Infolegal.ro

Legea 254/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa

Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.944 din 22 noiembrie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 1. – Procedurile de insolventa, procedurile de lichidare voluntara sau amiabila, precum si procedurile de prevenire a insolventei revazute de lege, inclusiv masurile de supraveghere financiara ori de administrare speciala, sunt conduse de practicieni in insolventa.”

2.Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 2. – Administratorul judiciar este practicianul in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile
prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca, in procedura insolventei, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare.”

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – Lichidatorul este practicianul in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa conduca activitatea debitorului in cadrul procedurii de faliment, atat in procedura generala, cat si in cea simplificata, si sa exercite atributiile prevazute de lege sau stabilite de instanta judecatoreasca.”

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Practicienii in insolventa isi exercita profesia in cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale. De asemenea, ei pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai unor societati civile profesionale.
(2) Un practician in insolventa isi poate exercita activitatea intr-o singura forma de organizare a profesiei si va putea avea calitatea de asociat intr-o singura societate profesionala sau intreprindere unipersonala.”

5. Titlul Sectiunii 1 a Capitolului II se abroga.

6. Articolul 6 se abroga.

7. Alineatele (1) si (3) ale articolului 7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Cabinetul individual isi constituie patrimoniul initial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activitatii profesionale si are regimul patrimoniului profesional de afectatiune.
(3) Creditorii ale caror creante sunt nascute din activitatea profesionala a practicianului in insolventa care are ca forma de
exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmari bunurile aflate in patrimoniul de afectatiune. Doar in masura in care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmarite si celelalte bunuri aflate in proprietatea practicianului in insolventa.”

8. Articolul 8 se abroga.

9. Titlul Sectiunii a 2-a a Capitolului II se abroga.

10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Societatea civila profesionala cu raspundere limitata, denumita in continuare si SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor in insolventa, persoane fizice.
(2) Aportul social al asociatilor poate fi in numerar, in natura si in industrie.
(3) Aportul in industrie consta in activitatea profesionala a practicianului in insolventa asociat.
(4) Contractul de societate este supus inregistrarii in Registrul societatilor civile profesionale de practicieni in insolventa, denumit in continuare Registrul societatilor profesionale, tinut la Secretariatul general al UNPIR.
(5) SPRL are patrimoniu propriu de afectatiune. Obligatiile si raspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune. Asociatii SPRL raspund personal in limita aportului social al fiecaruia.
(6) SPRL este supusa regimului transparentei fiscale, plata impozitului pe venit facandu-se de catre asociati, si tine contabilitatea in partida simpla potrivit reglementarilor contabile.
(7) SPRL isi poate constitui filiale care se inregistreaza in Registrul societatilor profesionale.”

11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12. – (1) Contractul de societate al societatii civile profesionale cu raspundere limitata este incheiat in forma scrisa. Daca printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla si teren, contractul de societate va fi incheiat in forma autentica.
(2) Contractul de societate al societatii civile profesionale cu raspundere limitata va cuprinde:
a) numele si prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul si data nasterii si domiciliul asociatilor;
b) data dobandirii calitatii de practician in insolventa si data definitivarii in profesie a asociatilor;
c) denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
d) aportul social, integral varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei;
e) numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, respectiv participarea la beneficii si pierderi a fiecarui asociat;
f) asociatii coordonatori care reprezinta si administreaza societatea impreuna cu puterile ce li s-au conferit; daca sunt mai multi coordonatori si ei formeaza un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare si functionare ale acestui organism;
g) reguli privind transmiterea partilor sociale si conditiile de retragere a asociatilor.
(3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai in scris sau, dupa caz, in forma autentica.”

12. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. – Dovada personalitatii juridice in raporturile cu tertii se face in baza unui certificat de inregistrare, intocmit conform Statutului de organizare si functionare a UNPIR, denumit in continuare Statut, si emis de Secretariatul general al UNPIR.”

13. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. – Pot detine calitatea de asociati doi sau mai multi practicieni in insolventa definitivi. Contractul de societate se va
transmite in scop de informare catre filialele unde sunt inscrisi asociatii.”

14. Alineatul (2) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In cazul transmiterii partilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social ramane in
proprietatea societatii daca prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel.”

15. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. – (1) SPRL este condusa de adunarea asociatilor.
(2) Adunarea asociatilor se intruneste la sediul principal al societatii sau, cu acordul unanim al asociatilor, in orice alt loc.”

16. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17. – (1) Hotararile adunarii asociatilor se iau prin votul asociatilor reprezentand majoritatea partilor sociale, cu exceptia cazurilor prevazute in contractul de societate.
(2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea contractului de societate este necesar acordul unanim al asociatilor.”

17. Alineatul (2) al articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Asociatii coordonatori reprezinta SPRL in raporturile cu tertii.”

18. Alineatul (3) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) In caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face in mod amiabil, tinandu-se seama de prevederile din contractul de societate. In caz de neintelegere, sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul prevazute in Statut.”

19. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. – In situatiile in care, din orice motive, in societate ramane un singur asociat o perioada mai mare de 3 luni, acesta este obligat sa o transforme in cabinet individual sau in intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, sub sanctiunea radierii.”

20. Alineatul (2) al articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) O persoana fizica nu poate fi asociat decat intr-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o alta IPURL.”

21. La articolul 25 litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) a promovat examenul de admitere in profesia de practician in insolventa, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de Statut.”

22. La articolul 27 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infractiune de coruptie, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care determina incapacitatea legala de a dobandi sau detine calitatea de fondator, administrator, membru in consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societati comerciale si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.”

23. Alineatul (3) al articolului 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Interdictia se aplica si practicianului in insolventa care se foloseste de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite de prezenta ordonanta de urgenta in scopul eludarii acestor interdictii. Practicienii in insolventa sunt obligati sa comunice UNPIR instantele la care nu isi pot exercita profesia din
motive de incompatibilitate, sub sanctiunea suspendarii.”

24. La articolul 29, dupa alineatul (3), se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
„(4) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata la tribunalele la care rudele pana la gr. III au indeplinit functia de judecator sindic in ultimii 5 ani.
(5) Profesia de practician in insolventa nu poate fi exercitata de persoane care in ultimii 5 ani au detinut functii in cadrul directiilor generale ale finantelor publice, al Curtii de Conturi sau al Autoritatii de Valorificare a Activelor Statului din raza teritoriala a Curtii de Apel unde functioneaza.”

25. Alineatul (1) al articolului 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 30. – (1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar/lichidator al unei persoane juridice, practicianul in insolventa
care a avut intr-o perioada de 2 ani anterioara datei pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii/de numire calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar al acelei persoane juridice.”

26. La articolul 31, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) in stare de conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite in Statut si in Codul de etica profesionala;”

27. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 32 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 32. – (1) Admiterea in profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Statutului.
(2) Pot fi primite in profesie, la cerere, cu scutire de examen si de perioada de stagiu, persoanele care au exercitat cel putin 5 ani functia de judecator, procuror, notar sau avocat. Inscrierea in Tabloul UNPIR se face in termen de cel mult 3 luni de la eliberarea din functia de procuror, judecator sau notar.
(4) Juramantul are urmatoarea formulare: «Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Statutului, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de
practician in insolventa.»”

28. Alineatele (1), (4) si (8) ale articolului 33 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 33. – (1) La inceputul exercitarii profesiei, practicianul in insolventa efectueaza un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada in care are calitatea de practician in insolventa stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de consilier juridic, economist sau inginer.
(4) Conditiile efectuarii stagiului, drepturile si obligatiile practicianului in insolventa stagiar, ale practicianului in insolventa
indrumator, precum si ale UNPIR fata de acestia sunt reglementate prin Statut.
(8) Conditiile de organizare si desfasurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Statut.”

29. La articolul 35, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) la cererea practicianului in insolventa, in conditiile prevazute in Statut;”

30. Alineatul (3) al articolului 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Onorariul provizoriu pentru perioada de observatie este stabilit de judecatorul-sindic la deschiderea procedurii de insolventa. Acesta va putea fi modificat o singura data in prima adunare a creditorilor, la cererea practicianului in insolventa.”

31. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 39. – In exercitiul atributiilor sale practicianul in insolventa se va abtine de la orice fapta de concurenta neloiala, de la
orice practica anticoncurentiala si de la intrarea in orice fel de conflict de interese, astfel cum sunt prevazute in Statut si in Codul de etica profesionala.”

32. Alineatele (2) si (5) ale articolului 40 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate numai de persoane care au calitatea de practician in insolventa compatibil.
(5) In cazul societatilor civile profesionale, raspunderea pentru neindeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora si se sanctioneaza potrivit prevederilor Statutului.”

33. Alineatul (4) al articolului 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Limita minima a valorii politei de asigurare profesionala este stabilita prin Statut.”

34. Alineatele (1) si (2) ale articolului 42 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 42. – (1) Membrii UNPIR au obligatia sa plateasca cotizatia anuala si contributia pe transe de venituri stabilite prin Statut.
(2) Neplata cotizatiei anuale si a contributiei in termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioada de 3 luni, iar neplata acestora pana la incheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR.”

35. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 43. – Societatile civile profesionale de practicieni in insolventa, membre ale UNPIR, au obligatia sa comunice filialelor
acesteia toate schimbarile intervenite in componenta asociatilor, colaboratorilor sau a angajatilor lor care au aceasta calitate, precum si orice modificare a contractului de societate in termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligatie incumba, in mod corespunzator, si cabinetelor individuale, respectiv IPURL.”

36. Alineatul (2) al articolului 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Autoritatea UNPIR se intinde pe intregul teritoriu al tarii. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridica, in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet, in conditiile stabilite prin Statut.”

37. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 46. – (1) In exercitiul atributiilor sale legale, UNPIR beneficiaza de competenta de autoreglementare, putand emite, in conditiile legii, Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, regulamente, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara.
(2) Statutul de organizare si functionare si Codul de etica profesionala si disciplina al UNPIR se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Congresul UNPIR.”

38. Literele j) si k) ale articolului 48 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„j) administreaza fondul de lichidare constituit potrivit legii, in conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atat la nivel central, cat si la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006;
k) indeplineste alte atributii stabilite prin lege sau prin Statut.”

39. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 49. – Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, presedintele UNPIR, Adunarea reprezentantilor permanenti si Consiliul national de conducere al UNPIR.”

40. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 50. – Activitatea curenta a UNPIR este coordonata de un secretariat general, ale carui atributii se stabilesc prin Statut.”

41. Alineatul (2) al articolului 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Congresul UNPIR si adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an si ori de cate ori se considera necesar, la
convocarea Consiliului national de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numarul membrilor sai. Congresul UNPIR este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la alin. (1), iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii congresului, acesta se va desfasura in conditiile prevazute de Statut.”

42. Literele b) si j) ale alineatului (1) si alineatele (2) si (3) ale articolul 52 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) adopta Statutul de organizare si functionare a UNPIR, precum si modificarile si completarile acestuia; adopta Codul de etica profesionala si Regulamentul privind procedura disciplinara;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de Statut.
(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari pentru Raspundere Profesionala a Membrilor UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si ale Statului.
(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurari Sociale a UNPIR, care dobandeste personalitate juridica la data constituirii ei, in conditiile legii si ale Statutului.”

43. La art. 52, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Congresul UNPIR poate sa delege o parte din atributiile sale Adunarii reprezentantilor permanenti.”

44. Dupa articolul 52, se introduce un nou articol, articolul 521, cu urmatorul cuprins:
Art. 521. – Adunarea reprezentantilor permanenti este constituita din Consiliul national de conducere si presedintii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. Adunarea reprezentantilor permanenti se intruneste semestrial si adopta hotarari ce urmeaza a fi supuse ratificarii proximului Congres al Uniunii.”

45. Literele d), n), o) si p) ale articolului 53 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„d) vegheaza la respectarea de catre membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale Statutului, a eticii si demnitatii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice si juridice;
n) aproba distribuirea sumelor din fondul de lichidare catre filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Statut;
o) aproba constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului;
p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau de Statut.”

46. Alineatul (3) al articolului 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Daca la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii adunarii generale, aceasta va avea loc in conditiile prevazute de Statut.”

47. La articolul 61, litera (e) a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„e) alte venituri din activitatea UNPIR si a filialelor sale, stabilite prin Statut.
(2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsa la UNPIR, potrivit normelor stabilite in Statut.”

48. Alineatul (1) al articolului 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 62. – (1) UNPIR are obligatia sa intocmeasca anual Tabloul practicienilor in insolventa din Uniunea Nationala a
Practicienilor in Insolventa din Romania, denumit in continuare Tabloul UNPIR. Informatiile si datele care se inscriu in Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut.”

49. La articolul 66, literele a) si h) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) contractul de societate al societatii civile profesionale;
h) informatii financiare, prezentate anual, in formatul prevazut prin Statut;”

50. La articolul 69, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Limitele sanctiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin Statut.
(4) Comisia superioara de disciplina solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor comisiei de disciplina a filialei, pronuntate in materie disciplinara, in complet de 3 membri, potrivit prevederilor Statutului.
(5) Procedura disciplinara se reglementeaza de catre UNPIR prin Statut.”

51. Articolul 71 se abroga.

52. Alineatul (3) al articolului 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Societatile comerciale de practicieni in reorganizare si lichidare isi pot transmite intreg patrimoniul SPRL sau IPURL infiintate conform prevederilor legale, fara lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, in cazul practicienilor in insolventa persoane fizice, sau SPRL prin IPURL nou infiintate de catre asociatii acestora membrii UNPIR, indiferent daca societatile comerciale de practicieni in insolventa care il detineau sunt radiate sau isi continua
activitatea fara insa a mai avea in obiectul de activitate reorganizarea si lichidarea.”

Art. II. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitatii practicienilor in
insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava