Infolegal.ro

Ordin 532/2008 pentru aprobarea regulamentului de inchiriere a terenurilor portuare care apartin domeniului public

Regulament de inchiriere a terenurilor portuare care apartin domeniului public.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1 Prezentul regulament stabileste conditiile pentru inchirierea terenurilor portuare prevazute la art. 27 3 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care apartin domeniului public si sunt concesionate administratiilor portuare si/sau de cai navigabile interioare.

Art. 2 Inchirierea terenurilor portuare prevazute la art. 1 se desfasoara pe baza de licitatie publica cu strigare.

Art. 3 Inchirierea se face in baza unui contract prin care administratia portuara si/sau de cai navigabile interioare, in calitate de locator, transmite operatorului, in calitate de locatar, dreptul de folosinta temporara a unui teren portuar, in schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administratiei.

Art. 4 (1) Poate deveni locatar orice persoana juridica romana sau straina, in conditiile legii.

(2) Plata chiriei aferente contractului de inchiriere se face in lei sau in valuta liber convertibila, acceptata de Banca Nationala a Romaniei asa cum s-a convenit prin contractul de inchiriere, la cursul ultimei zile lucratoare a lunii precedente incheierii contractului de inchiriere.

CAPITOLUL II
Instructiuni pentru organizarea si desfasurarea procedurii de inchiriere

Art. 5 Licitatiile publice cu strigare pentru inchirierea terenurilor portuare se organizeaza de catre administratiile portuare si/sau de cai navigabile interioare.

Art. 6 (1) Anuntul de licitatie publica deschisa cu strigare se publica de catre administratia portuara si/sau de cai navigabile interioare pe site-ul propriu si in presa interna cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru desfasurarea licitatiei de inchiriere.

(2) Anuntul de licitatie se intocmeste dupa aprobarea documentatiei de licitatie.

(3) Anuntul de licitatie trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

1. informatii generale privind locatorul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

2. informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat;

3. informatii privind documentatia de licitatie;

3.1. modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire;

3.2. denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire;

3.3. costul si conditiile de plata pentru obtinerea unui exemplar din documentatie;

3.4. data limita pentru solicitarea clarificarilor;

4. data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor;

5. denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei;

6. data de reluare a licitatiei.

Art. 7 (1) Oportunitatea inchirierii este aprobata de consiliul de administratie al administratiei portuare si/sau de cai navigabile interioare si se comunica Ministerului Transporturilor – Directia generala transport naval.

Art. 8 Consiliul de administratie al administratiei portuare si/sau de cai navigabile interioare stabileste valoarea minima a chiriei de la care incepe licitatia cu strigare, contravaloarea documentatiei de licitatie si taxa de participare.

Art. 9 (1) Documentatia de atribuire a contractului de inchiriere se aproba de catre consiliul de administratie al administratiei portuare si/sau de cai navigabile interioare.

(2) Documentatia de atribuire a contractului de inchiriere trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

1. informatii generale privind administratia portuara si/sau de cai navigabile interioare, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

2. instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de inchiriere;

3. caietul de sarcini;

4. valoarea garantiei de participare la licitatie, care va fi de minimum 5% din chiria anuala calculata la tariful minim de incepere a licitatiei;

5. instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

6. informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei castigatoare;

7. instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

8. informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Art. 10 Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

1. informatii generale privind obiectul inchirierii:

– descrierea si identificarea terenului portuar care urmeaza sa fie inchiriat;

2. conditii generale ale inchirierii:

– obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare;

– obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta;

– interdictia subinchirierii bunului inchiriat;

– durata inchirierii ce nu poate depasi durata contractului de concesiune incheiat intre administratia portuara si/sau de cai navigabile interioare si Ministerul Transporturilor;

– chiria minima si modul de calcul al acesteia;

– natura si cuantumul garantiilor solicitate de catre locator;

– raspunderea locatarului pentru neindeplinirea obligatiilor impuse de caietul de sarcini;

– cauze de incetare a inchirierii, altele decat ajungerea la termen;

– alte obligatii in raport cu obiectul inchirierii;

3. conditii speciale ale inchirierii;

4. contractul-cadru de inchiriere:

– partile contractante;

– obiectul contractului;

– durata inchirierii;

– valoarea chiriei;

– conditii si termene de plata;

– garantii;

– drepturile si obligatiile partilor;

– incetarea contractului;

– forta majora;

– litigii;

– rezilierea/incetarea contractului;

– alte termene si conditii.

Art. 11 Instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de inchiriere se elaboreaza de catre locatar si fac parte din documentatia de atribuire.

Art. 12 (1) Comisia de licitatie este alcatuita dintr-un numar impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, dintre care unul este presedinte.

(2) Fiecaruia dintre membrii comisiei de licitatie i se poate desemna un supleant.

Art. 13 Componenta comisiei de licitatie, membrii acesteia, precum si supleantii lor se stabilesc si sunt numiti prin decizie a directorului general al administratiei portuare.

Art. 14 (1) Fiecare dintre membrii comisiei de licitatie beneficiaza de cate un vot.

(2) Deciziile comisiei de licitatie se adopta cu votul majoritatii membrilor.

(3) Membrii comisiei de licitatie sunt obligati sa dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, dupa termenul-limita de depunere a ofertelor, care se va pastra alaturi de dosarul inchirierii.

(4) In caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de evaluare il va sesiza de indata pe locator despre existenta starii de incompatibilitate si va propune inlocuirea persoanei incompatibile dintre membrii supleanti.

Art. 15 Supleantii participa la sedintele comisiei de evaluare numai in situatia in care membrii acesteia se afla in imposibilitate de participare din cauza unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau fortei majore.

Art. 16 Atributiile comisiei de licitatie sunt:

a) analiza si selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si documentelor depuse;

b) intocmirea listei cuprinzand participatii admisi pentru licitatia cu strigare;

c) monitorizarea desfasurarii licitatiei cu strigare;

d) intocmirea raportului final al licitatiei;

e) intocmirea proceselor-verbale ale licitatiei cu strigare;

f) desemnarea ofertei castigatoare.

Art. 17 (1) Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.

(2) Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom, numai pe baza documentatiei de atribuire si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 18 Membrii comisiei de licitatie au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate.

Art. 19 (1) Documentele de participare la licitatia cu strigare se depun la sediul locatorului cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii licitatiei, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul licitatiei, precizandu-se data si ora.

(2) Fiecare participant poate depune doar o singura documentatie pentru aceeasi parcela de inchiriat.

Art. 20 Fiecare exemplar al documentatiei trebuie sa fie semnat de catre participantul la licitatie.

Art. 21 Pentru desfasurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti. In caz contrar, se reia procedura de licitatie la o data ulterioara, asa cum este prevazut in anuntul de licitatie.

Art. 22 (1) In urma licitatiei cu strigare, comisia de licitatie stabileste castigatorul licitatiei pentru participantul care ofera pretul cel mai mare al chiriei prin licitatia cu strigare, iar secretarul acesteia intocmeste raportul de adjudecare, semnat de toti membrii comisiei.

(2) In baza raportului de adjudecare ce indeplineste conditiile prevazute la alin. (1), comisia de licitatie, in termen de 3 zile lucratoare, comunica rezultatul licitatiei participantilor la aceasta. Totodata, comunica motivele care au stat la baza respingerii participantilor declarati necastigatori.

Art. 23 (1) Contestatiile vor fi formulate in scris si se vor depune la sediul locatorului in termen de 3 zile lucratoare de la data adjudecarii licitatiei de inchiriere.

(2) Comisia de licitatie analizeaza contestatiile in termen de 3 zile de la primirea acestora si va raspunde in scris.

Art. 24 (1) Contractul de inchiriere se incheie in forma scrisa.

(2) Contractul de inchiriere trebuie sa contina:

a) contractul-cadru prevazut la pct. 4 al art. 10;

b) alte clauze contractuale.

Art. 25 Contractul de inchiriere se semneaza in maximum 5 zile lucratoare de la data adjudecarii licitatiei de inchiriere, daca nu exista contestatii.

Art. 26 Dupa semnarea contractului de inchiriere, locatorul este obligat, in termen de 5 zile lucratoare, sa depuna o garantie contractuala.

Art. 27 In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului, acesta pierde garantia de participare la licitatie, iar procedura de licitatie pentru inchirierea terenului portuar se reia.

Art. 28 In situatia in care castigatorul licitatiei de inchiriere este o persoana juridica straina care provine dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si nu apartine Spatiului Economic European, acesta trebuie sa deschida o filiala sau o sucursala ori un alt sediu secundar pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in maximum 30 de zile calendaristice de la adjudecarea licitatiei.

Art. 29 Contractul de inchiriere inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, in masura in care partile nu convin, in scris, posibilitatea de prelungire.

Art. 30 Contractul de inchiriere poate inceta prin acordul partilor in conditiile stabilite prin contract.

Art. 31 La incetarea contractului de inchiriere, locatarul va elibera terenul portuar de toate activele realizate pe perioada contractului de inchiriere si il va preda in starea initiala sau, daca administratia portuara si/sau de cai navigabile interioare este de acord, va vinde acesteia respectivele active in conditiile stabilite de comun acord de catre locator si locatar.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava