Infolegal.ro

Regulament de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

Avand in vedere dispozitiile art. 16 lit. g) si ale art. 22 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 36 si 1417 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. Uniunea Nationala a Notarilor Publici si Directia pentru servicii juridice conexe vor aduce la indeplinire prevederile regulamentului prevazut la art. 1.

Art. 3. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justitiei nr. 2.199/C/2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 11 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. 4. Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Bucuresti, 3 septembrie 2007.
Regulament de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

TITLUL I
Examenul de notar public pentru notarii stagiari

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. (1) Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, denumit in continuare Consiliul Uniunii, organizeaza anual, de regula in perioada 131 octombrie, examenul de notar public pentru notarii stagiari, cu acordul ministrului justitiei.
(2) La examenul de notar public se pot prezenta notarii stagiari care implinesc 2 ani de stagiu in luna in care se sustine examenul.
(3) La cerere, Colegiul director al Camerei notarilor publici, denumit in continuare Colegiul director, poate aproba participarea la examenul de notar public si a notarilor stagiari care au efectuat un an de stagiu pana la data examenului, daca acestia s-au remarcat in profesie si anterior angajarii ca notar stagiar au exercitat si alte functii de specialitate juridica de cel putin un an.

Art. 2. (1) Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici, denumit in continuare presedintele Uniunii, cu acordul
ministrului justitiei, stabileste data la care se desfasoara examenul de notar public pentru notarii stagiari.
(2) Data sustinerii examenului si posturile vacante se comunica cu 30 de zile inainte de aceasta data, in vederea instiintarii candidatilor, camerelor notarilor publici, care le vor afisa la loc vizibil si accesibil publicului, si se publica, in acelasi termen, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe paginile de internet ale Uniunii si Ministerului Justitiei.
(3) Cu cel putin 15 zile inainte de data examenului, presedintele Uniunii stabileste ora si locul desfasurarii examenului. Acestea vor fi comunicate camerelor notarilor publici, care le afiseaza in vederea instiintarii candidatilor, in acelasi termen, iar ora si locul desfasurarii examenului se publica pe paginile de internet ale Uniunii si Ministerului Justitiei.
(4) Examenul se desfasoara pe parcursul a doua zile, cu o zi pauza intre proba teoretica si cea practica. Durata fiecarei probe este de 3 ore.

Art. 3. (1) Pentru examenul de notar public, Consiliul Uniunii, impreuna cu directia de specialitate din Ministerul Justitiei, cu consultarea unui cadru didactic universitar in specialitatea drept civil de la una dintre facultatile de drept din tara, stabileste tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic, cu incidenta asupra activitatii notariale, din urmatoarele domenii: drept civil, dreptul familiei, drept comercial, drept international privat, procedura civila si notariala, drept constitutional si legislatie notariala.
(2) Cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea examenului, Consiliul Uniunii transmite fiecarei Camere a notarilor publici tematica si bibliografia, pe care acestea le vor afisa la loc vizibil si accesibil publicului.
(3) In acelasi termen, tematica si bibliografia vor fi aduse la cunostinta candidatilor si prin afisare pe paginile de internet ale Uniunii si Ministerului Justitiei. 

Parteneri
Baroul Dolj
Baroul Olt
Baroul Maramures
Baroul Suceava