Infolegal.ro

Legea nr. 140/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„j) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, monitorizeaza recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, în conditiile prezentei legi;“.

2. La articolul 22 alineatul (1), dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele j1) si j2), cu urmatorul cuprins:

„j1) organizeaza concursuri sau examene pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, în conditiile prevazute la art. 58;

j2) dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursurilor, în conditiile legii;“.

3. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins:

„Art. 221

Agentia Nationala a Functionarilor Publici dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursului sau, dupa caz, a examenului, în urmatoarele cazuri:

a) în situatia în care este sesizata si se constata ca nu sunt îndeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de promovare în functii publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

b) autoritatea sau institutia publica nu a transmis Agentiei Nationale a Functionarilor Publici planul de ocupare a functiilor publice, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) si (5);

c) autoritatea sau institutia publica care organizeaza concursul sau examenul nu a obtinut avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, potrivit prevederilor art. 107.“

4. La articolul 57 alineatul (6), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere, altele decât cele prevazute la lit. a).“

5. La articolul 58, dupa alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)–(8), cu urmatorul cuprins:

„(4) Înstiintarea va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele:

a) identificarea functiilor publice vacante prin denumire, categorie, clasa si, dupa caz, grad profesional, precum si compartimentul din care fac parte;

b) conditiile de studii de specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice prevazute în fisa postului pentru fiecare functie publica vacanta;

c) data propusa pentru organizarea concursului.

(5) În termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarilor Publici verifica în baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care îndeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti.

(6) În conditiile în care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs. Responsabilul de procedura verifica îndeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si îndeplineste si celelalte activitati corespunzatoare calitatii de membru în comisia de concurs.

(7) Responsabilul de procedura sesizeaza cu celeritate Agentia Nationala a Functionarilor Publici în situatia nerespectarii de catre autoritatile si institutiile publice a procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizarii formulate de responsabilul de procedura, Agentia Nationala a Functionarilor Publici dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.

(8) Responsabilul de procedura poate fi desemnat din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau din cadrul institutiei prefectului, pe baza propunerilor prefectilor.“

6. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Numirea în functiile publice de conducere pentru care se organizeaza concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Numirea în functiile publice pentru care se organizeaza concurs în conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala care au organizat concursul.“

7. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Promovarea în functia publica de executie în gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de catre autoritatile si institutiile publice, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat în functia publica se completeaza cu noi atributii si responsabilitati sau, dupa caz, prin cresterea gradului de complexitate a atributiilor exercitate.“

8. La articolul 65, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 65

(1) Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, în limita functiilor publice rezervate promovarii, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

b) sa aiba cel putin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avanseaza;

c) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

d) sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în conditiile prezentei legi.“

9. La articolul 65, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Prevederile art. 58 alin. (2) si (3) se aplica în mod corespunzator.“

10. La articolul 68, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 68

(1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice într-o clasa superioara celei în care sunt încadrati, daca studiile absolvite sunt în specialitatea în care îsi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii.“

11. La articolul 68, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Promovarea în clasa nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic.“

12. La articolul 87 alineatul (1), litera b) se abroga.

13. La articolul 87 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„d) mutarea în cadrul autoritatii sau institutiei publice ori în cadrul altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice, în conditiile prezentei legi;“.

14. La articolul 87, alineatul (3) se abroga.

15. La articolul 89, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)–(23), cu urmatorul cuprins:

„(21) În mod exceptional, detasarea se poate dispune si pe o functie publica din categoria înaltilor functionari publici, cu aplicarea prevederilor art. 92 alin. (11), daca functionarul public îndeplineste conditiile de studii si de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice în conditiile prezentei legi. În acest caz, detasarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire a functionarilor publici care ocupa functii publice din categoria înaltilor functionari publici, la propunerea conducatorului autoritatii sau institutiei publice în care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea functionarul public detasat.

(22) Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functii publice generale echivalente functiilor publice specifice ocupate, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1)–(21) si cu respectarea prevederilor art. 110.

(23) Functionarii publici pot fi detasati si pe functii publice cu statut special, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 110.“

16. La articolul 90, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) În cazul functionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe functii publice de conducere de acelasi nivel sau, dupa caz, de nivel inferior, ale caror conditii de ocupare si experienta profesionala necesara în vederea ocuparii sunt similare cu cele ale functiei de pe care se efectueaza transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) si (5). Autoritatile sau institutiile publice între care se realizeaza transferul sunt obligate sa verifice îndeplinirea conditiei de similaritate a conditiilor de ocupare si a experientei profesionale.“

17. La articolul 90, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), în cazul înaltilor functionari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competenta legala de numire în functia publica, la solicitarea motivata a înaltului functionar public si cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice în a carei structura se gaseste functia publica vacanta pe care urmeaza a fi transferat, cu îndeplinirea conditiilor specifice prevazute pentru functia publica de conducere sau de executie respectiva si cu respectarea prevederilor alin. (7).“

18. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 91

(1) Mutarea în cadrul autoritatii sau institutiei publice ori în cadrul altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva ori temporara.

(2) Mutarea definitiva poate avea loc în urmatoarele situatii:

a) când se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice în care îsi desfasoara activitatea functionarul public pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie, clasa si, dupa caz, de acelasi grad profesional, sau pe o functie publica vacanta de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite conditiile specifice prevazute în fisa postului. În cazuri temeinic justificate, mutarea se poate dispune motivat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute de functionarul public. În oricare dintre situatii este necesar acordul scris al functionarului public;

b) la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie, clasa si, dupa caz, la acelasi grad profesional, sau pe o functie publica vacanta de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite conditiile specifice prevazute în fisa postului;

c) în alte situatii prevazute de dispozitiile legale.

(3) În cazul înaltilor functionari publici, mutarea definitiva se poate dispune de persoana care are competenta legala de numire în functia publica, la solicitarea motivata a înaltului functionar public si cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice în care se gaseste functia publica de conducere ori de executie vacanta pe care urmeaza a fi mutat definitiv, cu îndeplinirea conditiilor specifice prevazute pentru functia publica respectiva.

(4) Mutarea temporara pe o alta functie publica se dispune motivat, în interesul autoritatii sau institutiei publice, de catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice, pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie, clasa si, dupa caz, de acelasi grad profesional, pentru care sunt îndeplinite conditiile specifice prevazute în fisa postului sau, dupa caz, cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute de functionarul public, pentru o perioada de maximum 6 luni într-un an calendaristic.

(5) În mod exceptional, mutarea temporara sau definitiva poate fi solicitata de functionarul public în cazul în care starea sanatatii, dovedita pe baza unui examen de specialitate, nu îi mai permite desfasurarea activitatii în acel compartiment. Mutarea temporara sau definitiva se face în conditiile prezentei legi, daca functionarul public în cauza este apt profesional sa îndeplineasca atributiile care îi revin.

(6) Daca mutarea se dispune în alta localitate, functionarul public beneficiaza de drepturile prevazute la art. 90 alin. (3).

(7) Functionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autoritatii sau institutiei publice în alta localitate, daca se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 89 alin. (3). Refuzul nejustificat constituie abatere disciplinara.“

19. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 92

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care îndeplineste conditiile de studii si de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si care nu are o sanctiune disciplinara aplicata, care nu a fost radiata, în conditiile prezentei legi.“

20. La articolul 92, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) În mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice în al carei stat de functii exista functia publica corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de functionari publici cu statut special care îndeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire în functia publica corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici, în conditiile în care, din motive obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.“

21. La articolul 92, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Daca functia publica este vacanta, masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre persoana care are competenta numirii în functia publica, pe o perioada de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(4) Daca functia publica este temporar vacanta, masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre persoana care are competenta legala de numire în functia publica, pâna la data încetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei publice, pâna la radierea de drept a sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. c) sau, dupa caz, în situatia în care functionarul public de conducere exercita cu caracter temporar o alta functie publica de conducere vacanta sau temporar vacanta ori din categoria înaltilor functionari publici, pâna la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, în conditiile legii.“

22. La articolul 93, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Refuzul neîntemeiat al numirilor prevazute la alin. (1) atrage eliberarea din functia publica. În aceasta situatie, înaltul functionar public intra în corpul de rezerva al functionarilor publici, beneficiind de dreptul de a fi redistribuit pe o functie publica de conducere sau de executie vacanta, în conditiile prezentei legi.“

23. Articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 107

(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice în oricare dintre urmatoarele situatii:

a) stabilirea sau modificarea structurii de functii publice pentru fiecare autoritate si institutie publica, în parte, de catre conducatorul acesteia ori prin hotarâre a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (3);

b) modificarea calitatii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1) sau (5);

c) reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei publice.

(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a înstiinta, în termen de 10 zile lucratoare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, în oricare dintre urmatoarele situatii:

a) intervenirea unor modificari în structura functiilor publice din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, ca urmare a promovarii în clasa si în grad profesional a functionarilor publici;

b) transformarea unei functii publice vacante într-o functie publica cu o alta denumire sau într-o functie publica de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numarul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau institutia publica si în fondurile bugetare anuale alocate.

(3) Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prealabil si obligatoriu în toate situatiile prevazute la alin. (1).

(4) În situatia în care, dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, actele administrative prin care se stabilesc masuri din categoria celor prevazute la alin. (1) se aproba cu modificari sau completari, ordonatorii principali de credite din administratia publica locala au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici aceste acte administrative, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data aprobarii lor prin hotarâre a consiliului local sau, dupa caz, prin hotarâre a consiliului judetean.

(5) În situatia prevazuta la alin. (4), autoritatile administratiei publice locale pot pune în aplicare dispozitiile hotarârii consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, numai dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. În acest caz, avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se emite în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii actelor administrative prevazute la alin. (4).

(6) Lista documentelor necesare pentru obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si modalitatea de transmitere a acestora de catre autoritatile si institutiile publice se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

24. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu urmatorul cuprins:

„Art. 1071

(1) Pentru respectarea drepturilor de cariera ale functionarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificari ale structurii organizatorice, reorganizari sau desfiintari de structuri si functii publice, autoritatile si institutiile publice initiatoare din administratia publica centrala si locala sunt obligate sa prevada un termen de minimum 30 de zile, în vederea aplicarii procedurilor legale prevazute de prezenta lege.

(2) Dupa aprobarea actelor normative, în conditiile legii, pentru structura de functii publice care rezulta în conditiile alin. (1), autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conditiile prevazute la art. 107.“

Art. II

În cursul anului 2010, intrarea în categoria înaltilor functionari publici se poate face pe orice functie publica vacanta corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici, prin concurs de intrare în categoria înaltilor functionari publici, organizat în conditiile legii.

Art. III

Procedurile privind organizarea concursurilor de recrutare sau, dupa caz, de promovare, aflate în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se desfasoara potrivit regimului juridic aplicabil la data la care au fost demarate.

Art. IV

În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a reanaliza si de a lua masurile necesare pentru stabilirea regimului juridic aplicabil posturilor, în conditiile art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. V

La data intrarii în vigoare a prezentei legi, prevederile art. I pct. 6–25 si ale art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri în domeniul functiei publice, precum si pentru întarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 6 octombrie 2009, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art. VI

Aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. o), art. 65 alin. (3) si art. 70 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se suspenda pâna la data de 31 decembrie 2010.

Art. VII

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, în conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava