Infolegal.ro

Ordin nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, si ale Hotararii nr. 39 din 13 decembrie 2007 a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate,     in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:     Art. 1. – (1) Se aproba tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile sale subordonate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.    (2) Persoanele fizice si juridice care solicita prestarea serviciilor prevazute de prezentul ordin au obligatia de plata a tarifelor, cu exceptia situatiilor in care prin lege se prevede in mod expres exceptarea de la plata tarifelor.    (3) Serviciile care se refera la inscrieri in cartea funciara, prevazute la cap. 7 din anexa, includ si eliberarea gratuita a unui extras de carte funciara pentru informare, care atesta modalitatea de efectuare a inscrierii.    (4) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevazute la pct. 7.1 din anexa, in cazul primei inregistrari in cadastru si cartea funciara a terenurilor agricole situate in extravilanul localitatilor, dobandite prin titlurile de proprietate emise in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Furnizarea in regim de urgenta a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgenta in cuantum de 480 lei.    (5) La cerere, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale subordonate, poate presta in regim de urgenta serviciile prevazute la cap. 7 din anexa.    (6) Plata tarifelor de urgenta presupune furnizarea serviciilor solicitate in termen de o treime din termenul normal de solutionare pentru serviciul respectiv, stabilit prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Fractiunile de zi rezultate prin reducerea termenului normal de solutionare se vor rotunji la o zi intreaga.    (7) Furnizarea serviciilor in regim de urgenta presupune, pe langa plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, si plata unui tarif suplimentar, al carui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei.    (8) Solutionarea cererilor de inscriere in cartea funciara in regim de urgenta nu poate deroga de la principiul prioritatii inscrierilor in cartea funciara, prevazut la art. 25, 26, 28 si 29, la art. 47 alin. (4) si la art. 55 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, in cazul existentei unor cereri multiple cu privire la acelasi imobil. In cazul in care respectarea principiului de mai sus nu permite solutionarea cererii in regim de urgenta, tariful de urgenta va fi returnat solicitantului.    (9) In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in regim de urgenta din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se va prelungi cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.    Art. 2. – (1) Tarifele prevazute in anexa se achita de catre solicitant sau de catre orice alta persoana interesata, daca partile convin astfel.    (2) Tarifele prevazute in anexa se incaseaza anticipat inregistrarii cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.    (3) Neplata tarifului corespunzator serviciilor solicitate, in termenul legal, sau plata partiala a acestuia atrage respingerea cererii.    (4) Tarifele platite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, in limita cererii initiale, fara plata unui tarif suplimentar, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii incheierii. Ulterior implinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifeaza cu 60 lei, iar in cazul in care se solicita furnizarea serviciului in regim de urgenta, se aplica prevederile art. 1 alin. (7).    (5) Cand printr-o singura cerere se solicita furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datoreaza pentru fiecare serviciu solicitat, dupa natura lui.    (6) Impotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare, la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Directorul oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in urma analizei cererii de reexaminare, poate dispune restituirea totala sau partiala a tarifului contestat.    Art. 3. – Sunt scutite de plata tarifelor serviciile de receptie a lucrarilor de cadastru si cele de publicitate imobiliara solicitate in regim normal sau de urgenta de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, de unitatile sale subordonate si de persoanele care au calitatea de angajat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara ori al unitatilor subordonate, in cazul in care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.    Art. 4. – Pentru serviciile prevazute la pct. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 si 3.11 din anexa se acorda urmatoarele reduceri:    a) 10% din tarif, pentru mai mult de 5 ore de inregistrari achizitionate;    b) 20% din tarif, pentru mai mult de 10 ore de inregistrari achizitionate;    c) 30% din tarif, pentru mai mult de 24 de ore de inregistrari achizitionate.    Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, intra in vigoare la data publicarii.    Art. 6. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava