Infolegal.ro

Ordin 1.554/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane

ORDIN Nr. 1.554/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane

M.Of.429 din 24 iunie 2009

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 312/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, care instituie obligativitatea ca fiecare operator economic si, dupa caz, alte persoane sa aiba atribuit, dupa 1 iulie 2009, un numar unic de înregistrare si identificare, denumit EORI, pentru a servi drept referinta comuna în relatiile acestora cu autoritatile vamale de pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, precum si pentru schimbul de informatii între autoritatile vamale si între autoritatile vamale si alte autoritati,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
tipareste Selecteaza documentul documentul Înapoi la articol
Atentie! Aceste acte sunt prezentate asa cum au fost ele publicate în Monitorul Oficial.

Art. 2

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea si identificarea operatorilor economici stabiliti în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 20 februarie 2009.

Norme tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1

Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de înregistrare în România, la autoritatea vamala, a operatorilor economici si a altor persoane.

Art. 2

În sensul prezentelor norme tehnice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) numar EORI – numar de înregistrare si identificare a operatorilor economici si a altor persoane, definit la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) numar de înregistrare în sistemul informatic – un numar, altul decât numarul EORI, care se atribuie:

– persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene si care nu au primit un numar EORI, dar efectueaza operatiuni pentru care trebuie furnizat un numar de identificare, în conformitate cu anexa nr. 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

– persoanelor care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene si care depun pentru prima data în România o declaratie vamala pentru regimul de admitere temporara sau reexport din admitere temporara;

c) operator economic – persoana definita la art. 1 pct. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) aplicatia „EORI-RO“ – aplicatie informatica ce permite atribuirea numerelor EORI si a numerelor de înregistrare în sistemul informatic.

Art. 3

Autoritatea vamala atribuie numar EORI urmatoarelor categorii de persoane:

a) operatorilor economici care sunt stabiliti în România, în conditiile respectarii prevederilor art. 41 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, în conditiile respectarii prevederilor art. 41 alin. (4) lit. b) si c), precum si alin. (5) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul Uniunii Europene, în conditiile respectarii prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) persoanelor, altele decât operatorii economici mentionati la lit. c), care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, în conditiile respectarii prevederilor art. 41 alin. (4) lit. b) si c), precum si alin. (5) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II

Cererea de atribuire a numarului EORI

Art. 4

(1) Cererea de atribuire a numarului EORI, al carei model este prevazut în anexa nr. 1, se completeaza de catre persoanele mentionate la art. 3 utilizând aplicatia „EORI-RO“, prin accesarea linkului existent pe website-ul Autoritatii Nationale a Vamilor: www.customs.ro, sectiunea „e-Customs“, subsectiunea EORI, Sistem informatic. Cererea se înregistreaza în aplicatia „EORI-RO“, se tipareste si se depune, semnata si stampilata de solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale în a carei raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta persoana respectiva, în cazul persoanelor stabilite în România, sau la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale în a carei raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 41 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul operatorilor economici mentionati la art. 3 lit. c), care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse sau scoase marfurile pe/de pe teritoriul vamal comunitar.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune la autoritatea vamala competenta împreuna cu documente justificative care sa sustina informatiile din cuprinsul ei.

Art. 5

În cazul operatorilor economici care sunt stabiliti în România, cererea de acordare a numarului EORI este însotita de urmatoarele documente, în fotocopie:

a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;

b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;

c) documente din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, în situatia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e).

Art. 6

În situatia persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, cererea de acordare a numarului EORI este însotita de urmatoarele documente, în fotocopie:

a) documentele de înregistrare eliberate de autoritatile cu atributii în acest sens;

b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;

c) documentele din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, în situatia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisa în documentele prevazute la lit. a) si b);

d) cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Art. 7

În cazul persoanelor prevazute la art. 3 lit. c) si d), cererea de acordare a numarului EORI este însotita de urmatoarele documente:

a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competenta din tara terta, în fotocopie;

b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea competenta din tara terta, dupa caz, în fotocopie;

c) documente din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, în situatia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisa în documentele prevazute la lit. a) si b), emise de autoritatile responsabile din cadrul registrului comertului ori de camerele de comert din Uniunea Europeana sau din tara terta, în original ori copie legalizata, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;

d) o fotocopie a pasaportului valabil sau a altui document de calatorie, în cazul persoanelor fizice.

Art. 8

În cazul persoanelor mentionate la art. 4 alin. (2), cererea de acordare a numarului EORI este însotita de urmatoarele documente:

a) fotocopia copertei carnetului TIR cu stampila ce contine datele de identificare ale titularului de carnet TIR;

b) fotocopia pasaportului conducatorului autovehiculului.

CAPITOLUL III

Atribuirea numarului EORI

Art. 9

(1) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse în cerere si cele din documentele prevazute la art. 5–8, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal de frontiera acorda numarul EORI si transmite solicitantului, prin intermediul aplicatiei „EORI-RO“, o notificare de atribuire a numarului EORI, la adresa de posta electronica indicata de acesta în cerere.

(2) În situatia în care în cerere nu este indicata o adresa de posta electronica, notificarea de atribuire a numarului EORI se transmite prin posta solicitantului/reprezentantului sau se înmâneaza acestuia la sediul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal de frontiera.

(3) Modelul notificarii de atribuire a numarului EORI este prevazut în anexa nr. 2.

Art. 10

(1) În situatia în care autoritatea vamala constata neconcordante între datele înscrise în cerere si cele din documentele anexate, precum si în cazul lipsei vreunuia dintre documentele care trebuie sa însoteasca cererea, aceasta notifica în scris solicitantului cele constatate.

(2) Cererea de acordare a numarului EORI se respinge si se elimina din aplicatia „EORI-RO“ daca solicitantul nu a remediat în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii neconcordantele constatate de autoritatea vamala.

Art. 11

(1) Numarul EORI are urmatoarea structura: ROXX, unde XX este o serie alfanumerica de maximum 15 caractere, formata din:

a) codul unic de identificare sau codul de înregistrare fiscala, dupa caz, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. a);

b) codul unic de identificare sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, dupa caz, respectiv codul numeric personal, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. b);

c) codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, dupa caz, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. c);

d) codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, dupa caz, ori seria si numarul pasaportului valabil/documentului de calatorie, pentru persoanele prevazute la art. 3 lit. d).

(2) În situatiile în care codul unic de identificare, codul de identificare si codul de înregistrare în scopuri de TVA, mentionate la alin. (1) lit. a)–d), contin codul ISO alfa 2 al tarii emitente, în structura numarului EORI se va prelua numai seria numerica a codurilor în cauza.

(3) În cazul persoanelor prevazute la art. 4 alin. (2), structura numarului EORI este de forma: ROTYYZZZXX, unde:

a) litera „T“ reprezinta identificatorul pentru operatorii economici autorizati la regimul TIR, în conformitate cu prevederile Conventiei vamale relative la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975);

b) „YY“ reprezinta codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana careia i se atribuie numarul EORI;

c) „ZZZ“ reprezinta codul de 3 cifre al asociatiei garante din tara terta prin intermediul careia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR;

d) „XX“ reprezinta numarul titularului carnetului TIR, atribuit de asociatia garanta din tara terta (maximum 9 caractere).

CAPITOLUL IV

Procedura alternativa

Art. 12

(1) În situatia în care aplicatia „EORI-RO“ nu functioneaza, solicitantul completeaza cererea prevazuta în anexa nr. 1 si o depune la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal de frontiera, împreuna cu documentele prevazute la art. 5–8.

(2) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse în cerere si cele din documentele anexate, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal de frontiera introduce datele din cerere în aplicatia „EORI-RO“, în maximum 24 de ore de la restabilirea functionarii aplicatiei. Dupa acordarea numarului EORI se transmite solicitantului notificarea de atribuire a acestuia, conform procedurii prevazute la art. 9.

CAPITOLUL V

Atribuirea numerelor de înregistrare în sistemul informatic

Art. 13

(1) Atribuirea numerelor de înregistrare în sistemul informatic se realizeaza în baza unei cereri scrise, al carei model este prevazut în anexa nr. 3. Cererea se depune, semnata si stampilata de solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale în a carei raza de competenta teritoriala se afla biroul vamal la care urmeaza sa fie declarate marfurile pentru plasarea sub regim vamal sau la biroul vamal de frontiera unde se declara marfurile.

(2) În sustinerea cererii mentionate la alin. (1) se anexeaza documente justificative. Dispozitiile art. 7 se aplica în mod corespunzator.

Art. 14

(1) Dupa verificarea concordantei dintre datele cuprinse în cerere si cele din documentele justificative anexate, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal de frontiera introduce datele în aplicatia „EORI-RO“.

(2) Dispozitiile art. 10 se aplica în mod corespunzator.

Art. 15

(1) Structura numarului de înregistrare în sistemul informatic este de urmatoarea forma: ROZZXX, unde:

a) „ZZ“ reprezinta codul de tara ISO alfa 2 al tarii unde este stabilita persoana care se înregistreaza;

b) „XX“ reprezinta o serie alfanumerica de maximum 13 caractere formata din codul de identificare sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, dupa caz, respectiv codul numeric personal ori seria si numarul pasaportului valabil/documentului de calatorie, în cazul persoanelor fizice.

(2) Dispozitiile art. 12 se aplica în mod corespunzator.

Art. 16

(1) Numerele de înregistrare în sistemul informatic nu se utilizeaza în declaratiile sumare de intrare/iesire prevazute la art. 36a si 182a din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) La depunerea declaratiilor sumare mentionate la alin. (1) este obligatorie furnizarea de numere EORI.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 17

Operatorii economici si alte persoane carora le-a fost atribuit un numar EORI/numar de înregistrare în sistemul informatic au obligatia sa notifice directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal de frontiera care a atribuit numarul EORI modificarea oricarora dintre datele cuprinse în cerere si în documentele anexate la aceasta.

Art. 18

(1) În situatia în care persoanele mentionate la art. 17 solicita modificarea datelor înscrise în cererea de atribuire a numarului EORI/numarului de înregistrare în sistemul informatic, acestea întocmesc si depun la autoritatea vamala care a atribuit numarul EORI/numarul de înregistrare în sistemul informatic o cerere întocmita potrivit art. 4 sau 13, dupa caz, însotita de documente justificative.

(2) Autoritatea vamala valideaza în aplicatia „EORI-RO“ modificarile datelor de identificare ale persoanelor, fara a mai transmite acestora o notificare în acest sens.

Art. 19

(1) În temeiul art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentantii pot sa completeze si sa depuna cereri de atribuire a numerelor EORI/de înregistrare în sistemul informatic pentru persoanele cu care au încheiate contracte de reprezentare.

(2) În situatiile mentionate la alin. (1) cererea este însotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului, în original, în care acesta precizeaza daca este de acord sau nu cu publicarea de catre Comisia Europeana pe internet a numarului EORI si a datelor cu caracter personal, precum si de contractul de reprezentare, în fotocopie.

Art. 20

Anexele nr. 1–3 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

ANEXA Nr. 1 – cerere

Note explicative la cerere

1. Solicitantul

Nr. de referinta solicitant: Se înscrie numarul de înregistrare a solicitarii din evidentele proprii ale operatorului economic.

Persoanele fizice nu completeaza aceasta caseta.

Cod identificare unic: Se completeaza în functie de tipul de persoana, astfel:

În cazul operatorilor economici care au sediul stabilit în România, se înscrie codul unic de înregistrare din certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.

În cazul persoanelor, altele decât operatorii economici, care au sediul/resedinta în România se înscrie codul unic de înregistrare din certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului sau numarul de înregistrare în scopuri fiscale, dupa caz.

În cazul persoanelor fizice se înscrie codul numeric personal.

În cazul operatorilor economici, precum si al altor persoane, cu exceptia persoanelor fizice, care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal comunitar, se înscrie codul tarii terte (ISO alfa 2) urmat de numarul de înregistrare atribuit de autoritatea competenta din tara în care este stabilit solicitantul.

În cazul persoanelor fizice care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal comunitar, se înscrie codul tarii terte (ISO alfa 2) urmat de seria si numarul pasaportului valabil sau al altui document de calatorie.

În cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal comunitar, se înscriu: litera „T“, urmata de codul de tara ISO alfa 2 al tarii transportatorului, codul de 3 cifre al asociatiei garante nationale prin intermediul careia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR si numarul titularului carnetului TIR atribuit de asociatia garanta din tara terta.

Nume complet: Se înscriu denumirea completa/numele si prenumele persoanei care solicita atribuirea numarului EORI.

Nume scurt: Se înscriu initialele denumirii/numelui solicitantului sau orice alta forma scurta a numelui.

Solicit nr. EORI pe perioada: Se înscriu data de la care se solicita atribuirea numarului EORI, precum si data de încetare a valabilitatii numarului EORI, daca este cazul.

În cazul în care atribuirea numarului EORI se face în baza pasaportului valabil sau a altui document de calatorie, data de încetare a valabilitatii numarului EORI se completeaza cu data expirarii documentului respectiv.

2. Adresa sediului social/resedinta

Se mentioneaza adresa completa a sediului social sau a resedintei, dupa caz, inclusiv identificatorul de tara.

În caseta „Valabilitate“:

– subcaseta „Început“ – se înscrie automat de catre sistem data înscrisa în caseta 1 (data de la care se solicita atribuirea numarului EORI);

– subcaseta „Sfârsit“ – se completeaza în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea adresei sediului social declarat initial la atribuirea numarului EORI.

3. Numarul (numerele) de identificare TVA

Se înscriu tara/tarile si numarul/numerele atribuit/atribuite, daca este cazul, de autoritatea/autoritatile fiscala/fiscale din România sau din alte state membre UE.

4. Statutul juridic

Se înscrie forma de constituire a solicitantului, asa cum este mentionata în documentul de constituire, daca este cazul.

În caseta „Valabilitate“:

– subcaseta „început“ – se înscrie data constituirii în forma declarata;

– subcaseta „sfârsit“ – se completeaza în cazul cererilor de modificare care privesc forma de constituire doar în cazul în care se schimba statutul juridic declarat initial în cererea de atribuire a numarului EORI.

5. Data de constituire/data nasterii

Se mentioneaza data de constituire sau, în cazul unei persoane fizice, data nasterii solicitantului.

6. Tipul de persoana

Se înscrie tipul de persoana în forma codificata, astfel:

1 – pentru persoana fizica;

2 – pentru persoana juridica;

3 – pentru asociere de persoane, astfel cum se mentioneaza la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Persoana de contact

Se mentioneaza numele persoanei de contact, adresa si cel putin una dintre urmatoarele informatii: numarul de telefon, numarul de fax si adresa electronica.

În caseta „Valabilitate“:

– subcaseta „început“ – se înscrie data completarii cererii.

– subcaseta „sfârsit“ – se completeaza în cazul cererilor de modificare care privesc schimbarea datelor referitoare la persoana de contact, declarate initial în cererea de atribuire a numarului EORI.

8. Numarul (numerele) de identificare atribuit(e) în scopuri vamale de autoritatile competente ale unei tari terte

În cazul unei persoane care nu este stabilita pe teritoriul vamal al Comunitatii se înscrie (înscriu) numarul (numerele) de identificare atribuit(e), daca este cazul, persoanei interesate în scopuri vamale de catre autoritatile competente ale unei tari terte cu care este în vigoare un acord de asistenta administrativa reciproca în domeniul vamal. Acest numar (aceste numere) de identificare include (includ) codul de tara sau de teritoriu (daca este disponibil, codul de tara ISO alfa 2, astfel cum acesta este definit în anexa nr. 38, titlul II, caseta 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare).

9. Codul principalei activitati economice

Se mentioneaza codul principalei activitati economice la nivel de 4 cifre, conform clasificarii statistice a activitatilor economice în Comunitatea Europeana (CAEN), daca este cazul.

10. Acordul pentru divulgarea nr. EORI si a datelor cu caracter personal

Se bifeaza una dintre casutele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe internet de Comisia Europeana a numarului EORI si a datelor cu caracter personal.

Acordul privind publicarea pe internet de catre Comisia Europeana a datelor de identificare si înregistrare, mentionate în cererea de atribuire a numarului EORI (numarul EORI, numele complet al persoanei si adresa sediului sau a domiciliului) nu este obligatoriu.

Refuzul publicarii datelor cu caracter personal nu afecteaza prelucrarea cererii privind atribuirea numarului EORI si îndeplinirea formalitatilor vamale.

11. Lista documentelor atasate

Se înscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea de atribuire a numarului EORI.

12. Se înscriu numele si prenumele, functia, se aplica stampila si se semneaza de reprezentantul legal al operatorului economic sau reprezentantul desemnat de operatorul economic în relatiile cu autoritatea vamala.

În cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal comunitar, se înscriu numele si prenumele conducatorului autovehiculului si se semneaza de catre acesta.

Data: Se înscrie data completarii cererii.

ANEXA Nr. 2 la normele tehnice :NOTIFICARE DE ATRIBUIRE A NUM?RULUI EORI

Numar EORI data emitere:

Valabil pe perioada: -:-

Titularul numarului EORI

Autoritatea emitenta

Nume:

Localitatea:

Strada si nr.:

Cod postal:

Judetul/Sectorul:

Tara:

ATENTIE:

Numarul EORI este unic si valabil în relatiile dumneavoastra cu toate autoritatile vamale de pe teritoriul Uniunii Europene.

ANEXA Nr. 3 la normele tehnice

Note explicative la cerere:

1. Solicitantul

Cod identificare: Se completeaza în functie de tipul de persoana, astfel:

În cazul persoanelor, altele decât operatorii economici, care au sediul/resedinta într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se înscrie codul tarii (ISO alfa 2) urmat de numarul de înregistrare/codul numeric personal atribuit de autoritatea competenta din tara în care este stabilit solicitantul.

În cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliti pe teritoriul vamal comunitar, se înscrie codul tarii terte în care este stabilit solicitantul (de forma ISO alfa 2) urmat de numarul de înregistrare atribuit de autoritatea competenta din tara în care este stabilit solicitantul.

Nume complet: Se înscriu denumirea completa/numele si prenumele persoanei care solicita atribuirea numarului de înregistrare în sistemul informatic.

2. Adresa sediului social/resedinta

Se mentioneaza adresa completa a sediului social sau a resedintei, dupa caz, inclusiv identificatorul de tara.

3. Data de constituire/data nasterii

Se mentioneaza data de constituire sau, în cazul unei persoane fizice, data nasterii solicitantului.

4. Tipul de persoana

Se înscrie tipul de persoana în forma codificata, astfel:

1 – pentru persoana fizica;

2 – pentru persoana juridica;

3 – pentru asociere de persoane, astfel cum se mentioneaza la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Persoana de contact

Se mentioneaza numele persoanei de contact, adresa si cel putin una dintre urmatoarele informatii: numarul de telefon, numarul de fax si adresa electronica.

6. Lista documentelor atasate

Se înscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaza la cererea de atribuire a numarului de înregistrare în sistemul informatic.

7. Se înscriu numele si prenumele, functia, se aplica stampila si se semneaza de reprezentantul legal al solicitantului sau reprezentantul desemnat de acesta în relatiile cu autoritatea vamala.

Data: Se înscrie data completarii cererii.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava