baza de tabel nominal.

(4) Hotararile adunarilor generale se consemneaza in registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica, in scris, tuturor proprietarilor.

Art. 26. – Daca o hotarare a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari sau este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca in justitie respectiva hotarare, in termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea in justitie nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia.

Art. 27. – Adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a) alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a
asociatiei de proprietari;
b) adopta, modifica sau revoca hotarari;
c) adopta si modifica bugetele de venituri si cheltuieli;
d) mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator imobile sau a altor angajati sau prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a cladirii;
e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.Art. 28. – (1) Asociatia de proprietari poate intermedia servicii intre furnizori si proprietarii consumatori, in special cu
privire la serviciile publice de utilitati, pe baza unor contracte de prestari de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile si obligatiile cu privire la serviciul furnizat apartin, pe de o parte, furnizorului si de cealalta parte, proprietarului.(2) Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utilitati, furnizorul serviciului va actiona impotriva
proprietarilor restantieri.(3) Serviciul de intermediere din partea asociatiei de proprietari consta in: repartizarea facturilor catre proprietari prin
lista de plata lunara, incasarea si plata sumelor reprezentand contravaloarea consumului facturat, instiintarea furnizorului cu privire la debitori.Art. 29. – (1) Cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietatile individuale, apartamente
sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, comitetul executiv reprezinta asociatia de proprietari in administrarea si exploatarea cladirii.(2) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin.Art. 30. – (1) Comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, are urmatoarele atributii:a) duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a
acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;
b) emite, daca este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere precum si alte decizii ce privesc activitatea din asociatia de proprietari;
c) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale;
d) reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu
privire la consumurile aferente proprietatii comune;
e) intocmeste sau propune planuri de masuri si activitati si urmareste realizarea lor;
f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si
platilor lunare;
g) pentru scopul si activitatile asociatiei de proprietari, angajeaza si demite, incheie si reziliaza contracte;
h) isi asuma obligatii in nume propriu sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele
legate de cladire;
i) initiaza sau apara in procese, in nume propriu sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele
legate de cladire;
j) stabileste sistemul propriu de penalizari ale asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc
cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;
k) avizeaza documentele asociatiei de proprietari;
l) asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
m) asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia;
n) gestioneaza situatiile exceptionale si de criza;
o) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile adunarii generale.(2) Sedintele comitetului executiv sunt legal intrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti.
Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai.(3) Deciziile comitetului executiv se consemneaza in registrul de decizii al comitetului executiv.Art. 31. – (1) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele acesteia. El reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor.(2) Presedintele asociatiei de proprietari supravegheaza si urmareste aplicarea hotararilor adunarii generale, respectarea
prevederilor statutului si acordului de asociere, precum si aplicarea deciziilor comitetului executiv. Acesta, in functie de situatie, poate propune comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare.Art. 32. – (1) Presedintele asociatiei de proprietari sau membrii comitetului executiv pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si
cheltuieli.

(2) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, raspund personal sau in solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.

Art. 33. – (1) Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:
a) verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;
b) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;
c) verifica gestiunea financiar-contabila;
d) cel putin o data pe an, intocmesc si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii lor si asupra gestiunii asociatiei
de proprietari, propunand masuri.(2) Cenzorul sau cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.(3) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund personal sau in
solidar, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.Art. 34. – (1) Administrarea, intretinerea, investitiile si reparatiile asupra proprietatii comune sunt in sarcina asociatiei de
proprietari.(2) Asociatia de proprietari angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau incheie contracte cu
persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, intretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.CAPITOLUL VAdministrarea in asociatia de proprietariArt. 35. – (1) Pentru activitatea de administrare care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie, asociatia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru functia de administrator de imobile, fie poate incheia
contract de administrare cu persoane juridice specializate si autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari sau care au ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract. Administratorilor de imobile li se aplica in mod corespunzator prevederile art.21 alin.(2) si art.22 din prezenta lege.(2) Persoanele fizice pot fi angajate prin incheierea unui contract individual de munca, conform celor stabilite prin negociere directa.

(3) Candidatii pentru functia de administrator de imobile trebuie sa prezinte comitetului executiv al asociatiei de proprietari documentele solicitate, garantiile profesionale si materiale prevazute de lege si trebuie sa nu fi suferit nici o condamnare.

(4) Comitetul executiv adopta decizii asupra cuantumului salariilor, al indemnizatiilor si al eventualelor premieri care se
acorda personalului incadrat cu contract individual de munca, precum si asupra valorii si a modalitatilor de contractare, in cazul in care administrarea cladirii este asigurata de persoane juridice, in limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor.(5) De asemenea, comitetul executiv decide si asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari
care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, in limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala a proprietarilor.Art. 36. – Administratorul, persoana fizica sau juridica, are, in principal, urmatoarele atributii:
a) prestarea serviciilor in mod profesional;
b) gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti;
c) efectuarea formalitatilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea si intretinerea cladirii, derularea si urmarirea realizarii acestor contracte;
d) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor cu privire la proprietatea comuna;
e) gestionarea modului de indeplinire a obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor in raport cu autoritatile publice. Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generala a proprietarilor;
f) indeplinirea oricaror altor obligatii expres prevazute de lege.Art. 37. – Pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinand seama de pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza, selectie de oferte si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari, ofertele operatorilor economici care satisfac cerintele, in vederea executarii lucrarilor, conform legislatiei in vigoare.Art. 38. – Pentru protejarea intereselor proprietarilor si ale asociatiei de proprietari impotriva riscurilor aferente activitatii de administrare intr-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, pot incheia polite de asigurare de raspundere civila profesionala. Asigurarea de raspundere civila profesionala nu acopera riscurile cu privire la frauda, inselaciune, deturnare de fonduri infaptuite cu buna-stiinta. Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot incheia polite de asigurare de raspundere civila profesionala.Art. 39. – Proprietatea comuna poate fi utilizata de catre terti, persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept
privat, numai cu acordul majoritatii proprietarilor membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati de vecinatate, in baza unui contract de inchiriere, de folosinta sau de concesiune.Art. 40. – Asociatia de proprietari are obligatia sa ia masuri cu privire la imbunatatirea confortului termic al cladirii.Art. 41. – Modificarile constructive si utilizarea in alte scopuri a unor parti sau elemente de constructie ale cladirii, cum ar
fi: ancorarea de reclame pe pereti, suspendarea de stalpi, pereti, scari interioare si altele asemenea, se vor putea face numai pe baza deciziei comitetului executiv, cu acordul proprietarilor direct afectati si, dupa caz, pe baza unui proiect tehnic intocmit de institutii de specialitate, verificat de un expert autorizat, precum si cu autorizatia pentru executarea de lucrari, eliberate in conditiile legii.Art. 42. – Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al cladirii cu locuinte, se poate face numai cu avizul comitetului executiv si acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii.Art. 43. – Pentru lucrari majore cu privire la exploatarea, intretinerea, repararea, consolidarea, reabilitarea si modernizarea
proprietatii comune, asociatia de proprietari poate angaja, in numele proprietarilor si cu semnatura lor individuala, credite
bancare sau orice alte forme de creditare, conform prevederilor legale.Art. 44. – Pentru riscurile cu privire la proprietatea comuna, asociatia de proprietari, in numele proprietarilor asociati, poate incheia polite de asigurare.CAPITOLUL VICheltuielile asociatiei de proprietariArt. 45. – (1) Anul fiscal al asociatiei de proprietari este anul calendaristic.(2) Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va
prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile
asociatiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizarii si functionarii acesteia.(3) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au obligatia sa aprobe si un fond de reparatii anual, necesar pentru
repararea si imbunatatirea proprietatii comune. Comitetul executiv va pregati si va prezenta adunarii generale suma anuala necesara pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimenteaza in avans, in transe lunare egale, prevazute in lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Platile pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune se vor face din fondul de reparatii. Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari pot aproba si alte fonduri cu caracter special.(4) Asociatia de proprietari poate deschide unul sau mai multe conturi la oricare unitate bancara, in conditiile legii.Art. 46. – Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in
avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.Art. 47. – Cheltuielile asociatiei de proprietari sunt urmatoarele:
a) cheltuieli pe numar de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in proprietati individuale;
b) cheltuieli pe consumuri individuale;
c) cheltuieli pe cota-parte indiviza, in functie de suprafata utila a proprietatii individuale;
d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari;
e) cheltuieli pe consumatori tehnici;
f) cheltuieli de alta natura.Art. 48. – (1) Stabilirea si repartizarea sumei care priveste proprietatea comuna ce revine fiecarui proprietar din cadrul
condominiului se fac proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna.(2) Cheltuielile efectuate de asociatia de proprietari pentru plata unor servicii de utilitati publice sau de alta natura, legate de proprietatile individuale din condominiu si care nu se factureaza individual pe fiecare dintre acestea, se repartizeaza dupa acelasi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu furnizorul respectivului serviciu.Art. 49. – (1) Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta,
afisata pe lista de plata. Penalizarile nu vor fi mai mari de 0,2 % pentru fiecare zi de intarziere si se vor aplica numai dupa o
perioada de 30 de zile care depaseste termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma la care s-a aplicat.(2) Termenul de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, afisate pe lista lunara de plata, este de
maximum 20 de zile calendaristice.

(3) Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli cu reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.

Art. 50. – (1) Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutita de taxa de timbru.

(3) Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa in aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisa de Codul de procedura civila.Art. 51. – (1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.

(2) Privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei sau a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate.

(3) Operatiunile de publicitate imobiliara privitoare la privilegiul prevazut la alin.(1) si (2) sunt scutite de taxa de timbru.CAPITOLUL VIIRaportul dintre administratia publica locala si centrala si asociatiile de proprietari

Art. 52. – (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sprijina activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Consiliile locale organizeaza in cadrul aparatului propriu un compartiment specializat in sprijinirea si indrumarea
asociatiilor de proprietari.Art. 53. – (1) Compartimentele specializate infiintate in cadrul autoritatii publice locale indruma si sprijina proprietarii
pentru a se constitui in asociatii de proprietari.(2) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti indruma si sprijina
asociatiile de proprietari pentru indeplinirea obligatiilor locale ce le revin asupra proprietatii comune.Art. 54. – (1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului local.(2) Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari.Art. 55. – Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de proprietari, din oficiu sau la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari.CAPITOLUL VIIISanctiuniArt. 56. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neluarea de catre proprietari, de catre asociatia de proprietari sau de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari a tuturor masurilor necesare pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta a cladirii si a instalatiilor comune aferente (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, de incalzire centrala, de preparare si distribuire a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.) pe toata durata existentei acestora;
b) neindeplinirea atributiilor de catre presedinte, membrii comitetului executiv, cenzori, administrator de imobil;
c) neexecutarea de catre proprietar a lucrarilor de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si
instalatii aflate in proprietatea sa individuala, daca aceasta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari;
d) schimbarea de catre proprietar a destinatiei locuintei fara autorizatiile si aprobarile legale;
e) modificarea aspectului proprietatii comune, precum si a elementelor constructive ale cladirii fara aprobarile si autorizatiile legale;
f) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de catre functionarii publici si personalul angajat al autoritatilor
publice locale si centrale, inclusiv personalul regiilor sau al societatilor furnizoare de servicii publice de utilitati, daca fapta nu a fost comisa in astfel de imprejurari incat sa constituie infractiune.(2) Contraventiile prevazute la alin.(1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:a) faptele de la lit.a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei;
b) fapta de la lit.d), cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
c) faptele de la lit.e) si f) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la alin.(1) lit.a)-e) se aplica persoanelor fizice constatate vinovate, iar cea
prevazuta la alin.(1) lit.f) functionarilor publici sau personalului angajat al autoritatilor publice, inclusiv personalului regiilor sau societatilor furnizoare de servicii de utilitati publice.(4) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege, facuta la sesizarea oricarei persoane interesate, precum si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite de Inspectoratul de Stat in Constructii si de
Ministerul Administratiei si Internelor, de primari sau de imputernicitii acestora.Art. 57. – Prevederile art.56 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL IXDispozitii tranzitorii si finaleArt. 58. – (1) Institutiile administratiei publice locale ori centrale sau orice alte societati de stat care detin in proprietate
apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta in cladirile de locuinte, au acelasi drepturi si obligatii ca oricare alt proprietar din condominiu si au obligatia sa mandateze persoane fizice sau juridice pentru a colabora cu asociatia de proprietari.(2) Raporturile juridice ale proprietarului, stabilite de comun acord cu chiriasul, indiferent de statutul locuintei, precum si
nerespectarea obligatiilor contractuale de catre chirias nu absolva proprietarul de la obligatiile sale fata de asociatia de proprietari prevazute in prezenta lege.Art. 59. – In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor,
impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului si Ministerul Justitiei vor elabora si supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor acesteia.Art. 60. – Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Art. 61. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: art.35 alin.(3), art.35¹, art. 36, art.64, art.69 si anexa nr.2 din Legea locuintei nr.114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.393 din 31 decembrie 1997, cu
modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr.85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.554 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr.234/2002, precum si orice alte dispozitii contrare.

 • in cazul in care asociatia de propietari devine propietate privata a administratorului si presedintelui asiciatieii de propietari iar legea 230/2007nu o mai respecta ce este de facut ? propietarii nu cunosc legea iar informatiile despre lege sunt date eronat de catre administrator.consiliile locole nu au legislatia in baza careia sai poata constrange pe administratori asa este conceputa legea .dupa ce viata de zi cu zi este foarte grea mai apar baieti destepti care ne ia in baza legii si bruma de pensie pe care a obtinuto omul in decursul vietii si se imbogatesc pe spinarea acestora. ce este de facut ca sa scapam de asemenea capuse caci oamenii nu pot fi considerati. normele metodologice de aplicare a legii 230/2007 si ele sunt ne clare si lasa loc de interpretare si administratorii;unii”isi fac jocul pe inocenta majoritatii oamenilor ,daca nici macar hotararile adunarii generale nu sunt valabile[stim faptul ca hotararea adunarii generale a asociatiei de propietari este lege pentruadministratorul asociatiei] iar presedintele este obligat prin lege sa urmareasca respectarea de catre administrator a hotararii adunarii generala, nu sa ffaca corp comun cu administratorul si sa contribuie le ilegalitatile ce se fac in cadrul asociatieii{222}se mai poate corecta aceste legi si hotarari pentru ca sa se normalizeze vita din cadrul asociatiilor de propietari {pentru ca la noi este dictatura mai ceva ca pe timpul comunismului instituita de catre un ul cu 8 clase si un; baiat destept” {10-pote 12 clase} S.O.S

 • marin traian

  care sunt orele de liniste obligatorii conf. legii , atat noaptea cat si d. a. , sau se stabilesc de fiecare asoc. de loc. ?

 • Nicoleta

  spuneti-mi va rog daca este compatibila functia de administrator cu cea de presedinte,in cazul in care sotia este administrator iar sotul presedinte?va multumesc

 • Lorena

  Va rog sa-mi raspundeti daca este legal (ce nr.are legea respectiva) ca o persoana oarecare din bloc, neautorizata, sa citeasca si sa calculeze (dupa nu stiu ce program conceput de d-lui) energia termica consumata de repartitoarele de caldura, netinand cont de factorii de evaluare si de amplasare a apartamentelor orientate spre nord. Mentionez ca toti cei din comitetul de adm. a scarii locuiesc in apart. orientate spre sud (presedinte, administrator, cenzor si persoana care doreste sa calculeze consumul).
  Daca-l intrebi de ce face acest lucru iti raspunde intr-un mod agresiv: asa vreau eu, da-ma in judecata.
  Aceasta persoana este pensionata social gradul I si este bolnava.

 • GHEORGHIU ‘LlILIANA

  Buna ziua

  Va rog sa ma lamuriti in urmatoare problema: administratorul unei asociatii de proprietari din Ploiesti a hotarat ca in cazul in care balconul logie, a fost inchis si usile care separau camera, de balcon au fost scoase fara a muta caloriferul din starea de fixatie si fara a aduga elementi suplimentari caloriferului, sa fie considerat spatiu locuibil si peste noapte suprafata apartamentului sa se „umfle” cu inca patru metri (difera dupa caz) patrati pentru care suntem taxati in plus la diferite calcule care privesc cheltuielile de intretinere.
  Mentionez, cu nu s-a purtat nici o discutie pe acesta tema cu reprezentantii asociatiei, administratorul a hotarat in mod arbitrar acest lucru.

  Cu multumiri

  Liliana Gheorghiu

 • ava

  daca pe o perioada de 3 luni am lipsit din tara, ma poate obliga administratorul de bloc sa platesc cheltuieli cu reparatii si salariilelor(administratori scara in nr de 5 ,administrator general plus presedinte de bloc) pentru aceste luni?
  reparatii nici nu au existat dar asa au justificat ei banii ceruti.

 • cristi

  va rog spunetimi si mie care este suprafata legala ce apartine blocului

  va multumesc

 • Popa Catalin

  Va rog sa-mi spuneti la cine pot apela pentru un control financiar la asociatia de proprietari unde sunt si vicepresedinte. As dori un control deoarece avem restante uriase la plata utilitatilor, iar restantieri sunt f. putini. Administratorul ne tot plimba cu vorba si nu cred ca este in regula cu banii asociatiei.

 • Admin Imob

  lupu viorel@
  Sa o luam pe rand.
  Asociatia de proprietari nu poate deveni proprietate privata pentru nimeni.
  Daca cei doi nu respecta legea, iar lumea este nemultumita, strangeti semnaturi de la 20% dintre proprietari si convocati adunarea generala extraordinara, in care ii schimbati.
  Necunoasterea legii de catre proprietari da nastere la abuzuri din partea celor in functii, care au fel de fel de interese.
  Puteti sa va adresati serviciului specializat din cadrul rpimariei de sector, daca sunteti din Bucuresti, sau a orasului dvs. Fiecare primarie are un astfel de serviciu de indrumare a asociatiilor de proprietari.
  Sesizati probleme din cadrul asociatiei si trebuie sa primiti raspuns in 30 de zile.

 • Admin Imob

  Nicoleta

  Este o incompatibilitate flagranta. In acest caz, incompatibilitatea merge pana la rudele de gradul 4.
  Faceti o sesizare la serviciul de indrumare a asociatiilor de proprietari din cadrul pprimariei de care apartineti, iar in 30 de zile ar trebui sa primiti raspuns.

 • Admin Imob

  Lorena@

  Consumul, repartizarea si facturarea se face conform Ordinul A.N.R.S.C. nr.233/2004, modificat prin Ordinul nr. 255/2006.
  Programul conceput de dumnealui trebuie sa respecte foarte precis prevederile acestui ordin si, conditie obligatorie, sa fie autorizat. Altfel, este egal cu 0.
  Faceti o sesizare la presedinte, iar daca nu primit raspuns, la primarie, asa cum am recomandat si celorlalti colegi de suferinta de aici.
  Daca raspunsul e pentru ca „asa vreau eu”, da se poate ajunge in instanta pentru abuz.

 • Admin Imob

  Doamna Liliana

  1. Sesizati acest lucru presedintelui asociatiei acest aspect si cereti sa vi se inmaneze o copie dupa procesul-verbal al sedintei comitetului executiv.
  2. Administratorul nu poate face asta de capul lui. Marirea sau micsorarea suprafetei unui apartament poate fi facuta NUMAI in urma uneor masuratori facute de firme specializate si autorizate.
  3. Daca aceasta marire a suprafetei, facuta in mod arbitrar de administrator, a avut efect pe listele de intretinere, contestati (la presedinte) in termen de zece zile de la afisarea listei si faceti plangere la primarie.
  4. Se poate ajunge in instanta pentru abuz.
  adm.imob@yahoo.com

 • Admin Imob

  Ava@
  Stimata doamna

  Chiar daca lipsiti din apartament, sunteti obligata, conform Legii 230/2007 si HG 1588/2007, sa suportati anumite cheltuieli, cum sunt fondul de reparatii, cheltuielile cu salariile si orice alte cheltuieli repartizate pe cota parte indiviza de proprietate.

  adm.imob@yahoo.com

 • Admin Imob

  Cristi@

  Suprafata blocului este inscrisa in cartea tehnica, acolo unde se specifica atat suprafata totala de locuit si suprafata totala comuna.
  Daca va referiti la suprafata exterioara, este doar acel brau, de 70 cm din jurul blocului.
  Gradinile sunt ale ADP si date in administrare asociatiilor de proprietari.

  adm.imob@yahoo.com

 • Admin Imob

  Catalin Popa

  Conform HG 1588/2007, art. 17, alin 1, lit. f) Comitetul Executiv supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei de proprietari, in mod special situatia incasarilor si a platilor lunare;
  Chemati-l intr-o sedinta de comitet executiv sa vina cu registrul de casa si cu banii de casa, luati extras de cont de la banca privind contul asociatiei, precum si operatiunile din ultimele 12 luni
  Asadar, daca sunteti vicepresedinte, fiecare membru din comitet sa preluati cate un furnizor si sa mergeti pentru a obtine istoricul de plati din ultimii doi ani: Apa Nova, RADET, Gunoi, Electrica.
  Trebuie sa contactati un expert contabil, autorizat CECAR.

  Daca doriti, contactati-ma: adm.imob@yahoo.com

 • Apartamentul nostru este nelocuit de 3 ani desi este mobilat; am iesit la pensie si as mai trece pe la apartament si sa stau numai cateva zile acolo ca sa-mi mai iau dorul de el; dupa cate zile de locuit in el intr-o luna, sunt trecuta iarasi la taxe cu o persoana??? va multumesc.

 • tuineacornel

  pot fi penalizat pentru intarzieri la plata reparatiilor la terasa?

 • silviu

  Buna seara.
  Locuiesc de 1 an intr-un bloc cu 6 etaje, prevazut cu lift. pe scara mea nu functioneaza de vreo 7-8 ani din cauza cuiva care a furat nu stiu ce piese de la el….si pana acum nu s-a gasit nici o solutie sa se repare din cauza ca reparatia costa prea mult.
  Acum s-a gasit o solutie :sa plateasca toata scara 500 lei pe luna adica… 20-25 lei de fiecare apartament(sunt 20 apt,nu se pun apt de la et1,la parter nu sunt apt). Din cei 20….3 nu sunt deacord.
  Din aceasta cauza administratora nu vrea sa dea drumul la lucrare.
  Am citit si legea 230/2007 si H nr. 1588 din 19/12/2007 dar nu imi pot da seama cum ii pot constrange pe cei 3 sa plateasca sau care este metoda de rezolvare a acestei probleme. (daca majoritatea decide as vrea sa stiu)
  Va rog foarte mult , amabil si insitent sa ma ajutati. Multumesc anticipat
  P.S.: locuiesc la etajul 6.

 • zanoschi cristian

  De 2 luni sunt administrator la o asociatie de propietari formata din 2 blocuri de nefamilisti.In aceasta perioada am descoperit care sunt sumele datorate de asociatie catre furnizorii de apa canal(12300 ron),,etc.am convocat o adunare generala la care dupa traditia care am vazut ca exista nu vin decit max 10 propietari,,Le-am adus la cunostinta acest lucru ,,am cerut sa abrobe numirea mea ca si administrator si au fost de acord.Facind niste calcule cu privire la cheltuielile care se efectueaza lunar (necesare;salar administrator,om de servicii,cenzor,cheltuieli ptr.curatenie si evidenta contabila) am descoperit ca asociatia mergea in pierdere,,suma care se cerea de la fiecare locatar era stabilita in urma cu vreo 3 ani de zile si nu mai acoperea cheltuielile .Am facut o comunicare in care am aratat toate cheltuielile lunare si si pierderea care se inregistra ,,am adus-o la cunostinta presedintelui in ideea de a convoca o noua adunare generala.Dat fiind faptul ca niciodata propietarii nu veneau la adunare s-a renuntat si s-a anuntat prin afisarea comunicarii (comunicarea a fost inregistrata cu numar de ordine intern la data de 24/02/2010)la intrarea in blocuri ca incepind cu aceasta luna 03/2010 se va majora contributia la intretinere (cu 2 ron de camera ) ptr a putea acoperi cheltuielile necesare.Am rugamintea sa-mi spuneti daca hotarirea este sau nu legala???multumesc !

 • Magda

  Cum se procedeaza cel mai corect si legal la consolidarea balconului? Cui ar trebui sa ma adresesez?

  Multumesc anticipat!
  Magda Podeanu

 • Popescu Mihaela

  Buna ziua,va rog din suflet sa ma ajutati macar cu niste raspunsuri daca nu si implicandu-va fizic la problema mea;de aproximativ 3 ani mama mea care este proprietara unui apartament domiciliata in Ploiesti zona nord,bl32 scara A figureaza cu o restanta de 4000lei;mentionez ca restanta a fost mult mai mare dar in timp am reusit sa mai achitam partial;mai mult de jumatate din suma actuala reprezinta penalizarile de 0.05 %pe zi.As dori sa stiu daca exista vreo lege care ar putea sa o scuteasca de penalizari sau macar o parte din ele tinand cont si de faptul ca mama este diagnosticata cu schizofrenie incadrandu-se la gradul 2 de handicap;as dori sa fiu informata unde as putea beneficia de o expertiza sau un control deoarece am dubii cu privire la consumul apei(in fiecare luna duc citirea apei iar cand se afiseaza cheltuielile,figurez cu mult mai multi metri de apa) mai ales a restantei;mentionez ca datoriile lunare care sunt afisate sunt in valoare de 400 -450lei apt cu 2 camere impartindu-se la 3 persoane(mama,eu si fetita in varsta de 4 ani).Va multumesc anticipat si va rog daca se poate sa-mi dati un raspuns cat mai rapid.

 • daca stau la etajul 1 ce ma obliga ca eu sa platesc pentru o sarpanta executata la etajul 4 sau ce ma poate obliga ca eu sa platesc pentru executarea sarpantei ?

 • Adela

  Buna ziua,
  ce masuri se pot lua impotriva unor locatari care nu respecta orele de liniste ( 14-17 si 22-7) si intentionat fac diverse lucrari in locuinta sau petrec in aceste intervale orare, precum si impotriva locatarilor care ies din apartamente pentru a fuma pe casa scarilor in mod frecvent?

 • Nana Cana

  va rog sa_mi spuneti daca am procedat corect:nu suntem constituiti in asociatie de proprietari ci in asociatie de locatari /scara (cu acordul tuturor locatarilor ),fara personalitate juridica ;am inchiriat uscatorul -parte comuna cu acordul tuturor locatarilor (semnatura)am fost la finante si notariat pt a face actele necesare .Am procedat corect?aveam dreptul ?
  astept raspuns ,
  va multumesc

 • m_ady

  Presedintele asoc.de proprietari al blocului nostru,se considera proprietarul blocului: * Nu respecta nici o regula din cadrul lg.230/2007 si anume: 1. Nu convoaca sedintele lunare cu comitetul executiv,pentru a fi informati in legatura cu cheltuielile,hotararile fiind luate in mod unitar. 2. Nu exista in cadrul angajatilor contracte/conventii de colaborare,la nici un nivel( am lucrat 1 an ca si casiera fara sa-mi faca nici un contract ). 3. Nu exista o evidenta clara a sapatiilor inchiriate si chiriilor aferente. 4. Se fac cheltuieli nejustificate, doar pentru a avea sumele la cota indiviza mari,sa nu se invete lumea cu intretinere mica. 5. Se primesc facturi de la clienti(intretinerea interfonului,este asumata de un vecin) fara stampila si semnaturi ORIGINALE. 6. S-au comandat cartele noi pentru interfon, factura s-a bagat la plata si apoi s-au incasat din nou banii de la oameni, banii intrand in buzunarul….Am trimis sesizari la Primaria sect.4, la Liga Habitat, la Garda Financiara si nu am primit nici un raspuns in sensul ca cineva ar vrea sa faca ordine. Avem restante de recuperat din anii 2004,2005 si pana acum, in valoare de aprox.190000 ron si el vrea sa foloseasca banii din penalizari pentru reparatii. Cum poti sa folosesti niste bani pe care nu i-ai recuperat??? Multumesc si poate-mi raspundeti pe e-mail.

 • pentru silviu

  Stimate domn,

  Asministratorul dvs. esteincompetent. Daca decizia de a plati acea reparatie este hotata prin votul a 50%+1 dintre proprietari, administratorul repartizeaza acele sume in lista de intretinere. Daca cei 3 nu platesc, dupa 90 de zile,Comitetul Executiv poate decide actionarea in justitie pentru toti proprietarii care nu platesc.

  Cu respect

  Daca doriti, contactati-ma: adm.imob@yahoo.com

 • @ florin

  Serpanta este amplasata pe suprafata comuna, deci este normal sa contribuiti la plata lucrarii, in functie de cota-parte indiviza.

 • In cazul dvs., singura soluie este sa imprastiati afise in tot blocul, doi-trei proprietari sa faca un tabel sa mearga din usa in usa si sa stranga semnaturi de la 50%+1 dintre locatari si sa-l schimbati.
  Membrii din Comitet ce zic?
  Si jumatate plus unu dintre membrii comitetului pot copnvoca sedita comitetului, asa ca nu e obligat sa stea la mana presdintelui.
  Faceti sesizare si la Inspectoratul Teritorial de Munca.

 • Alin

  Buna ziua, intrebarea mea este urmatoarea:
  ce actiune ma sfatuiti sa intreprind in conditiile in care admistratora asociatiei de proprietari doreste sa imi factureze un consum nejustificat de aprox 12 m3 de apa rece. (spun nejustificat pentru ca mi-a spus ca dansa nu stie sa-mi explice de unde provin cei 12 m3 ci doar ca trebuie platiti pentru ca altfel intervin penalitati)
  Mentionez ca am apometre instalete si la baie si la bucatarie si citirea se face fie de mine fie de administratora iar dansa incearca sa ma duca cu vorba, zicand ca diferenta provine de prin 2008 dar ca nu stie exact de unde sau de ce am de platit acesti metrii cubi de apa.
  Mai trebuie si sa spun ca nu am fost niciodata restantiere cu plata intretinerii la asociatie si ca presedintele asociatiei este sotul administratorei si nu cred ca aer rost sa ma plang lui….

 • Admin Imob

  Domnule Alin

  Situatia pe care o relatati este una absurda si dovedeste inca o data faptul ca exista multi administratori care isi bat joc de oameni.
  Primul lucru pe caretrebuie sa-l faceti este sa va adresati, in scris presedintelui asociatiei si sa contestati atat consumul in plus pe care administratorul vi l-a pus. In cerere solicitati sa vi se explice, detaliat de unde provine diferenta despre care aminteati. Totodata solicitati ca raspunsul sa fie insotit de documentele care sa ateste diferenta de 12 mc.
  Presedintele este obligat ca in 30 de zile sa va raspunda, in scris si in functie de acest raspuns mai discutam.
  Daca in 30 de zile nu va raspunde, actionati in instanta asociatia.
  Stiu ca nu vreti sa auziti de instanta, insa alt mod de a va face dreptate nu exista. Tocmai de aceea, sunt multi care profita fiind constienti ca proprietarii nu se vor „deranja” sa mearga pe calea justitiei.
  Din ce in ce mai mai multi proprietari incep sa fie constienti de drepoturi, alegcalea justitiei si, de cele mai multe ori, castiga.
  Asteptam sa ne spuneti ceea ce ati rezolvat.

 • TEODORIU DALILA

  Stiu ca este incompatibilitate intre functia de administrator cu cea de presedinte ala sociatiei de proprietari ,in cazul in care sotia este administrator iar sotul presedinte
  Puteti sa imi spuneti si care est actul normativ care prevede aceasta incompatibilitate ?

  Va multumesc
  Teodoriu Dalila

 • Francisc

  buna ziua va rugam sa ne ajutati si noua proprietarii blocului de la partrer am depus o cerere catre asociatia intu cat apartamentele noastrse se situaza la parter noi nu folosim liftul ceea ce se poate verifica prin monitorizarea camerrei de video noi am solicitrat scutirea de la taxei de intretinerea liftului dar cererea noatra a fost respinsa

 • GABRIELA RADUCANU

  Buna ziua,
  Va rog sa-mi spuneti daca propunerea legislativa initiata de Dan Voiculescu referitoare la scutirea platii penalitatilor la plata in termen de 12 luni a intretinerii pentru persoanele cu un venit lunar sub 1000 lei a fost decisa si se poate aplica , sau de unde aflam daca si cand se poate pune in aplicare.
  Va mutumesc anticipat,
  Cu stima,
  Gabriela Raducanu

 • @Francisc

  Cererea dumneavoastra a fost respinsa justificat deoarece liftul este o proprietate comuna, la fel ca si tevile de apa, de caldura, si nu puteti fi scutiti de plata abonamentului de service.
  Singura cheltuiala de la care puteti fi scutiti in ceea ce priveste liftul este energia electrica consumata pentru utilizarea ascensorului. Aceasta scutire poate fi decisa NUMAi de adunarea generala. Daca nu exista contor separat care sa inregistreze consumul de energie electrica necesar functionarii ascensorului se va stabili un procent, dar tot prin hotarare a adunarii generale.

 • @GABRIELA RADUCANU

  Este doar de o propunere care nu s-a discutat inca in plen, asa ca mai dureaza. Acum, cu toate nenorocirile.. cred ca va fi dezbatuta in viitoarea sesiune parlamentara.

 • Stefan Adriana

  As vrea sa intreb ce masuri trebuie luate de catre proprietarii unei asociatii daca administratora si presedintele au modificat procesul verbal al adunarii generale in care erau stabilite salariile.Mai exact in anul 2008 presedinta avea salariul de 200 lei net iar in anul 2010 modifica procesul verbal scriind peste pasta corectoare 300 de lei net fara stiinta proprietarilor si isi insuseste diferenta de 100 lei pe luna din 2008 pana 2010 adica 2400 RON.Alte nereguli ar fi marirea salariilor tuturor angajatilor casier,femei de servici,administrator fara baze legale intr-o sedinta de comitet in care au semnat doar 2 membri din 5.mai exista si altele dar astea primeaza.Primaria a facut aceasta constatare intocmind un proces verbal de control dar ne intereseaza si o aplicare de sanctiuni.cine realizeaza acest lucru?Multumin

 • Stimata doamna

  Problema semnalata este extrem de grava si are caracter penal.
  Pe baza procesului verbal, faceti un tabel nominal cu toti proprietarii din asociatie, si convocati adunarea generala extraordinara a asociatiei in care veti schimba comitetul executiv, presedintele si administratorul, ionclusiv comisia de cenzori.
  Dupa instalarea noii consuceri, asociatia va actiona in instanta vechea conducere pentru recuperarea sumelor incasate ilegal. Puteti face plangere penala pentru fals, uz de fals si insusirea de foloase necuvenite.
  Decizia de marire a salariilor, chiar daca a fost luata de comitetul executiv este ilegala, pentru ca orice modificare a salariilor se face NUMAI de catre Adunarea Generala.

 • Stefan Adriana

  Multumesc pentru raspuns!O singura intrebare mai am:cine poate convoca Adunarea generala extraordinara in acest caz?pentru ca evident comitetul executiv actual nu ar face acest lucru!

 • In cazul de fata, puteti face un tabel nominal, care sa cuprinda:

  TABEL NOMINAL
  pentru convocarea Aduanarii Generale Extraordinare a Asociatiei de Proprietari/Locatari a blocului x, conform art. 23, alin. 4:
  Legea 230/2007:
  „Art. 23.
  (4) Pentru situatii speciale sau de maxima urgenta, adunarile generale extraordinare ale asociatiei pot fi
  convocate oricand de catre comitetul executiv sau de catre cel putin 20% din numarul proprietarilor
  membri ai asociatiei de proprietari”

  Noi, proprietarii de bunuri mobile si imobile din cadrul Asociatiei de Proprietari a blocului X, convocam adunarea generala extraordinara, pentru data de …………… ora. …… cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Analizarea modului in care conducerea asociatiei a dispus marirea salariilor
  2. Destituirea presedintelui si revocarea mandatelor pentru membrii Comitetului Executiv
  3. Alegerea noului Comitet Executiv si desemnarea noului presedinte

  Apoi urmeaza un tabel cu 4 coloane:
  Numar apartament, nume si prenume proprietar DE ACORD / IMPOTRIVA

  Pentru ca toate prevederile legale sa fie indeplinite, trebuie sa obtineti acordul a minim 20% din numarul proprietarilor membrii ai Asociatiei de Proprietari.

  La final, trebuie sa fie trei semnaturi sub denumirea
  COMITETUL DE INITIATIVA
  Nume prenume semnatura

  Dupa toate acestea specificati OBLIGATORIU locul unde se va desfasura adunarea generala.

 • Stefan Adriana

  Iar despre restituirea banilor?se sustine ca au returnat o parte…Cum pot face dovada?banii trebuie restituiti asociatiei si taiata chitanta de incasare sau la primarie?Multumesc

 • Orice modificare a soldurilor de casa se evidentiaza prin acte. Daca au returnat bani, trebuie sa fie eliberate dispozitii de incasare, inregistrate in registrul de casa si in registrul de incasari si plati.
  Primaria nu are nicio competenta in contabilitatea asociatiei, fie ca este de locatari sau de proprietari.
  Pentru astfel de „actiuni” ar trebui sa luati masuri prin destituirea presedintelui, revocarea mandatelor membrilor Comitetului Executiv, destituirea administratorului si al cenzorului sau comisiei de cenzori. E clar ca au actionat impreuna. Unul fara altul nu se poate, pentru ca atributiile se leaga ca un lant.

 • Buna ziua
  Va rog sa ma lamuriti si pe mine ,eu locuiesc la etajul 3 intr-un bloc cu 4 nivele,deasupra la dormitor este uscatorul,acest uscator este folosit doar de cei de la etajul 4 fara sa aiba grija de el chiar isi bat joc :intind rufele nestoarse,iarna nu inchide geamul niciodata cand ploua deasemenea nu inchid geamul cu toate ca au balconce masuri pot sa iau cui sa ma adresez
  ce lege exista contra nesimtirii va rog frumos sa-mi raspundeti

 • Stimata Doamna

  Nu s-a dat inca o lege pentru a combate nesimtirea. Din pacate.
  Va puteti adresa presedintelui, in scris, caruia ii puteti semnala problemele cu care va confruntati insa ma tem ca nici el nu va putea face mare lucru. Unde nu e bun simt… nu prea ai ce face.
  Faceti un afis pe calculator:

  Stimati locatari

  Va rugam sa respectati cateva reguli de bun simt pe timpul folosirii uscatorului:

  – inchiderea geamurilor pe timp de iarna

  – stoarcerea rufelor

  – pastrarea curateniei

  etc

 • MIRCEA

  am o mare rugaminte si sper sa primesc un raspuns.nu mi-am instalat interfon deoarece nu s-a respectat calea legala.administratorul imi spune ca trebuie sa platesc cota-parte ce-mi revine pt.instalarea interfonului la usa scarii.pt.aceasta treaba ma trece cu restanta la intretinere.eu mi-am cumparat de la firma cartelele de acces in scara.nimeni nu-mi arata nici o factura.as fi vrut sa anunt politia economica.de la primaria braila mi s-a spus ca acestea reprezinta cheltuieli de modernizare si nu reprezinta cheltuieli de intretinere.mi s-a mai spus ca nu sant obligat sa dau nici un ban.

 • Stimate domn

  Daca decizia montarii interfonului a fost luata de Adunarea Generala sau Comitetul Executiv, atunci cei de la primaria Braila v-au sfatuit prost si est6e inimaginabil cum un functionar poate sa emita asemenea aberatii.

  Indiferent ca sunt de intretinere sau modernizare, tot cheltuieli se numesc. Legal acea lista de intretinere se numeste: „Cote de contributie la cheltuielile asociatiei”. Deci, orice contine acea lista… trebuie platit. Sigur, daca acea cheltuiala respecta legislatia in vigoare.
  De altfel, art. 44 din HG 1588/2007 spune clar:
  Art. 44. – (1) Cheltuielile pe cota-parte indiviz? de proprietate reprezint? cheltuielile asocia?iei cu privire la
  proprietatea comun? cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucr?ri de între?inere, service, repara?ii ?i,
  dup? caz, de consolidare, reabilitare, eficien?? energetic?, modernizare la p?r?ile de construc?ii ?i instala?ii
  aflate în ?i pe proprietatea comun? – astfel cum este descris? în cartea tehnic? a construc?iei ?i în acordul
  de asociere ca: subsolul; conductele de distribu?ie ?i coloanele instala?iilor de ap?, canalizare, înc?lzire,
  energie electric?; casa sc?rii; podul; sp?l?toria; usc?toria; terasa; ascensorul; INTERFON – partea de
  instala?ie de pe proprietatea comun?; centrala termic? proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a
  de?eurilor menajere; structura de rezisten??; fa?ade; acoperi? ?i altele asemenea conform prevederilor din
  acordul de asociere, personalul angajat sau contractat al asocia?iei (salarii sau remunera?ii pentru
  administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar; indemniza?ii acordate membrilor asocia?iei de
  proprietari ori persoanelor alese (pre?edinte, membri comitet executiv, comisia de cenzori); prime;
  credite bancare; contracte sau poli?e de asigur?ri; alte servicii administrative c?tre proprietatea comun?.

  Sfatul meu este sa nu vorbiti cu administratorul ci cu PRESEDINTELE. El trebuie sa va lamureasca asupra tuturor nelamuririlor pe care le aveti in cadrul asociatiei.

 • MIRCEA

  va multumesc frumos pt.raspuns.dar va spun ca nu s-au respectat procedurile legale,in speta art.22pct.9,adica nu s-a facut o selectie de oferte.

 • In acest caz, adresati-va, in scris, presedintelui asociatiei si sesizati acest aspect, desi, din punctul meu de vedere, cunoaste acest aspect. In functie de raspunsul presedintelui, va puteti adresa departamentului de asistare si indrumare a asociatiilor de proprietari din cadrul primariei de care apartine.

 • Petry

  Legea 230/2007 este facuta ca administratorul cu o gasca de 3-4 insi din bloc sa poata face tot ce vor , locatarii se uita cum se fura la vedere , administratorul face tot ce vrea si locatarii nu au unde se adresa si nu sunt luati in seama , iar legea nu ai apara .
  Cum sa demonstrezi ca gasca foloseste detergent si alte consumabile in scop personal , lucrari fictive la preturi foarte mari pe chitanta de mana etc .
  Trebuie modificata legea si administratia sa dea socoteala de cheltuielile efectuate in fata fiecarui locatar , adica , atunci cand platesti intretinere sa se dea locatarului o hartie justificativa cu toate cheltuielile la bloc , salarii , materiale cumparate si pret pt fiecare , lucrari executate si plati , facturi utilitati , apa,energie el , gunoi , etc. .

 • Petry

  Va rog si eu o intrebare , sau un caz

  Administratora a aranjat cu o firma de bloc cu 3 angajati (contra uni comision cred) sa verifice obligatoriu apometrele de apartament contra a 17 lei/apom .
  Unii nu au fost de acord sau nu au fost acasa , iar administratora le-a declarat apometrele defecte fara sa la verifice la fata locului , mai ales ca apom au o precizie de ordinul ml (4 zecimale) si ne-a pus un consum mare la apa de 120 lei . Am studiat despre verificarea apom si legea este ambigua cu apom individuale .
  Iata ce am gasit :

  Nu sunt supuse controlului metrologic legal mijloacele de m?surare care nu sunt incluse în Lista oficial?, precum ?i mijloacele de m?surare care, de?i figureaz? în aceast? list?, nu sunt utilizate în domeniile de interes public prev?zute la art. 3 din Ordonan?a Guvernului nr. 20/1992, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 11/1994, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
  Legea nr. 230/2007 ART. 22
  (9) Pentru lucr?rile privind proprietatea comun?, administratorul, ?inând seama de pre?, durat? de execu?ie ?i calitate, supune spre analiz?, selec?ie de oferte ?i aprobare comitetului executiv al asocia?iei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerin?ele, în vederea execut?rii lucr?rilor, conform legisla?iei în vigoare, potrivit art. 37 din Legea nr. 230/2007. În caz contrar, cheltuielile nu vor fi acceptate la plat?.
  În lipsa contoarelor de înregistrare a consumului de ap? la bran?ament, repartizarea consumului se face potrivit normelor legale, pe baz? de bareme pe fiecare tip de consumator în parte.

  Va multumesc

 • Petry

  Scuze
  Poti plati cum vrea administratorul daca te trece pe pausal , adica daca pe apometre consumai 1mc , iar el te trece pe pausal si iti trece 25 mc .
  Vreau sa stiu si eu admin nu trebuie sa si gandeasca ? Chiar poate face orice ai trece prin cap .
  Adica pierderile le pune la cine vrea ? Si de unde asa pierderi ?
  Nu cumva el baga consum ca la balamuc asa cui vrea , plateste factura de apa si duferenta o baga el in buzunar ?
  Cine ai face lui admin un asemenea calcul ? Si cenzorii se uita asa la balanta si daca e aranjata este ok ?

 • @Petry
  Vad ca sunteti tare suparat/suparata pe administrator, dar sa le luam pe rand:
  1. „Legea 230/2007 este facuta ca administratorul cu o gasca de 3-4 insi din bloc sa poata face tot ce vor , locatarii se uita cum se fura la vedere , administratorul face tot ce vrea si locatarii nu au unde se adresa si nu sunt luati in seama , iar legea nu ai apara”.
  FALS. Administratorul este un simplu angajat, care intocmeste liste de intretinere, incaseaza cotele si are grija sa nu existe tevi sparte sau alte avarii. Atunci cand ele apar, strange minim doua oferte pe care le inainteaza comitetul executiv. Acesta decide.
  Daca nu sunteti multumiti de comitet si de presedinte, ii puteti schimba. Nu acuzati legiuitorul de indiferena locatarilor.

 • @Petry
  Iar gresiti. Nu administratorul angajeaza ci presedintele si comitetul executiv. Daca din comoditate presedintele asociatiei dvs. i-a dat administratorului imputernicire sa se ocupe de toate aspectele, iar acel administrator nu este de buna credinta atunci da, espte posibil sa faca magarii. Dumneavoastra, ca proprietar aveti acces, confomr legii, la toate documentele asociatie.
  Apoi, administratorul nu a facut rau ca a cerut verificarea acestor aparate, mai ales daca ele sunt vechi. Oricum, o verificare metrologicase face imediat dupa iesirea acelor apometre din garantie. Important e prin ce firma a facut acest lucru, pentru ca verificarea contoarelor se poate face la Biroul de Metrologie Legala. Daca sunteti din Bucuresti, acesta este in sdpatele Spitalului Sf. Ioan (Calea Vitan-Barzesti), in apropierea IML.
  In alta ordine de idei, aceasta verificare se anunta din timp, tocmai ca proprietarii sa gaseasca solutii pentru a fi acasa.
  Spuneti ca ati fost trecut la pausal. Intrebarea este: ati fost trecut la pausal pe perioada verificarii metrologice sau, pur si simplu intr-o luna oarecare? Daca ati fost trecut pausal in perioada verificarii, atunci este corect pentru ca in lipsa apometrelor nu exista mijloace de masurare a apei pe perioada verificarii (care dureaza aproximativ o saptamana) si atunci comitetul executiv poate lua decizia.
  Daca deciyia a fost luata fara ca apometrele sa fie „plecate” la verificat, atunci este un abuz din partea administratorului. Pentru a indrepta acest abuz, adresati-va in scris peresedintelui si asteptati un raspuns. Daca nu vine, atunci sesizati biroul de asistenta si indrumare a asociatiilor de proprietari din cadrul primariei de care apartineti.

 • Acum, trebuie sa stiti urmatoarul lucru: daca administratorul este controlat de presedinte, comitet si comisie de cenzori nu are cum sa faca tampenii. Daca nu este controlat si este lasat sa trateze asociatia unde este ANGAJAT, atunci nu e de mirare ca se comporta ca pe propria mosie.
  Despre toate aspectele semnalate, vorbiti cu presedintele, cu membrii comitetului executiv

 • Petry

  Cred ca este o smecherie cu apometrelor de apartament ? verificarea Este abuziva ?
  Administratorul aranjeaza cu o firma sa verif apometrele , i-a spaga si terorizeaza locatarii sa verifice numai cu acea firma . Spaga nu intra la foloase necuvenite ?

  Contoarele pentru masurarea consumului de apa calda si rece la nivelul apartamentelor dintr-un bloc nu trebuie, in mod obligatoriu, verificate metrologic, asa cum s-a sustinut pana acum. Specialistii de la Biroul Roman de Metrologie Legala au precizat ca obligativitatea controalelor metrologice se aplica numai in cazul aparatelor folosite in domenii de interes public. „Asociatiile de proprietari hotarasc in adunarea generala cu privire la oportunitatea si termenele la care sa se faca verificarea metrologica a contoarelor de apa rece si apa calda montate in apartamente”, a declarat Mihai Mereuta, presedintele Ligii Asociatiilor de Proprietari Habitat. Facturarea consumurilor la nivel de bloc se face pe baza contractelor incheiate intre furnizori si asociatie si tinand cont de consumurile inregistrate de contoarele la nivel de scara sau de bloc.

  Nu sunt supuse controlului metrologic legal mijloacele de m?surare care nu sunt incluse în Lista oficial?, precum ?i mijloacele de m?surare care, de?i figureaz? în aceast? list?, nu sunt utilizate în domeniile de interes public prev?zute la art. 3 din Ordonan?a Guvernului nr. 20/1992 .

  Adica apometrele de apartament nu se stricaatunci cand vrea o persoana , ele putand fi verificate de o comisie , prin masurarea unei cantitatit??i de ap? , apometrul avand o precizie de 10-4 .

 • Petry

  Daca administratorul este bandit , puneti afise in cutiile de scrisori si rugatii sa se adune odata pe luna , asa :

  Poate ar fi bine sa ne adunam in ultima duminica a fiecarei luni in fata blocului , sa comentam problemele Asociatiei , sa imbunatatim aspectele care ne privesc , sa eliminam cheltuielile inutile , sa comunicam intre noi , sa ne transmite informatii utile , sa ne aparam interesele , sa ne facem viata mai usoara .
  Deci daca nu ne adunam cate doi , trei , o suta , nu vom sti ce se intampla cu adevarat si iata ne manevreaza o singura persoana sa cheltuim bani aiurea , persoana in cauza castigand un comision frumos necuvenit pe spinarea noastra , fara pic de jena , adica in loc sa dam banii copilului nostrum , sau pe medicamente , sau pe hrana zilnica , mai ales ca toate sau scumpit foarte mult , in timp ce salariile au scazut dramatic , doamna ne jecmaneste fara pic de mila ca in vremea Fanariotilor .

 • Petry

  Va multumesc , acum am vazut ca raspunsul este pentru mine .
  Da ne-a bagat pe gat o firma de apartament SC I V I PROD IMPEX SRL cu trei angajati cu datorii , fara capital social si banuiesc fara autorizare metro .
  Nu ne-a dat termen , a anuntat cu cateva zile inainte ca pe 23-25 aug se verifica , daca m-am documentat si i-am zis sa vad autorizatia , a inebunit acolo pe alee unde ma pandea si mi-a dat sentinta ca ma pune la pausal , ceeace s-a si intamplat pe factura in plata , a intarziat putin afisarea listei . Eu am cunestinte tehnice , m-am si documentat pe net si verificarea metro a apometrelor este o extreme de complicate , ca si instalatia , iar aceasta firma lua apometrul si al aducea cam in doua ore . Mi-am dat seama ca doar le spala si arbitrar poate sa spuna ca sunt defecte sa cumperi noi de la ei , o verificare costa 17 lei , dar se mai putea defecta ceva pe acolo – ne avertiza si mai trebuia 5 lei etc.
  Deci daca am indraznit sa vociferez mi-a pus apa de 120 lei o persoana , mai mult decat la ap. Cu 3 pers .
  Nu le-am verificat nici pana acum , am vorbit cu unii le Institutul Plitehnic , am vazut pe net ca sunt autorizati si computerizati .
  Ce pot sa mai fac , daca ne-a bagat cu forta si firma si apa consumata , poate la primarie , dar daca aranjeaza , ramane la fel .
  Va multumesc , acum am vazut ca raspunsul este pentru mine .
  Da ne-a bagat pe gat o firma de apartament SC I V I PROD IMPEX SRL cu trei angajati cu datorii , fara capital social si banuiesc fara autorizare metro .
  Nu ne-a dat termen , a anuntat cu cateva zile inainte ca pe 23-25 aug se verifica , daca m-am documentat si i-am zis sa vad autorizatia , a inebunit acolo pe alee unde ma pandea si mi-a dat sentinta ca ma pune la pausal , ceeace s-a si intamplat pe factura in plata , a intarziat putin afisarea listei . Eu am cunestinte tehnice , m-am si documentat pe net si verificarea metro a apometrelor este o extreme de complicate , ca si instalatia , iar aceasta firma lua apometrul si al aducea cam in doua ore . Mi-am dat seama ca doar le spala si arbitrar poate sa spuna ca sunt defecte sa cumperi noi de la ei , o verificare costa 17 lei , dar se mai putea defecta ceva pe acolo – ne avertiza si mai trebuia 5 lei etc.
  Deci daca am indraznit sa vociferez mi-a pus apa de 120 lei o persoana , mai mult decat la ap. Cu 3 pers .
  Nu le-am verificat nici pana acum , am vorbit cu unii le Institutul Plitehnic , am vazut pe net ca sunt autorizati si computerizati .
  Ce pot sa mai fac , daca ne-a bagat cu forta si firma si apa consumata , poate la primarie , dar daca aranjeaza , ramane la fel .
  Va salut cu stima

 • Domnule/Doamna Petry

  Ca si proprietar, puteti cere presedintelui sa va raspunda la aceste intrebari: cine a aprobat aceasta masuratoare, care au fost celelalte oferte si tot asa.
  Daca nu va raspunde, faceti plangere la Primarie si puteti face plangere penala impotriva administratorului pentru abuz.
  Intelegeti odata pentru totdeauna: ADMINISTRATORUL NU TREBUIE SA FACA CE VREA MUSCHII LUI ci ceea ce ii dicteaza comitetul si presedintele. Orice alta actiune poate fi catalogata ca abuz si se poate merge pana la eliberarea din functie.

 • ION NELI CORNELIA

  Buna ziua,

  Numele meu este Ion Neli si sunt din Buzau.
  Situatia mea este urmatoarea: locuiesc la bloc, la etajul 4 din 6. Vecinul meu de la 5 si-a facut scurgere la balcon, iar acest fapt a determinat fisurarea balconului. Acum, ori de cate ori ploua, apa intra prin spartura in balconul meu udandu-mi plafonul si facandu-mi un mic lac de acumulare in el. Temerea mea este ca pe viitor nu numai ca umezeala va ajunge in camera si-mi va produce mucegai ci si ca atunci cand imi voi reface balconul( si acum balconul este inchis ) sa nu-mi cada in cap. Am vorbit cu vecinul, cu seful de scara, cu administratorul si cu presedintele, dar problema tot nu se rezolva pentru ca vecinul refuza sa-si repare balconul motivand ca nu el a spart. Ce pot face eu in aceasta situatie? Cine trebuie sa repare el, eu sau amandoi? Unde sa fac sesizare ca sa se rezolve problema?
  Iar a 2 intrebare ar fi: unde trebuie sa fac sesizare ca in asociatia noastra nu s-a tinut niciodata AGA asa cum prevede legea?
  Va multumesc anticipat pentru raspunsul dumneavoastra.

  Cu stima,
  Ion Neli

 • sterescu ion Bucuresti

  Sunt proprietar intr-un imobil cu 49 de ap. pe 11 etaje si parter . avem asociatie de proprietari din anul 2004 si administrator de la inceputul activitatii asociatiei ia presedinti de comitet am avut in acest interval de timp in numar de 3 (trei) . Asociatia are inchiriate citeva spatii conune pentru : 1. Antena GSM si 2 . pentru cablu de internet . Fondurile obtinute din chirii alimenteaza fondul de reparatii si fondul Special , in Contabilitatea asociatiei nu exista registrul de : intrari si esiri extrase de cont bancar pentru sumele efectuate din Chirii , iar registrul de evidenta dobinzilor la fel , nu exista . contabilitatea o face Administratorul in prtida simpla . in esenta nu avem registre de evidenta dobinzilor la – fondul de rulment , fondul de reparatii , fondul special ,fondul obtinut din chirii . Care ar fi procedura legala ca Proprietarii sa sitiu ce sume sunt incasate si cheltuite .

 • LUCIA

  BUNA ZIUA,as dori sa ma sfatuiti in cazul urmator:
  Am o restanta la intretinere,cauzata de boala sotului meu,in virsta de 63 de ani.Am facut un angajament de plata,esalonata,pe care am onorat-o,precum m-am angajat.Astazi,am aflat cu stupoare ca am fost dati si noi in judecata,desi m-am tinut de cuvint.Doresc sa ma sfatuiti,ce sa fac!Mentionez ca nu am primit inca nici o citatie
  dar ma gindesc cu groaza,ce ma voi face,pentru ca nu putem sa platim toata suma deodata.
  va multumesc respectuos

 • am izolat termic apartamentul, dar pentru ca stau la parter am construit un gard de sarma pe peretele lateral unde -mi bat mingea pe acest perete , copiii . . acest gard l-am facut la 3o ce. distanta de peret pentru a-l apara de distrugere. am adunat dela majoritatea vecinilor semnatura ca sint de acord. ,am solicitat si la primarie aprobare, care inca nu mi-a venit, intreb dece administratora imi face scandal si spune ca nu am voie sa-mi apar peretele destul de fragil si deja spart de mingie, ca trotuarul (30 cm. din el atit am inchis) nu apartine de condominiu si ca nu-i place ei cum arata gardul cu toate ca este cumparat gen „metro” gard bordutat, zincat.. cum sa tratez problema aceasta.

 • @ Admin Imob
  Am citit raspunsurile dvs la interpelarile unor nemultumiti de situatiile concrete din condominiile in care isi duc traiul de zi cu zi si nu am ramas surprins de promptitudinea cu care ati interpretat de fiecare data litera legii. Aceleasi raspunsuri le-am intalnit si pe alte site-uri sau forumuri, mai mult sau mai putin dedicate problemelor asociatiilor de proprietari/locatari. La fel ca si multe ONG-urile sau personalitati gen Mereuta sau Opaina, care traisc din nenorocirile locatarilor, NIMENI nu face ce trebuie. Sau mai bine zis NIMENI nu poate face ceva ce trebuie si ne tot dau sfaturi de genul schimbati, reclamati, propuneti, etc. Nu este un repros la adresa dvs, dar subiectivitatea raspunsurilor care nu-si au aplicabilitate practica le intalnim la tot pasul: de la usa de apartament pana in parlament. Eu personal consider ca legislatia in vigoare este in asa fel conceputa sa distruga ce a mai ramas din noi, dupa fabrici si uzine, combinate si banci, cladiri si institutii, s.a.m.d. Ce ziceti dvs despre interpretarile legislative in care orice proprietar din bloc, fara sa faca parte din asociatia de proprietari (nu a semnat nimic pt ca e smecher), L230/2007 art 25 (1), are drept de vot in adunarea generala? Ce ziceti de L175/2010 care da drept celor cu venituri mai mici de 1000 lei per membru de familie sa nu plateasca intretinerea timp de un an de zile (minus o zi), acordand asemena facilitati restantierilor? Ce ziceti de L 170/2010 care instraineaza partile comune prin semnatura a 2/3 din proprietari in defavoarea unei minoritati asa de mari? Ce ziceti de ORDINUL ANRSC 343/2010 care ii pune la plata incalzirii centrale pe detinatorii de centrale de apartament? Ce ziceti de toate neregulile care le sesizeaza locatarii, au aparut asa din intamplare sau din senin? Si ca sa inchei pe un ton optimist, in speranta ca nu-mi veti reprosa ceva, va rog sa-mi raspundeti la o singura intrebare: DE CE CREDETI DVS CA NU SE POATE TINE O SEDINTA DE BLOC IN SPIRITUL INVOCAT DE LEGISLATIA IN VIGOARE, IN CEEA CE PRIVESTE COMUNITATEA DE LA BLOC SI VALORILE EI?
  Va multumesc pentru intelegere.

 • mircea ramona

  am si eu cateva intrebari la care nu primesc nici un raspuns!
  cheltuielile (salariile , gospodaresti, reparatii) cum se platesc ?pe apartament sau pe suprafata locuita?
  mentionez ca femeia de serv, gaze, salubrizare sunt pe pers,ceea ce mi se pare normal dar restul nu. de ce sa platesc dublu la 3 camere pentru salariile lor si cheltuielile gospodaresti fata de 2 camere care plateste mai putin.?
  platim de 8 ani 15 lei luna de luna fond de reparatii unde s-au strans o suma frumusica de la 90 de apartamente iar dl. admin. ne pune sa platim pe langa acest fond si reparatiile din luna respectiva.
  adica :daca s-au schimbat tevile la X in casa si au costat 700 ron acesta ia banii din fond plateste lucrarea si apoi imparte cei 700 ron la 90 de ap. pe care trb sa-i dam si ne mai obliga sa platim si fondul de reparatii toate intr-o luna. este normal sa platesc si fond de reparatii si reparatii / luna
  este corect?

 • ANTOANETA

  BUNA ZIUA ,
  VA ROG AS DORI SA STIU , DACA INTR-UN BLOC VINE O FAMILIE SI ISI INFIINTEAZ O FIRMA S.R.L IN LOCUINTA , TREBUIE CA SI VECINII SA-SI DEA ACORDUL IN SCRIS ? ADICA DACA O FIRMA ISI MUTA SEDIUL INTR-UN BLOC TREBUIE CA VECINII SA STIE ? SPUN ACEST LUCRU PENTRUCA FIRMA IMLICA O DUTE VINO CA LA TRIBUNAL SI MUNCA CONTABILA SI ALTE LE DUPA ORA 22, PENTRUCA DIMINEATA ESTE LA MAGAZIN .
  MULTUMESC ! ASTEPT RASPUNS

 • @mircea ramona
  Salariul femeii de serviciu se plateste pe cota parte indiviza, la fel ca si reparatiile, cheltuielile gospodaresti, abonamtente de intretinere lift etc. asa ca in asociatia dvs. Nu este aiurea deloc. In contractul dvs. de vanzare-*cumaprare fiecare are inscrisa o cota-parte indiviza care difera in functie de marimea apartamentului. Asta inseamna ca dvs., care aveti un apartament de 3 camere, aveti o cota parte mai mare din proprietatea comuna decat cel cu doua camere si atunci de aceea este diferenta.
  In ceea ce priveste fondul de reparatii, este absurd sa platiti de 8 ani. Fondul de reparatii, ca si cel de rulment, trebuie sa aiba o limita. Nu se poate percepe fond de reparatii non-stop.
  Apoi, ceea ce face administratorul este normal. El plateste acelel lucrari din fondul de reparatii iar in lista urmatoare baga lucrarea la plata pentru a reintregi fondul de reparatii.
  Fondul de reparatii ar trebui perceput nu pe apartament ci tot pe cota parte indiviza, asa spune legea.
  La urmatoarea sedinta a adunarii generale, care ar trebui convocata in primul trimestru, puneti problema acestui fond de reparatii si ca ar trebui sa inceteze colectarea lui. In plus, trebuie sa solicitati presedintelui sa dispuna administratorului sa respecte legea si odata la trei luni sa afiseze cotixzatiile fiecarui apartament la fondul de reparatii.

 • @ANTOANETA

  Pentru deschiderea unei firme intr-un bloc este necesar de:
  acordul asociatiei (presedinte) + toti vecinii cu care se invecineaza apartamentul in care va functiona firma respectiva (sus-jos, stanga-dreapta).
  Daca este magazin, ar trebui sa contribuie mai mult la cheltuielile de curatenie si la reparatiile pentru usa si interfon.

 • @LUCIA
  Nu stiu daca mai este cazul, dar totusi am sa raspund:
  Daca angajamentul incheiat a fost unul scris, care sa prevada etape clare de plata, atunci nu aveti de ce sa va faceti probleme, dar daca acest acord a fost incheiat verbal mergeti linistita la tribunal si spuneti ca a fost un „gentelment-agreement” cu asociatia, ca ati respectat angajamentul. Mergeti cu chitantele, ca sa dovediti cele spuse. Oricum, stati linistita ca nu va vinde apartamentul la licitatie.

 • @ mircea leanca
  Stimate domn, toti dam aceste sfaturi pentru ca asta este legea si consider ca ea trebuie respectata chiar daca ne convine sau nu. Ce-ati dori oare sa va spunem: luati bata si omorati administratorul, presedintele si membrii comisiei de cenzori?
  Sunt niste etape legale care trebuie respectate pentru ca, in cazul in care nu vi se face dreptate, sa aveti unde reclama mai departe.
  Eu unul nu traiesc pe spinarea nimanui. Sunt administrator de asociatii si incerc sa ajut lumea care se confrunta cu presedinti sau administratori care confunda asociatiile cu propria mosie.

  Acum sa incerc sa va raspund la intrebari:
  1. Proprietarii care nu sunt membrii ai asociatiei de proprietari nu au drept de vot. Daca legea spunea ca toti proprietarii trebuie sa fie membrii ai asociatiei era o asociaere cu forta. Asa, legiuitorul a lasat la latitudinea fiecarui proprietar daca se asociaza sau nu. Daca se asociaza, are dreptul de vota si a fi ales. Daca nu… sta pe margine. Nu stiu ce vi se pare anormal in acest caz.

  2. Din punctul meu de vedere, legea 175 este proasta pentru ca incurajeaza neplata. Sunt familii cu venituri mici care fac eforturi si platesc intretinerea la zi. La situatia care este acum in Romania, 60-70% dintre proprietari ar trebui sa nu plateasca intretinerea, ca sunt foarte multi cu venituri mici.

  3. Legea vine sa reglementeze preoblema proprietatii comune: aici este vorba mai mult de acele uscatorii. 2/3 consider ca e o proportie suficienta astfel incat sa nu fie comise abuzuri.

  4. In legatura cu ordinele emise de ANRSC dati-mi voie sa am rezerve mari. Acolo sunt niste oameni care iau salarii de zeci de milioane de lei si trebuie sa le justifice. Din pacate dau ordine anapoda.

  5. Sedintele la bloc nu se pot tine din vina oamenilor. Sunt nepasatori, nu ii intereseaza de problemele cu care se confrunta asociatia, dar stiku sa tipe atunci cand ceva nu functioneaza cum trebuie sau cand un administrator fuge cu banii. Daca s-ar implica mai mult, traiul in comun ar fi mai usor si mai confortabil.
  Daca fiecare ar ajuta acolo unde se pricepe, valoarea reparatiilor nu ar mai fi atat de mare iar cheltuielile s-ar diminua deci, implicit si intretinerea.

  Cu respect
  Dragusin Ionel

 • @ION NELI CORNELIA

  A trecut ceva timp de cand ati scris mesajul: sesizare pentru pagubele produse de vecini le puteti face atat la primarie, cat si la inspectia de stat in constructii.

 • @sterescu Ion

  Pana sa faceti aceasta sesizare, faceti o cerere scrisa, adresata presedintelui, prin care solicitati accesul al dopcumentele asociatiei, conform legii 230/2007. Daca nu primiti niciun raspuns sau va loviti de un refuz, atunci reclamati la biroul de indrumare al asociatiilor de proprietari din cadrul primariei de sector.

 • Aurelia

  Aurelia
  Buna ziua, am si eu la randul meu o intrebare, cu privire bineinteles la buna organizare in blocuri. La noi, administratorul este si presedinte si restul nu mai exista, nu mai avem nimic, decat datorii. Exista insa un act doveditor in faptul ca este presedinte? Sunt in proces cu acest individ de un an pentru ca isi pune ambitia si nu vrea sa faca terasa iar eu sunt la ultimul etaj. Apartamentul este de 2 ani nelocuit si infiltratiile pluviale au facut din el o ruina. Este un apartament de 4 camere si paguba este mare, nu mai am lumina si centrala termica nu se poate folosi din lipsa curentului electric in toata casa. Procesul l-am castigat fara pagube in vederea repararii apartamentului ci doar cheltuieli de judecata in valoare de 1600 lei. El a facut acum apel care mai dureaza 2-3 infatisari la un interval de2-3 luni dupa care va face probabil si recurs ca nu il costa nimic. Eu locuiesc in mare parte in strainatate si am locuit in acest apartament cand veneam in tara. In cele din urma l-am inchiriat dar a inceput sa ploua in casa si s-au saturat de plimbat galeti pline asa ca au plecat. Acum e gol de 2 ani si eu platesc intretinerea si un onorabil fond de rulment de aproape 250 lei si se pare ca sunt singura din bloc. Ma reclama permanent la politie ca nu stie cine locuieste acolo de parca ar mai putea locui cineva, e mucegaiul cat casa si a fost un apartament frumos. Am facut plangere chiar si la primarie, dar deocamdata nu am primit nimic. Ce e de facut ca mult timp nu mai e in care se mai poate face ceva cu acest apartament. Va rog mult, dati-mi un sfat cui trebuie sa ma mai adresez, televiziunii, poate la EU, ca nu mai stiu unde as putea sa ma duc. Va multumesc mult si anticipat

 • Aurelia

  tot eu revin cu lamuriri, am uitat sa mentionez ca individul avand stampila blocului face totul in numele asociatiei, locatarii aproape ca nu au habar de nimic din ce se intampla si daca au habar de ceva sunt bineinteles variante eronate ale individului caruia nu ii convine deloc ca sunt singura care am deschis gura si am ceva de zis, Avem 5 procese cu RADET, despre care nu stim nici cat datoram nici cum a decurs procesul respectiv procesele, doua cu doi locatari dati in judecata tot de el cu titlul ca „asociatia” desi acestia nu au sume exorbitante la plata ci ceva de genul 1100 lei si in final acesta cu mine, proces pe care nu am vrut sa il intentez incercand in fel si chip chiar cu avocatul meu sa il contactam si sa rezolvam pe cale amiabila. Dupa cum spuneam, am castigat procesul, in urma efectuarii unei expertize date de instanta, care a decis obligarea paratei la efectuarea lucrarii de izolatie si plata celor 1600 lei. Se pare ca individul are printre altele si un hobby pentru procese

 • Buna ziua.In data de 30-03-2010 banca mi-a executa silit apartamentul,si ma lasat sa locuiesc acolo pina in septembrie cind la vindut.Eu avind restante la intretinere administratia m-a dat in judecata pentru plata acestora si a cistigat cu toate ca eu am invocat art20 pct2 si 3 din legea230/2007 motivind ca vizarea apartamentuli nu a respectat legea .Ce sa fac sa ma adresez instantei impotriva bancii sau a administratiei .Va multumesc.

 • Elena

  Buna ziua. Locuiesc intr-o garsoniera, bloc nou si de curand s-a infiintat Asociatie de locatari. S-a stabilit 600 de ron fond de rulment pentru o garsoniera, si fiind studenta nu imi permit sa achit aceasta suma pe an. Este obligatorie? Au inceput sa ma avertizeze ca Asociatia va demara actiunea de executare silita imobiliara si mobiliara in vederea recuperarii banilor.
  Va multumesc.

 • Buzdugan Neculai

  Locuiesc intr-un bloc de 34 de apartamente din care 22 de apartamente au centrala proprie . Pe 17 octombrie 2010 ,cand am fost sa platesc intretinerea,, administratorul m-a anuntat ca nu va da drumul la caldura furnizata de CET Iasi deoarece majoritatea locatarilor din cele 12 apartamente fara centrala nu vor acest lucru, desi toate apartamentele sunt dotate cu repartitoare..Am vrut ca rapid sa-mi instalez centrala proprie .dar CET a refuzat sa aprobe debransarea invocand legea 325/2006.Astfel am suportat frigurile acestei ierni intr-un apartament incalzit cum s-a putut,sanatatea fiindu-mi serios afectata Pe 15 februarie 2011 s-a tinut in conditii precare o Adunare generala dar nemultumirea mea a fost tratata cu totul superficial..Am solicitat sa fiu convocat la una din sedintele Comitetului executiv pentru a-mi exprima punctul de vedere dar mi s-a raspuns ca nu intra in atributiile Comitetului executiv problema mea Intrebarile mele sunt: a) A fost legala hotararea Administratiei de a-mi opri caldura de la CET in conditiile in care nu am fost anuntat de acest lucru pana pe 30 oct 2010? b) Mi se poate refuza cererea de a fi convocat la una din sedintele Comitetului executiv pentru a-mi expune in mod civilizat punctul de vedere? c) Poate o majoritate de locatari sa condamne o familie sa sufere gerurile iernii si sa-si vada ruinata definitiv sanatatea numai pentruca ei sunt majoritatea intr-un bloc ce prin constructie si dotare a fost prevazut pentru incalzire de la CET ? Va multumesc anticipat pentru raspuns. Buzdugan Neculai

 • Ion Neculai

  Revin,cu permisiunea dv .Locuiesc intr-un bloc cu 34 de apartamente ,din care al meu impreuna cu alte 11 nu au centrale proprii de incalzire ; toate apartamentele sunt dotate cu repartitoare de caldura. La mijlocul lui oct.2010 administratorul m-a anuntat ca nu da drumul la caldura furnizata de CET ,asa ca am suferit rigorile iernii intr-un apt. neincalzit suficient.Intrebarile mele sunt:a) a fost legala actiunea administratiei atata timp cat nu am fost anuntat in prealabil ? b) Este legal refuzul administratiei de ma convoca la una din sedintele Comitetului executiv pe motiv ca problema mea nu este de competenta Com.Executiv ? c) Este legala o hotarare a administratiei ,chiar sustinuta de o majoritate ,de a refuza unei familii dreptul la caldura furnizata de CET,in conditiile in care blocul a fost construit la acesti parametri tehnici?

 • bogdan

  Buna seara

  Puteti va rog sa-mi spuneti ce lege specifica clar modul de repartizare a calduri pe apartamentele care nu au repartitoare de caldura
  Un caz simplu este apart. meu care x m2, caldura pe care o platim este calculata doar la m2 ceea ce dpmdv nu este corect doarece am locatari la care dimensiunea calorifirelor este mai mare(cu mai multi elementii)

  Multumesc

 • Anonim

  Va rog sa mi spuneti ce conditi trebuie sa indeolineasca un administrator de asociatie?Este normal ca intr o asociatie de proprietari din Iasi sa fie o doamna de 74 de ani ,fara atestat?pretinzand ca la viata ei a fost contabika la o intreprindere din Iasi? Mentionez ca respectiva pers s a intitulat singura admin.si are si un salar destul de bun,cine i l a facut nu stiu si pe ce baza ?pt ca noi locatari nu am semnat nici un proces verbal cu asa ceva.

 • ioana popescu

  Locuiesc in onesti si sintem la intretinere 4 persoane din martie 2olo si pina in prezent am ramas cu o restanta de 2o milioane lei vechi asociatia m-a dat in judecata si mi-a cerut penalizari de 19 milioane penalizindu-ma din februarie 2oo8 . va rog sa-mi raspundeti daca este corect. 2.Din 2o77 a aparut lege ca plata salariilor sa se faca la apartament si nu la nr. de persoana din 2oo7 si pina in 2olo am fost socotita tot la nr.de persoane vreau sa stiu daca este corect mai vreau sa stiu daca presedintele asociatiei de proprietari este pensionar sau ajuns la drept de pensie are dreptul la amindoua mai ales ca aproape tot anul este plecat la fata sa in america si primeste si de la ASOCIATIE BANI VA MULTUMESC ASTEPT RASPUNS PT CA PE31 APRILE AM PROCES SI NU stiu cum sa procedez.

 • popescu loredana

  Doresc sa stiu ce se poate face in cazul in care un locatar ocupa abuziv doua dintre spatiile comune ale unei scari RESPECTIV USCATORIA SI ANEXA PREVAZUTA PENTRU SPATIUL DE GUNOI ,pe care le tine inchise si refuza sa le elibereze chiar daca presedintele l-a instintat.
  Vreau sa stiu daca o reclamatie la politie si la primarie il poate obliga sa elibereze spatiile comune ocupate abuziv,si in cat timp il poate obliga cei in drept sa elibereze anexele ocupate abuziv.
  Daca nu cer prea mult doresc sa stiu clar care sunt obligatiile presedintelui de bloc[sarcini] si ale administratorului .
  va multumesc anticipat.

 • Petrica Dogaru

  Stimate Domn,

  am deschis o societate, cu care am functionat 5 ani. Dupa acesti 5 ani am fost dat in judecata de un vecin pentru ca nu si-a dat acordul ca sa imi fac sediu social acolo, chiar daca am intrare separata fata de intrarea blocaului. Presedintele, Administratorul, vecinii – mai putin el, si-au dat acordul ca sa infiintez aceasta societate, iar acum sunt pe punctul sa pierd societatea din cauza acestui vecin care mi-a cerut sa ii cedez o parte din firma daca vreau sa imi dea acceptul. Ati mai asemenea ocazii? Puteti sa imi spuneti cum au fost rezolvate?
  Multumesc si va doresc multa sanatate.
  Cu respect,
  Petrica Dogaru

 • Sorin Geornoiu

  Buna ziua,

  Un administrator de bloc, persoana fizica, încadrat fara a avea avea atestatul profesional, poate încheia contracte cu terte persoane pentru prestari servicii? Sau altfel spus are drept de semnatura care sa angajeze proprietarii unei asociatii?

  Va multumesc

 • Cristi Vasile

  buna ziua. problema e ca presedintele de asociatie cere cate 100 lei pentru ca , cei de la gaze sa aduca conducta la scara blocului, dupa care vor urma celelalte cheltuieli. este normal sa ne oblige la plata acelui milion chiar daca doar unii vor gaz si altii nu? mentionez ca nu s/a votat o hotaare in acest sens.multumesc

 • ruxandra

  Buna seara.Cum se poate destitui un contabil din asociatia de proprietari?mentionez are functia numai de contabil.Multumesc anticipat

 • Mihai M

  Am si eu o intrebare: In cazul in care sunt restantieri, intreruperea apei curente este solutia? Este legal?

 • mihaela

  buna ziua,
  locuiesc intr-o scara de bloc la parterul acestuia aflandu-se un magazin com alimentar cu program NON-STOP. din cauza ca in special noaptea este f multa galagie-de la masini oprite in stratda care au muzica ,motoare pornite ,usi trantite, baute la scara de bloc, batai in geamul de la magazin -pana vine fata etc, am facut diverse sesizari la primaria mun. tulcea prin care le-am solicitat schimbarea programului non-stop din cauzele sus-mentionate. magazinul polar-asa se numeste, nu are pe geam nici un program de functionare de 11 ani, si totusi numeni nu a venit sa-l intrebe nimik-am incercat sa discutam cu el insa fara rezultate-face ce vrea. IN FINE, ANUL ACESTA IN SEPT FOST DATA SPRE PUBLICARE O HOTARARE A CONS.LOCAL TL. PRIN CARE INVITA SOC CU PRG.NON-STOP LA REAVIZARE CU SEMNATURILE VECINILOR AFECTATI. ADMINSTRATORUL MAGAZINULUI A STRANS SEMNATURI DE PE PARTE DIN SPATELE BLOCULUI DE LA VECINI CARE NU AU NICI O TREABA CU DERANJUL PE TIMPUL NOPTII-SEMNATURI 3 LA NR. SI DE LA COPIII PROPRIETARILOR CARE NU AVEAU DREPTUL ACESTA. A PLECAT CU DOSARUL LA AVIZARE, INTRE TIMP AFLU DE LA CINEVA DIN PRIMARIE CA ARE SEMNATURI DUBIOASE INSA LE ARE SI EI NU AU OAMENI DE TEREN CA SA LE VERIFICE ETC-. MERG CU INCA DOI VECINI CEL DE LA ETJ 1 DEASUPRA LUI ,LATERAL ETJ UNU SI EU LA 2 DEASUPRA MAGAZINUL IN AUDIENTA LA VICEPRIMAR ,SERV COMERCIAL -DE UNDE AM CONSTATAT CA ACOLO E F BINE SUSTINUT SI NU AVEAM SORTI DE IZBANDA. IN FINE SE TINE SEDINTA, I SE STABILESTE UN PROGRAM DE LA 5.00 LA 23,00-PROGRAM PE CARE NU-L RESCPECTA. AM FOST CU SESIZARE LA POL LOCALA -D-L CARE SE OCUPA ERA IN CONCEDIU SI NE-AU TRIMIS LA PLIMBARE-IDEEA E CA CI CU LEGEA IN MANA NU AVEAM DREPTATE ,PATRONUL NU RESPECTA NIMIK,NU E CONTROLAT DE ORGANELE ABILITATE IAR NOI TREBUIE SA SUPORTAM GALAGIA PE TIMPUL NOPTII INCONTINUARE , BA MAI MULT IN FATA MAGAZINULUI ESTE SEMNUL DE RUTIER DE OPRIREA INTERZISA CARE NU E RESPECTAT-INCLUSIV MASINILE DE PLOITIE TREC PE LANGA MASINILE OPRITE ACOLO SI II CLAXONEAZA SI PLEACA-TOTI NE SPUN CA PATRONUL ESTE SUSTINUT DE PARTIDUL SAU SI NU PREA AVEM SORTI DE IZBANDA CHIAR CU HOTARAREA EXISTENTA DOAR POATE, POATE IN INSTANTA.. CE SPUNETI? NOI SUNTEM TREMINATI DE CAP NOAPTE DE NOAPTE SI NUMENI NU NE AJUTA-VINE CAMPANIA-IAR IMARTE PUNGI, UMBRELE ETC SI PENTRU CE SA MERGEM LA VOT? SUNT PARTIDE CARE EU OAMENI CA ECST PATRON CAREORA LE ADUCE DESERVICII MARI PRIN COMPORTAMENTUL PE CARE-L AFISEAZA ZEFLEMISTI.
  CE SA FACEM ??? HELP. TOTUSI NU VREM SA AJUNGEM IN INSTANTA CU HOTARARE DE CONSILIU VALABILA SI SEMNATURI ETC DATE DE LOCATARI CARE TOTUSI SUNT VALABILE SI TREBUIESC RESPECTATE. DACA NU AVEM CE FACE VOM AJUNGE SI ACOLO.

 • Andrey20082002

  Asi dori contract individual de apa rece si gunoi,sa nu mai am de/a face cu capusele de la asociatie.Acesti trantori mai bine ar munci ,decat sa fure oamenilor bani prin diverse metode.Aceste asocaiti trebuiesc de urgenta desfiintate.Acesti trantori isi fac salariile dupa bunul plac,la ei nu se simte criza.

 • crilina

  Buna ziua , rog sa ma lamureasca cineva in legatura cu scoaterea de la plata intretinerii cu cerere adresata administratiei cu tot. deci in o luna am lipsit dintr un ap. cu 3 camere,si totusi d nul administrator mi a mentionat ca nu m i se scade decat cheltuielile comune (adica lift, femeia de servici, mici reparatii si cam atat) eu l am intrebat de cpi(cota parte indiviza care este de 26.20ron pe persoana si mi aspus ca legea nu permite asa ceva.va rog sa me ajuta ti cu un sfat.

 • Sigilda

  Buna ziua,sunt o chiriasa in ANL si nu am fost de acord cu instalarea
  interfonului in apartamentul meu,decizia pt interfon a fost luata de
  catre administratorul blocului la fel chirias si dansul, impreuna
  binenteles cu majoritatea chiriasilor,am refuzat sa-mi instaleze in
  interiorul apartamentului meu dar am fost de acord sa platesc cota parte
  pt instalarea interfonului la intrare si sa mi se elibereze card de
  intrare,mi sa refuzat eliberarea cardului pt a intra in bloc spunandu-mi
  ca nu poate elibera fara a-mi instala interfonul in apartament ,asa ca
  de cateva zile bune tot sun la vecini ca sa pot intra in propia mea
  casa, ma tot trimite (administratorul) la firma care a instalat iar
  firma ma trimite inapoi la administrator ca sa rezolv cu el , va rog un
  sfat sau o lege pt a iesii din aceasta situatie ,multumesc anticipat.

 • gheorghita draghici

  cereti la un vecin o cartela de la intrare si mergeti si faceti -va cate vreti dupa ea

 • Mocanu Marilena

  Doresc sa stiu daca presedintele asociatiei de proprietari,trebuie sa locuiasca obligatoriu in blocul unde este presedinte.

 • ana

  Buna ziua.as dori sa stiu ce masuri as putea sa iau in legătură cu probleme cu vecina cu apartamentul de deasupra mea.aceasta femeie nu locuieste in acest apartament,il are mostenire,si de 3 saptamani are geamurile toate deschise,iar la apart meu in bucatarie a apărut mucegai .am sunat aceasta doamna sa vina sa închidă geamurile dar nu vrea.eu pana acum nu am avut probleme cu mucegaiul,avand si centrala .ce as putea face?mulțumesc

 • manaila mircea

  Buna ziua,
  Ma numesc MANAILA MIRCEA, locuiesc in Strada Elev Popovici Nicolae nr,2 Bl.P49, Sc.2, Ap.60, asociatia din care fac parte se numeste ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC P49 SC.2+3.
  Am multe nedumeriri in ceeace priveste aceasta asociatie si as vrea daca se poate sa ma lamureasca si pe mine cineva ce sa fac sa pot indrepta cumva lucrurile.
  Imi cer mii de scuze daca abuzez de timpul dumneavoastra dar povestea este cam lunga, o sa incerc sa sintetizez cumva sa nu plictisesc.
  Din nu stiu ce an pana in anul 2010 am avut administrator o femeie care locuia la un bloc in apropiere, in 2010 a fugit cu suma de 3 miliarde lei vechi din cate am aflat. Aceasta suma reprezenta plata intretinerii fiecarui apartament. Timp de 5 ani din cate stiu nu a platit nimic nimanui adica nici o utilitate. Drept dovada ca la data disparitiei cu tot cu actele asociatiei din care reiesea cine si cat a platit intretinerea lunar, la preluarea de catre o firma a asociatiei in anul 2010, s-a constatat o restanta la radet si apa nova, esalonata de noua administratie in mod egal la toti locatarii cu toate ca am demonstrat cu chitante plata intretinerii in perioada 2005 – 2010 asta pentru ca nu mai existau acele tabele din care sa reiasa contributia si restantele fiecarui apartament.
  Din cate cunosc(am rascolit prin portalul instantelor de judecata) pentru ca sedintele sunt cumva secrete sau puse la ore nepotrivite in zile nepotrivite ca nu exista nici o plangere impotriva fostei administrator cu toate ca actuala administratie sustine ca exista dar niciodata nu au aratat actele precum ca ar fi dat-o in judecata( in ce stadiu se afla procesul), sa se recupereze prejudiciul.
  Le-am sugerat ca si comisia de cenzori este responsabila cu disparitia sumei pentru ca nu si-a facut treaba, adica sa controleze administratorul si destinatia banilor, dar nici un raspuns la nici o solicitare.
  Am cerut de asemenea sa imi arate si mie daca in aceasta perioada din 2010 de cand au preluat asociatia au platit facturile pentru utilitati ca sa nu ne mai trezim in aceeasi situatie, din nou tacere totala, ignoranta.
  Si daca au facut sedinta procesul verbal a fost semnat intotdeauna de aceeasi 3 oameni, intotdeauna aceeasi.
  Mai mult de atat am cerut la primarie un control din partea dumnealor daca mie nu vor sa imi arate cum mi-au cheltuit banii, nici de acolo nici un raspuns de nici un fel.
  De ce sunt asa banuitor? Pentru ca din 2010 si pana acum am platit de 2 ori si cu penalizari ce am consumat odata la un pret mai mare si pentru ca firma care administreaza acum asociatia (am aflat mult mai tarziu ca ar fi in relatii stranse cu fosta administratora care a fugit cu banii, gurile rele spun ca ar fi si rude) nu face alceva decat sa vina saptamanal joi intre orele 18.00 – 19.30 sa incaseze banii si atat, nimic altceva, sa zugravim intrarea in bloc macar sa facem ceva sa arate ca un loc unde stau oameni, nu s-a facut nimic dar absolut nimic de 4 ani, doar strans bani si atat. Am solicitat sa se separe cele 2 scari in asociatii separate sa poti tine evidenta mai usor, nimic nici in problema asta, tacere si ignoranta.
  Am incercat sa gasesc aceasta asocitie si am gasit-o aici: http://www.firme.info/asociatia-de-proprietari-bloc-p49-sc2-3-cui30323771/#webSites, totul e secret, totul este zero nimic care sa ateste ca functioneaza.
  As adauga ca din 13 decembrie a fost taiata din nou ca in ultimii 3 ani caldura, deci nu avem caldura nici acum din cauza restantelor la zi.
  In speranta ca va avea cineva rabdare sa citeasca aceasta poveste si imi va da si cateva sfaturi in ce directie sa o iau VA MULTUMESC ANTICIPAT.
  CU DEOSEBIT RESPECT
  MANAILA MIRCEA

 • Dan

  Si eu sunt deacord cu contractul individual ptr.apa rece asa cum sa facut si cu gunoiul.

 • Asociatie Bloc Zece

  buna seara,

  Care este legea in care precizeaza varsta copiilor pentru contributia la intretinere ?

 • balaban sorin

  SAOCIATIA DE PROPRIETARI SUNT MAI RAI DECAT DNA [PT.CA NU AVEM VARIANTE ] ESTE MONOPOL SI NOI TREBUE SA PUNEM BOTUL LA……,.,,.

 • balaban sorin

  trebue sa luam atitudine pt.noi platim angajatii nostri

 • balaban sorin

  PINA LA URMA SUNT PROPRIETAR SI NU STAU LA MANA NIMANUI CA STAU LA CASA SAU LA BLOC

 • Da.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava